UKRAINIAN AGRICULTURAL COOPERATION IN THE BACKGROUND OF THE REVOLUTIONARY CONSUMPTION OF THE EARLY 20TH CENTURY

Main Article Content

A. Morozov
N. Pavlova

Abstract

The article reveals the regularities and peculiarities of
the development of Ukrainian agricultural cooperation during
the first two decades of the twentieth century. The contribution
of domestic theorists and practitioners of co operation, as
well as the role of All-Ukrainian Congresses of Cooperation
and the Provisional Central Ukrainian Cooperative
Committee was shown. The influence of the revolutionary times
of 1905 – 1907 and 1917 – 1921, as well as the First World
War on the dynamics and directions of the cooperative
movement was determined.

Article Details

How to Cite
Morozov, A., & Pavlova, N. (2019). UKRAINIAN AGRICULTURAL COOPERATION IN THE BACKGROUND OF THE REVOLUTIONARY CONSUMPTION OF THE EARLY 20TH CENTURY. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3148
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Батюк І. Сільськогосподарська кооперація на Україні

/ І. Батюк. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 136 с.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації /

С. В. Бородаєвський. – Прага, 1925. – 445 с.

Височанський П. Кооперативний кредит /

П. Височанський. – К., 1928. – 324 с.

Витанович І. Історія українського кооперативного

руху / І. Витанович. – Нью-Йорк : Товариство української

кооперації, 1964. – 624 c.

Діброва П. Що робити хліборобу? / П. Діброва. – К.,

– 29 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в

доколгоспний період (1921 – 1929) / В. В. Калініченко. –

Харків : Основа, 1991. – 131 с.

Магась-Демидас Ю. І. Кооперативний рух

Правобережної України у 1860 ті – 1914 рр.: автореф.

дис... канд. іст. наук. – Черкаси, 2008. – 20 с

Марочко В. І. Українська селянська кооперація.

Історико-теоретичний аспект (1861 – 1929 рр.) /

В. І. Марочко. – К., 1995. – 224 с.

Мацієвич К. Кооперація і національне відродження /

К. Мацієвич // Українська кооперація. – 1918. – № 1. –

С. 8-14.

Морозов А. Г. Село і гроші. Сільськогосподарська

кредитна кооперація в Україні (1921 – 1929) /

А. Г. Морозов. – Черкаси : Вертикаль, видавець

Кандич С. Г., 2018. – 362 с.

Павликовський Ю. Микола Левитський. В 50-ліття

його громадсько-кооперативної праці (1878 – 1928) /

Ю. Павликовський. – Львів, 1928. – 16 с.

Подольський І. М. Сільськогосподарський кредит /

І. М. Подольський. – Харків, 1928. – 76 с.

Половець В. М. Історія кооперації Лівобережної

України (1861 – 1917 рр.) / В. М. Половець. – Чернігів :

Просвіта, 2002. – 266 с

Сборник узаконений и распоряжений рабочего и

крестьянского правительства. – 1918. – № 32. – С. 418.

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и

крестьянского правительства. – 1919. – № 17. – С. 191.

Фареній І. А. З історії становлення кооперативного

руху в Наддніпрянській Україні (друга пол. ХІХ – поч.

ХХ ст.) / І. А. Фареній. – Черкаси : Відлуння-Плюс,

– 144 с.

Фесенко С. А. Система сельскохозяйственного кредита

на Украине / С. А. Фесенко, Л. И. Цукерман. – Харьков,

– 146 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і

управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 290. –

Оп. 10. – Спр. 58. – Арк. 16.

Цибуленко Г. В. Кредитна кооперація на Півдні України

в кінці ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис...

канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1997. – 19 с.

Чаянов А. В. Бюджетные исследования: история и

методы / А. В. Чаянов. – М., 1929. – 331 с.