THE STRUGGLE AGAINST OPPORTUNISM IN THE GRASSROOTS PARTY-SOVIET INSTITUTIONS OF THE UKRAINIAN COUNTRYSIDE DURING THE SECOND “COMMUNIST ASSAULT” (1928–1933)

Main Article Content

V. Motuz

Abstract

In the context of the issue of internal-party confrontation between the Communists in the late 1920s – early 1930s, regarding the need to change the model of economic development of the Soviet Union, and on the basis of a comprehensive approach in the work, the features of combating the “right tendency” in the local authorities and self-government in the Ukrainian countryside during the first five-year plan, as well as the attitude of the Ukrainian peasantry to the subjects of political conflict.

Article Details

How to Cite
Motuz, V. (2019). THE STRUGGLE AGAINST OPPORTUNISM IN THE GRASSROOTS PARTY-SOVIET INSTITUTIONS OF THE UKRAINIAN COUNTRYSIDE DURING THE SECOND “COMMUNIST ASSAULT” (1928–1933). Ukrainian Peasant, (22). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3715
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР:

динаміка відносин центр–субцентр влади (1917–1938). Київ:

Інститут історії України НАН України, 2014. 376 с.

Греченко В. Завершення боротьби з «правою

опозицією» (1930 р.). Вісник Харківського національного

університету внутрішніх справ. 2006. Вип. 33, С. 124–132.

Історія Української РСР: Українська РСР у період

побудови та зміцнення соціалістичного суспільства (1921–

: у 8 т. / ред. П. Гудзенко. Київ : Наук. думка, 1977.

Т. 6. 543 с.

Дорошко М. Ротація керівних кадрів у радянській

тоталітарній державі у 1920–1930-ті роки: український

«досвід». Проблеми історії України: факти, судження,

пошуки. 2007. №16(1), 445–455.

Житков О. Кіровоградський державний педагогічний

університет ім. В. Винниченка, кафедра історії України

Політика ВКП(б)–КП(б)У щодо селянства (І928–І929 рр.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

ena.lp.edu.ua/bitstream/6. Єфіменко Г. Національні аспекти у формуванні

компартійно-радянського апарату в УРСР (1932–1938).

Український історичний журнал. 2000. №6. С. 184–200.

Капустян Г. Комітети незаможних селян у системі

радянсько-більшовицької політики, Український селянин.

Вип. 9. С. 203–207.

Кульчицький С. Сталінська диктатура в період другого

комуністичного штурму (1929–1938 рр.). Проблеми історії

України: факти, судження, пошуки. 2012. Вип. 21, С. 118–

Лисенко О. Сільські активісти Чернігівщини (кінець

–1930-ті рр.): типологія поведінки. З архівів ВУЧК,

ГПУ, НКВД, КГБ. 2013. № 1–2. С. 255–284.

Прилуцький В. Опір молоді політиці правлячого

режиму в УСРР в період утвердження тоталітарного ладу

(1928–1936 рр.). Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. 2000. Вип. 5. С. 152–184.

Історія українського селянства: у 2 т. / ред. В. Смолій.

Київ : Наук. думка, 2006. Т. 2. 653 с.

Степанчук Ю. Соціальні особливості кадрової політики

КП(б)У (20-ті – початок 1930-х рр. ХХ ст.). Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського. 2004. Вип. 7. С. 45–49.

ЦДАВОУ, Ф. 1, Оп. 4, Спр. 9. Протоколи й стенограми

засідань бюро комуністичної фракції ІV сесії ВУЦВК Х

скликання. Протокол і стенограма засідань голів

окрвиконкомів про політичний стан на селі, проведення

шляхового будівництва і хлібозаготівельної кампанії на

Україні. – 25.11.1928. – 25.01.1929, 200 арк.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 7, Спр. 467. Матеріали до

протоколів № 101–102 засідань Оргбюро та Секретаріату

ЦК КП(б)У. – 19.04. – 21.04.1937, 203 л.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп, 20. Спр. 2824. Огляди № 9, 16, 17, 20,

, 27, 28 інфрмаційного відділу ЦК КП(б)У про політичні

настрої робітників, селян і червоноармійців. – 23.02. –

10.1928, 104 л.