THE STRUGGLE AGAINST OPPORTUNISM IN THE GRASSROOTS PARTY-SOVIET INSTITUTIONS OF THE UKRAINIAN COUNTRYSIDE DURING THE SECOND “COMMUNIST ASSAULT” (1928–1933)

Main Article Content

V. Motuz

Abstract

In the context of the issue of internal-party confrontation between the Communists in the late 1920s – early 1930s, regarding the need to change the model of economic development of the Soviet Union, and on the basis of a comprehensive approach in the work, the features of combating the “right tendency” in the local authorities and self-government in the Ukrainian countryside during the first five-year plan, as well as the attitude of the Ukrainian peasantry to the subjects of political conflict.

Article Details

Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР:

динаміка відносин центр–субцентр влади (1917–1938). Київ:

Інститут історії України НАН України, 2014. 376 с.

Греченко В. Завершення боротьби з «правою

опозицією» (1930 р.). Вісник Харківського національного

університету внутрішніх справ. 2006. Вип. 33, С. 124–132.

Історія Української РСР: Українська РСР у період

побудови та зміцнення соціалістичного суспільства (1921–

: у 8 т. / ред. П. Гудзенко. Київ : Наук. думка, 1977.

Т. 6. 543 с.

Дорошко М. Ротація керівних кадрів у радянській

тоталітарній державі у 1920–1930-ті роки: український

«досвід». Проблеми історії України: факти, судження,

пошуки. 2007. №16(1), 445–455.

Житков О. Кіровоградський державний педагогічний

університет ім. В. Винниченка, кафедра історії України

Політика ВКП(б)–КП(б)У щодо селянства (І928–І929 рр.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

ena.lp.edu.ua/bitstream/6. Єфіменко Г. Національні аспекти у формуванні

компартійно-радянського апарату в УРСР (1932–1938).

Український історичний журнал. 2000. №6. С. 184–200.

Капустян Г. Комітети незаможних селян у системі

радянсько-більшовицької політики, Український селянин.

Вип. 9. С. 203–207.

Кульчицький С. Сталінська диктатура в період другого

комуністичного штурму (1929–1938 рр.). Проблеми історії

України: факти, судження, пошуки. 2012. Вип. 21, С. 118–

Лисенко О. Сільські активісти Чернігівщини (кінець

–1930-ті рр.): типологія поведінки. З архівів ВУЧК,

ГПУ, НКВД, КГБ. 2013. № 1–2. С. 255–284.

Прилуцький В. Опір молоді політиці правлячого

режиму в УСРР в період утвердження тоталітарного ладу

(1928–1936 рр.). Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. 2000. Вип. 5. С. 152–184.

Історія українського селянства: у 2 т. / ред. В. Смолій.

Київ : Наук. думка, 2006. Т. 2. 653 с.

Степанчук Ю. Соціальні особливості кадрової політики

КП(б)У (20-ті – початок 1930-х рр. ХХ ст.). Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського. 2004. Вип. 7. С. 45–49.

ЦДАВОУ, Ф. 1, Оп. 4, Спр. 9. Протоколи й стенограми

засідань бюро комуністичної фракції ІV сесії ВУЦВК Х

скликання. Протокол і стенограма засідань голів

окрвиконкомів про політичний стан на селі, проведення

шляхового будівництва і хлібозаготівельної кампанії на

Україні. – 25.11.1928. – 25.01.1929, 200 арк.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 7, Спр. 467. Матеріали до

протоколів № 101–102 засідань Оргбюро та Секретаріату

ЦК КП(б)У. – 19.04. – 21.04.1937, 203 л.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп, 20. Спр. 2824. Огляди № 9, 16, 17, 20,

, 27, 28 інфрмаційного відділу ЦК КП(б)У про політичні

настрої робітників, селян і червоноармійців. – 23.02. –

10.1928, 104 л.