БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ «РИМСЬКИХ ЦЕЗАРІВ», АБО: КОМНЕЗАМИ ЯК ВИЯВ ЛЮМПЕНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Main Article Content

Г. Т. Капустян

Abstract

У статті досліджено політику радянського режиму в українському селі на початку 1920-х років, спрямовану на його розкол. Для цього створено комітети незаможних селян. Особливості люмпенізованої психології незаможників були використані радянською владою для її утвердження в українському селі. Звернено увагу на запотребуваність КНС у період згортання НЕПу, запровадження надзвичайних заходів, утвердження командно-репресивної системи управління.

Article Details

How to Cite
Капустян, Г. Т. (2017). БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ВАРІАНТ ПОЛІТИКИ «РИМСЬКИХ ЦЕЗАРІВ», АБО: КОМНЕЗАМИ ЯК ВИЯВ ЛЮМПЕНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1865
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Лісовий П. Нетрі села. Статті, нариси. 1922–1924 рр. / П. Лісовий – [Б. м. в] : Держвидав України, 1928. – 89 с.

Одинцов А. В. Основы сельскохозяйственной политики на Украине / А. В. Одинцов. – Харків, 1925. – 77 с.

Петровський Г. І. Політичні та господарчі завдання КНС. Перероблена доповідь на 6 Всеукраїнському з’їзді КНС / Г. І. Петровський. – Харків : Держ. вид-во України, 1929. – 60 с.

Петровський Г. І. Про роботу партії на селі. Доповідь на Х з’їзді КП(б)У / Г. І. Петровський. – Харків : ДВУ, 1928. – 96 с.

Петровський Г. І. Ради за період громадянської війни і за мирного будівництва / / Г. І. Петровський. – Харків : Держвидав України 1927. – 55 с.

Раковский Х. Г. Что дали незаможникам их комитеты? / Х. Г. Раковский. – Харьков : Всеукраинский ГИЗ, 1921. – 32 с.

Березовчук М. Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм / М. Д. Березовчук. – Київ : Політвидав України, 1965. – 123 с.

Березовчук М. Д. Перші соціалістичні перетворення на селі. Про організації сільської бідноти та їх роль у здійсненні перших соціалістичних перетворень / М. Д. Березовчук. – Київ : Політвидав України, 1976. – 146 с.

Данилов В. П. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание : документы и материалы в 5-ти томах / под ред. В. П. Данилов, Р. Маннинг, Л. Виола // Май 1927 – ноябрь 1929. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОСПЭН), 1999. – Т. 1. – С. 7–67.

«Про роботу на селі». – Резолюція IV конференції КП(б)У 17–23 березня 1920 р. // Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з‘їздів, конференцій і пленумів ЦК : у 2 т. / ред. В. І. Юрчук (голова) та ін. – Київ : Вид-во Політичної літератури, 1976. – Т. 1. – 1918– 1941. – С. 71–73.

Вісті – газета І Всеукраїнського з‘їзду комнезамів : часопис. – № 2,3. – Харків, 1920.

Комітети незаможних селян України (1920–1933) : збірник документів і матеріалів / за ред. проф. І. К. Рибалки. – Київ : Наукова думка, 1968. – 639 с.

Центральний архів Федеральної служби безпеки Російської Федерації (далі ЦА ФСБ РФ). – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 594. Сводки материалов ИНФО ОГПУ о политсостоянии и экономрасслоении деревни за 1925 г. – 233 с.

ЦА ФСБ РФ. – Ф. 1. – Оп. 5. – Спр. 446. Информационный бюллетень Всеукраинской ЧК. – 1.11.1921 – 1.12.1921 гг. – 21 с.

Російський державний архів соціально-політичної історії (далі – РДАСПІ). – Ф. 17. – Оп. 84. – Дело 906. Сводки Информотдела ЦК РКП(б) о сельском хозяйстве, о болезненных явлениях в партийной организации Бийского уезда, о кабальних сделках в деревне и способах борьбы с ними, о работе среди нацменьшинств, о нацменьшинствах в деревне, о состоянии ККОВ, КНС и союзах Кошчи, о работе среди крестьянок, о кооперации в деревне, о подготовительной работе парткомов по сбору сельхозналога, о переселенческом вопросе, материалы о крестьянских союзах. – 1925. – 117 с.

РДАСПІ. – Ф. 81. – Оп. 3. – Спр. 107. Стенограммы выступлений Кагановича Л. М. на пленумах ЦК КП(б)У по вопросам работы объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), о перевыборах парторганов и Советов, украинизации, хлебозаготовках и др. вопросам; вспомогательные материалы к выступлениям и правками автора. – 23.07.1925 г. – 1928. – 285 с.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933 рр. : збірник документів і матеріалів – Київ : Наукова думка, 1992. – 733 с.

Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 257. – Оп. 1. – Спр. 909. Звіти, доповідні записки, інформаційні листи і статистичні відомості окружних КНС про хлібозаготівлі у 1928/29 р. та участь у ній КНС. – Березень–23 вересня – 1929. – 76 с.