Подушне оподаткування селян у фінансовій думці Російської імперії XIX століття

Main Article Content

Н. О. Пасічник

Abstract

Розглянуто подушну систему оподаткування селян Російської імперії та подано інтерпретацію цього прямого податку в роботах теоретиків і практиків фінансової діяльності ХІХ століття М. Сперанського, М. Тургенєва, В. Лебедєва. Охарактеризовано трактування подушного податку, розроблене професором Харківського університету М. Алексєєнком, який заклав теоретичні основи концепції податкової системи у вітчизняній і російській фінансовій літературі.

Article Details

How to Cite
Пасічник, Н. О. (2014). Подушне оподаткування селян у фінансовій думці Російської імперії XIX століття. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/713
Section
Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть

References

1. Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: Монографія / В.М.Орлик. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. – 631 с.

2. Жвалюк В.Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Організаційно-правові засади діяльності: Монографія / В.Р. Жвалюк / За наук. ред. проф. О.Н.Ярмиша. – К.: Атака, 2001. – 176 с.

3. Гуржій О. І., Орлик В. М. Оподаткування сільського населення України (XVII – середина XIX ст.) / О.І. Гуржій, В.М. Орлик / Відп. ред.: Смолій В. А. НАН України. Інститут історії України; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Науково-дослідний інститут селянства. – Черкаси: Ант, 2011. – 196 с.

4. Дадашев А.З. Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://epi.cc.ua/kurs-lektsiy-blokuuchebnyih-distsiplin.html

5. Сперанский М. М. План финансов / М. М. Сперанский / / У истоков финансового права. – М.: Статут, 1998. – С. 35–99.

6. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. / Н.И. Тургенев. – СПб., 1818.

7. Лебедев В. О поземельном налоге. / В.О. Лебедев. – СПб., 1868. – 254 с.

8. Лишко С. В. Земельне оподаткування в економічній політиці та його правове регулювання в наукових студіях економістів XVII – ХІХ ст. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=56029

9. Алексеенко М. М. Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.-Б. Сэя, Рикардо, Сисмонди и Д.-С. Милля. / М.М. Алексеенко. – Харьков, 1870. – XXXVI. – 171 с.

10. Алексеенко М. М. Действующее законодательство о прямых налогах. / М.М. Алексеенко. – СПб., 1879. – VII. – 242 с.

11. Алексеенко М. М. Общая теория переложения налогов. / М.М. Алексеенко. – Харьков, 1870.

12. ПЗС. – 2-е. – т. 14. – О. 1. – СПб: Тип. ІІ Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1840. – № 12867

13. Труды комиссии для пересмотра системы податей. – Т. ІІІ. – Ч. 1. – СПБ., 1859. – С. 24.

14. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/81128