АГРАРНЕ ПИТАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. БУНГЕ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Main Article Content

Н. О. Пасічник
Р. Я. Ріжняк

Abstract

Introduction. The thorough theoretical works and
managerial measures of solving the agrarian question
in the Russian Empire in the second half of the XIX
century that were developed and implemented by
M. Bunge (1823-1895), are relevant at the present stage
in reforming land ownership in Ukraine.
Purpose. The aim of the study is to analyse the
development of the main theoretical views of M. Bunge
on agrarian relations and his attempts at practical
implementation of scientific developments in state
activity.
Results. It was researched that in M. Bunge’s
concept the agrarian question covered a wide range of
problems: land tenure, land use and land ownership;
organization of repurchase transactions through credit;
adaptation of the rural economy to the new market
conditions of the management; modification of the
feudal tax system. The article analyses how M. Bunge
while being the Minister of Finance of the Russian
Empire interpreted these problems and what ways of
solving them he suggested and implemented. It is shown
that the financial and economic regulation of the
agrarian question determined the dynamics of the
adoption of new laws.
Originality. The development of M. Bunge’s
scientific views on the agrarian question and the
practical realization of these views in practice of
managerial financial and economic activity are
generalized and systematized for the first time. It is
proved that M. Bunge’s approach to the agrarian
question was complex, reflected the interrelation of the
rural question with various tasks of the internal socioeconomic policy of the empire and covered the problems
of the agrarian sphere as a whole. The deviation of the
practice of reforming agrarian relations from the legal
norms and the influence of subjective factors on the
legal framework are shown.
Conclusion. A thorough theoretical foundation and
critical analysis of the financial and legal policies of
Western countries contributed to the formation of
M. Bunge’s own program of agrarian transformation.
His scientific views evolved from the classical political
economy regulations to more active state intervention
in solving the problems of agrarian sphere. In
M. Bunge’s conception, the agrarian question covered
a wide range of problems and was connected with
various directions of the internal policy of the state
and the corresponding legislative base

Article Details

How to Cite
Пасічник, Н. О., & Ріжняк, Р. Я. (2020). АГРАРНЕ ПИТАННЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. БУНГЕ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Ukrainian Peasant, (23). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3906
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Красовський Я.Й. Реформа 1861 року та її оцінка в

працях істориків кінця ХХ – початку ХХІ ст. Наукові записки

Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія:

Історія. 2006. Вип. 10. С. 332–338.

Історія економічних учень : у 2 ч. Київ : Знання, 2005.

Ч. 2. 567 с.

Гайдай Т.В. Поєднання наукових традицій в умовах

становлення вітчизняної економічної теорії у другій

половині ХІХ ст.: феномен М.Х. Бунге. Вісник Київського

Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер.

Економіка. 2006. Вип. 84. С. 12–16.

Горкіна Л.П. Наука і управління: феномен М.Х. Бунге

/ М. Бунге: Сучасний дискурс. Київ, 2005. С. 70–81.

Гражевська Н.І. М.Х. Бунге про роль та функції

держави в трансформаційній економіці. Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія

«Економіка». 2006. № 84. С. 21–24.

Вернигора Л. Місце М. Бунге в розвитку вітчизняної

економічної думки другої половини ХІХ століття. Вісник

Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. Серія «Економіка». 2006. № 84. С. 34–37.

Злупко С.М. Економічна думка України (від давнини

до сучасності). Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2000.

c.

Кудлак В.Я. Основні аспекти ринкових реформ

видатного вітчизняного вченого-економіста та державного

діяча М.Х. Бунге (кінець ХІХ ст.). Історія народного

господарства та економічної думки України. 2007. Вип.

–40. С. 70–81.

Кудлак В., Кудлак Г. Ринкові реформи М.Х. Бунге на

посаді Міністра фінансів Російської імперії (кінець ХІХ

ст.). Галицький економічний вісник. 2009. № 1. С. 100–108.

Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії

української економічної думки (ХІХ–ХХ ст.). Київ : ІАЕ

УААН, 2004. 434 c.

Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в

українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст.

Економіка України. 2013. № 3 (616). С. 77–85.

Небрат В.В. Вклад М.Х. Бунге у розвиток теорії

грошей, кредиту та кредитно-грошового обігу. Історія

народного господарства та економічної думки України.

Вип. 37–38.

Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в

Україні в дореформений період. Кіровоград : Імекс-ЛТД,

631 с.

Чинчик А.А. Питання оподаткування в теорії та

практичній діяльності М. Бунге. Jakoњж w Zarz№dzaniu

organizacja. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,

С. 177–180.

Мойсієнко В.М. Ліберальні ідеї в теоретичній спадщині

і реформаторській діяльності М.Х. Бунге. Український

селянин. 2005. Вип. 9. С. 32–36.

Фицик Л.А. Основні напрями економічних реформ

М. Бунге у 80–90-х роках XIX ст. Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Серія:

Міжнародні економічні відносини та світове

господарство. 2016. Вип. 6 (3). С. 113–117.

Берестовий А.І., Корновенко С.В. Податкові реформи

М. Бунге: історико-правовий аспект. Науковий вісник

Ужгородського національного університету. Серія:

Право. 2015. Вип. 35. Ч. ІІ. Т. 1. С. 20–23.

Захарченко П.П. Розвиток права власності на землю в

Україні (середина ХІХ – перша чверть ХХ ст.). Київ : Атіка,

295 с.

Жвалюк В.Р. Податкові органи Російської імперії в

Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.:

Організаційно-правові засади діяльності. Київ : Атіка, 2001.

с.

Берестовий А.І., Василенко М.П. Трансформація

функцій податкових органів Російської імперії в другій

половині ХІХ ст. Український селянин. 2017. № 18. С. 86–

Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судьба реформатора.

Москва : РОССПЭН, 1998. 398 с.

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного

права в России. 1856–1861. Москва : МГУ, 1984. 252 с.

Пасічник Н.О. Фінансова і фінансово-правова наука і

освіта в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ

століття. Кропивницький : Видавництво «Код», 2018. 434 с.

Бунге Н.Х. Гармония хозяйственных отношений.

Первая политико-экономическая система Керри. СанкПетербург, 1860. 72 с.

Бунге Н.Х. Джон Стюарт Милль как экономист.

Журнал Министерства народного просвещения. 1968. Т.

№ 10. С. 1–100.

Бунге Н.Х. Полицейское право. Курс чит. в ун-те Св.

Владимира проф. Н. Бунге. Киев : Унив. тип., 1869. Т. 1.

Введение и Государственное благоустройство. 334 с.

Бунге Н.Х. Об изменении юридических отношений в

России вследствие предстоящего преобразования

крепостного права. Отечественные записки. 1858. Т. 119.

№ 8. Отд. 4. С. 55–69.

Бунге Н.Х. Кредит и крепостное право. Русский

вестник. 1859. № 2, 4.

Погребинский А.П. Записка Н.Х. Бунге Александру

ІІІ о состоянии бюджета России. Исторический архив. 1960.

№ 2.

Захарченко П., Прус В. Місце Редакційних комісій у

підготовці проекту селянської реформи 19 лютого 1861 р.

Соціологія права. 2011. № 2. С. 20–25.

Бунге Н.Х. О подушной подати / Хроника деятельности Комиссий по крестьянскому делу. Санк-Петербург., 1889.

Т. 1. С. 820–822.

Семенов Н.П. Освобождение крестьян в царствование

императора Александра ІІ / Хроника деятельности Комиссий

по крестьянскому делу. Санк-Петербург, 1889. Т. 1.

Судейкин В.Т. Замечательная епоха в истории русских

финансов (очерк экономической и финансовой политики

Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского. Санк-Петербург : Тип.

Правительствующего сената, 1895. 106 с.

Дубянский А.Н. Русские экономисты конца ХIХ –

начала ХХ в. О влиянии крестьянской реформы 1861 г. на

развитие сельского хозяйства России. Вестник СПбГУ. Сер.

2011. Вып. 2. С. 18–27.