УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ Є. ЧИКАЛЕНКА)

Ю. П. Присяжнюк

Abstract


Статтю присвячено окремим аспектам етнографічних поглядів Є. Чикаленка на українське селянство Півдня України, як вони репрезентовані в його «Спогадах». Основну увагу звернуто на поширення серед селян регіону шкідливого для їхнього здоров’я та повсякдення вживання алкогольних напоїв, одночасно на окремі сторони складного й усе ще мало охоплюваного уявою науковців процесу етногенезу – трансформації до осібного державного, тобто національного життя. Утім, інтерес автора має набагато ширше, більш універсальне науково-пізнавальне значення. Серед іншого у статті виокремлено тенденцію: пореформені реалії відчутно розширювали модерні горизонти селян, проте так і «не перетравили» їхні ментальні імперативи з соціального на національне

Keywords


культурне коло, ментальні горизонти, повсякдення, селянський та інтелектуальний світи, спогади.

References


Присяжнюк Ю. Поняття «народ» у ретроспекції

українських і польських інтелектуалів ХІХ ст. Rozdroїa.

Рolsko-ukraiсski dyskurs humanistyczny. Czкstochowa ;

Humaс ; Poznaс : Wydawnictwo «Taurus», 2013. S. 201 – 208.

Етнічний довідник. 12.12.1019. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://etnography.national.org.ua/glossary/

e.html 3. Яковенко Н. У пошуках Нового неба. Життя і тексти

Йоаникія Ґалятовського. Київ : Лаурус ; Критика, 2017.

с.

Poirier J. Graebner Fritz (1877–1934) / Jean Poirier.

10.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.universalis.fr/encyclopedie/fritz-graebner/

Graebner F. Das Weltbild der primitiven : eine

Untersuchung der Urformen weltanschaulichen Denkens bei

Naturvцlkern. Bonn-Mьnchen : Ernst Reinhardt, 1924. 175 s.

Вілсон Е. Селяни стають українцями : український

модернізм // Українці : несподівана нація. Київ : Вид-во

«К.І.С.», 2004. С. 219–228.

Schmidt W. German-austrian anthropologist and linguist

10.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:/

/www.britannica.com/science/kulturkreis

Appadurai A. Modernity at Large : Cultural Dimensions

of Globalization. Minneapolis : University of Minnesota Press,

229 p.

Stкpnik A. «Swуj» i «obcy» w polskiej myњli

historycznej – problem teoretyczne. Historia – mentalnoњж

– toїsamoњж. Miejsce i rola historii oraz historykуw w їyciu

narodu polskiego i ukraiсskiego w XIX i XX wieku. Pzeszуw :

Widawnicnwo uniwersytetu Pzeszуwskiego, 2008. S. 33 – 43.

Приймак О. Селянство Південної України : соціальна

історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. Запоріжжя : ЗНУ,

458 с.

Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології імені М. Рильського у м. Києві

(далі – ВР ІМФЕ). Ф. 8. Д. І. Яворницький, К. 2, Од. зб. 3.

Український простолюд в його творчості. Збірка записів

оповідального жанру українською мовою, проведених на

Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині,

Київщині, Одещині в 1870 – 1939 рр., 940 арк.

Чикаленко Є. Спогади (1861 – 1907). Нью-Йорк :

Українська вільна академія наук у США, 1955. 504 с.

ВР ІМФЕ, Ф. 1–2 дод. Етнографічна комісія ВУАН,

Од. зб. 271. Шевченко Л. П. Етнографічні матеріали про

будівництво хати, скотарство, землеробство, лови, виїзд у

дорогу, 1926 – 1929 рр., 176 арк.

Присяжнюк Ю. Історична свідомість та ментальність

українських селян на зламі ХІХ – ХХ ст. Historia –

mentalnoњж – toїsamoњж. Miejsce i rola historii oraz

historykуw w їyciu narodu polskiego i ukraiсskiego w XIX i XX

wieku. Rzeszуw : Wydawnictwo uniwersytetu

Rzeszуwskiego, 2008. S. 348 – 355.

Le Roy Ladurie Е. Montaillou, village occitan de 1294 б

Paris, 1975. 386 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language