Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні

С. В. Корновенко

Abstract


У статті схарактеризовано ліквідацію поміщицького землеволодіння в Україні під час революції 1917 – 1921 рр. Обґрунтовано, що Українська революція 1917 – 1921 рр. мала селянський характер. З’ясовано, що учасники – антагоністи революції мали схожі погляди й підходи стосовно шляхів розв’язання тогочасних актуальних соціально-економічних і суспільно-політичних проблем. Однією з таких була ліквідація поміщицького землеволодіння. Зазначено, що більшовики, Н. Махно, П. Врангель обирали пріоритетним завданням у реалізації своїх аграрних програм ліквідацію поміщицького землеволодіння. Якщо радянська ліквідація поміщицького землеволодіння трансформувалася в одержавлення земель, то махновська й врангелівська – у передання землі селянам із легітимізацією цього процесу.


Keywords


Українська революція, селянська революція, поміщицьке землеволодіння, більшовики, Н. Махно, П. Врангель.

References


1. Верстюк В. Передмова / В. Верстюк // Український національно-визвольний рух. Березень листопад 1917 року: Документи і матеріали / упоряд.: В. Верстюк (кер.) та ін. – К., 2003. – С. 5–12.

2. Панчук А. М. Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918–2000 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / А. М. Панчук ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2000. – 20 с.

3. Див., наприклад, Верстюк В. Нариси історії Української революції 1917–1921 років : у 2-х кн. / В. Верстюк, В. Головченко, Т. Осташко, Р. Пиріг, В. Солдатенко, В. Сокальський. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 1. 390 с.

4. Революційний процес 1917–1920 років: витоки, зміст, значення : збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників 13 червня 2013 р. / Черкаський нац. ун-т; Наук. тов. істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 62 с.

5. Фареній І. А. Про правомірність концепції «Великої селянської революції» В. П. Данилова / І. А. Фареній // Український селянин. – 2014. – Вип. 14. С. 162–166; Солдатенко В. Ф. Чинник «українського хліба» в Громадянській війні (1917–1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко // Український селянин. – 2014. Вип. 14. – С. 156 162 тощо.

6. Докладніше див. Корновенко С. В. Українська революція 1917–1921 рр.: селянський фактор / С. В. Корновенко // Український селянин. – 2014. – Вип. 14. С. 142–146.

7. Див., наприклад, Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос : в 2-х томах / С. П. Трапезников. – М. : Мысль, 1976. – Т. 1. – 567 с.

8. Иллерицкая Е. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России / Е. Иллерецкая. – М. : Наука, 1981. – 165 с.

9. История крестьянства СССР. История советского крестьянства : в 5 т. / под ред. В. Шерстобитова. – М. : Наука, 1986. Т. 1. Крестьянство в первое десятилетие советской власти. 1917–1927. 455 с.

10. Осипова Т. Обманутый класс / Т. Осипова // Родина. – 1990. № 10. – С. 24–25.

11. Докл. про це див.: Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 1928) / С. Кульчицький. – К. : Основи, 1996. – 306 с.; Кульчицький С. В. Комуністична доктрина і спроби її реалізації в Радянській Україні у 1919–1920 рр. / С. Кульчицький // Історичні зошити. – 1992. – № 8. – 40 с.; Корновенко С. В. Аграрна політика більшовиків в українському селі в 1919 р. (до причин тимчасових невдач) / С. В. Корновенко // Україна Соборна.– Переяслав-Хмельницький. – 2005. – Вип. 2. – С. 81–85.

12. Махно Н. Русская революция на Украине : в 3-х кн. / Н. Махно. – Париж, 1929. – Кн. 1 (От марта 1917 г. по апрель 1918 год). – 216 с.

13. Цит. за Верстюк В. Ф. Махновщина: селянсько-повстанський рух на Україні (1918 1921) / В. Ф. Верстюк. – К., 1992. – 368 с.

14. Цит. за Волковинський В. М. Батько Махно / В. М. Волковинський. – К., 1992. – 48 с.

15. Семанов С. Махно. Судьба атамана / С. Семанов. – М., 2004. – 320 с.

16. Волковинский В. Н. Нестор Иванович Махно / В. Н. Волковинский // Вопросы истории. – 1991. – № 9– 10. – С. 38–58.

17. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 57. – Оп. 2. – Спр. 428.

18. Врангель П. Воспоминания барона П. Врангеля : в 2-х тт. / П. Врангель. – М., 1992. – Т. 1. – 480 с.

19. Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – ФР. 3801. – Оп. 1. – Спр. 2. – 28 арк.

20. Сведения об осуществлении земельного закона Врангеля 25 мая 1920 года к 15 сентября / Аграрная политика Врангеля // Красный архив. – 1928. – Т. 1. – С. 61–65.

21. Письмо Начальника Управления земледелия и землеустройства Глинки В. А. Маклакову 16 сентября 1920 г. / Аграрная политика Врангеля // Красный архив. – 1928. Т. 1. – С. 65–68.

22. ДАРФ. – ФР. 355. – Оп. 1. – Спр. 5. – 264 арк.

23. Російський державний воєнний архів. – ФР. 101. – Оп. 1. – Спр. 174. – 328 арк.

24. Державний архів Автономної Республіки Крим (далі – ДААРК). – ФР. 1668. – Оп. 1. – Спр. 1а. – 55 арк.

25. Лобачов В. Был ли батька Махно анархистом? / В. Лобачов // Наука и религия. – 2001. – № 1. – С. 22–24.

26. ЦДАГОУ. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 322. – 3 арк.

27. Доклад Таврического губернского посредника по земельным делам начальнику управления земледелия и землеустройства 4 октября 1920 г. / Аграрная политика Врангеля // Красный архив. – 1928. – Т. 1. – С. 80–93.

28. Цветков В. Генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель / В. Цветков // Белое движение. Исторические портреты. – М.: Астрель, 2006. – С. 346–383.

29. Росс Н. Врангель в Крыму / Н. Росс. – Франкфурт-на-Майне, 1982. – 362 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language