СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

С. В. Корновенко

Abstract


Статтю присвячено вивченню феномену селянської революції першої третини ХХ ст. – селянським республікам. Запропоновано розуміння селянських республік як історичного, цілісного соціокультурного явища, в еволюції якого виокремлено два етапи: перший – 1905 – 1907 рр., другий – 1907 – перша половина 1920-х рр. Сутність цього феномену полягала у тому, що це була форма суспільно-політичної та громадської самоорганізації селян, об’єднаних спільними духовно-культурними, суспільно-політичними і соціально-економічними цінностями/ідеалами для вирішення спільних духовно-культурних, суспільно-політичних, соціально-економічних питань. Ключовим для розуміння поняття «селянська республіка» є спільна справа.
Розкрито причини виникнення селянських республік, територію поширення, характерні ознаки.


Keywords


селянська революція, селянські республіки, селянське самоврядування, селянська самоорганізованість, Українська революція.

References


Верховцева І. Г. Cтанове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І. Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації : матеріали міжн. наук.-прак. конф., 29–30 травня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 76–78.; Верховцева І. Г. Селянське самоврядування в Російській імперії в умовах революції 1905–1907 рр.: приговорний

рух / І. Г. Верховцева // Чорноморський літопис : науковий

журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 12–20.; Верховцева І. Г. Селянське самоврядування та «мир»: до питання модернізації аграрного ладу в Російській імперії

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Г. Верховц ева

// Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : матеріали V

всеукраїнської наукової конференції. м. Дніпропетровськ,

березня 2015 р. : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ :

ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 5. – С. 103–106.

Герасименко О.В. Спроба створення «селянських

республік» на Слобожанщині в роки першої революції

– 1907 рр. / О.В. Герасименко // Український селянин. –

Черкаси, 2017. – Вип. 17. – С. 29–33.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній

і зарубіжній історіографії / Д. В. Кудінов // Часопис

української історії. – 2011. – Вип. 21. – С. 82–90.

Магась В. О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції / В. О. Магась // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. – 2008. – Вип. 11. – С. 44–53.

Магась В. Місцева адміністрація та організації Всеросійського селянського союзу в 1905 р. / В. Магась, Ю. Магась-Демидас // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 67–66.

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–907 – 1917–1922 / Т. Шанин. – М. : Весь мир, 1997. – 560 с.

Губський С. Селянські республіки на Миколаївщині під час революції 1917–1920 років / С. Губський //Українознавство. – 2015. – № 4. – С. 76–93.

Котляр Ю. В. Баштанські повстанці проти репресивно-каральної системи (за матеріалами справи №3897) / Ю. В. Котляр // Реабілітовані історією. Миколаївська область. – Кн. 5. – К.; Миколаїв: Світогляд, 2010. – С. 7–32.; Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 92 с.; Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки / Ю. В. Котляр // Пам’ять століть. – 1997. – №1. – С. 134–137.; Котляр Ю. В. Висунська народна

республіка. 1919 р. / Ю. В. Котляр // Укр. іст. журнал. –1996. – №1. – С. 63–68.; Котляр Ю. В. Врадіївська Хліборобська республіка / Ю. В. Котляр // Чорноморський літопис: науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 5. – С. 50–53.; Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917–1925): монографія / Ю. В. Котляр. – Миколаїв; Одеса: ТОВ «ВіД», 2003. – 194 с.; Котляр Ю. В. Повстанський рух селян Півдня України. Висунська і Баштанська республіки (1919–1920 рр.): монографія / Ю. В. Котляр. – Миколаїв: ПП «Спрінтпрінт», 1999. – 117 с.; Котляр Ю. В. Повстансько-партизанський рух

українських селян у 1919 – на початку 1920 рр.: (на матеріалах Півдня України) / Ю. В. Котляр: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01-історія України; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1997. – 16 с.; Котляр Ю. В. Регіональні аспекти повстанського руху селян 20-х рр. ХХ ст. / Ю. В. Котляр // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 13. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – С. 183–201.

Легоняк, Б. І повіяв вогонь новий з Холодного Яру / Богдан Легоняк // Залізнякові читання : матеріали Другої учн. наук. краєзнавчої конф. – [Черкаси, 2010]. – С. 24– 28.

Митрофаненко Ю. С. Феномен «множинної суверенності» революційної доби 1917 – 1920 рр. у контексті процесів національного державотворення / Ю. С. Митрофаненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/ind ex.php/ Mitrofanenko/1918-1922

Пономаренко М. Холодноярська республіка /М. Пономаренко // Черкаський край – земля Богдана і Тараса. – К.: Українські пропілеї, 2002. – С. 486-497.

Чос В. Мліївська республіка / В. Чос // Нова Січ. – 2007.

– 7 листопада.

Шкварець В. Повстансько-партизанський рух селянства Півдня України у березні 1919 – січні 1920 року: нові дослідження / В. Шкварець // Південна Україна: проблеми історичних досліджень: зб. наук. праць Ч. ІІ / Ін-т історії України НАН України та ін.; ред. кол.: В. А. Смолій (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 1998. – С. 91– 95.; Шкварець В. Селянські повстансько-партизанські політичні утворення (формування) державного типу в Миколаївському краї / В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – №1. – С. 81–91.; Шкварець В. П.

Українська національно-демократична революція і боротьба за незалежність на Миколаївщині (1917– 1921) / В. П. Шкварець. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 120 с.

Щербатюк В. Медвинське антибільшовицьке повстання 1920 року / В. Щербатюк // Вісник Академії праці та cоціальних відносин. – 2009. – № 4. – С. 163–168.

Котляр Ю.В. Селянські республіки Півдня України: до проблеми державотворення / Ю.В. Котляр [Електронний ресурс] // – Режим доступу: lib.chdu.edu.ua

Котляр Ю.В. Селянські республіки Наддніпрянської

України: до питання класифікації / Котляр Ю.В. // Історичний архів. – 2017. – № 18. – С. 64–69.

Детальніше дивись: Шаповал В.М. РЕСПУБЛІКА // В.М. Шаповал [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Respublika

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Міхненко та ін., за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – С. 617.

Корновенко С.В. Суб’єктний складник аграрного питання як одна з передумов Української революції 1917–1921 рр. / С.В. Корновенко // Український історичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 83–94.

Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям / Р. Конквест. – К.: Основи, 2003. – 371 с.

Кожевник А.Е. Крестьянское движение в Черниговской губернии в период спада первой русской революции (1906 – 1907 годы) / А.Е. Кожевник // Ученые записки Горьковского государственного университета, 1958. – Вып. 47. – С. 406.

Замковий П.В. З історії «селянської республіки» на Сумщині / П.В. Замковий // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 87–94.

Детальніше дивися: Корновенко С.В., Герасименко О.В. Селянин-бунтар. Селянська революція в Україні 1902 – 1917 рр.: [монографія]. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2017. – 204 с.

Верховцева І.Г. Селянське самоврядування та «мир»:

до питання модернізації аграрного ладу в Російській

імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І.Г. Верховцева // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси.

Матеріали V всеукраїнської наукової конференції. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 5. – С. 105.

Кукушкин Ю.С. Самоуправление крестьян России (ХІХ – начало ХХ века) / Ю.С. Кукушкин, Н.С. Тимофеев. – Москва: изд-во МГУ, 2004. – С. 16.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній

і зарубіжній історіографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/history.sumy/docs/82_90/

?e=3773362/6155836/. – Назва з екрану.

Детальніше дивися Верховц ева І.Г. Станове самоврядування і протесний рух селян в Російській імперії

на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І.Г. Верховцева

// Сучасні виклики для гуманітарних наук в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. – С. 76–78.

Верховцева І.Г. Селянське самоврядування в Російській

імперії в умовах революції 1905–1907 рр.: приговорний рух / І.Г. Верховцева // Чорноморський літопис: науковий журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 15; Наумов С.О. «Селяни усієї України, єднайтеся!»: організаторська робота українських партій на селі (1905–1907 рр.) / С.О. Наумов // Український селянин. – Черкаси, 2005. – Вип. 9. – С. 135.

Магась В.О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/histori/114/

11 78 -selya nska -respu b lika -n a -su m shh in i-v-ro kip

e r s h o % D 1 % 9 7 - r o s i j s k o % D 1 % 9 7 -revolyuci%D1%97.html. – Назва з екрану.

Федоренко Г.М. Історія побережжя річки Локні. Сумської області. (від давніх часів до 1930 року) / Г.М. Федоренко. – Суми, 1965. – С. 95.

Іванущенко Г. Яструбинська республіка: погляд через століття. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sumynews.com/oleh-medunytsia/79/yastrubynskarespublika-pohliad-cherez-stolittia . – Назва з екрану.

Дроздов И.Г. Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской губернии в годы первой

революции 1905–1906 гг. / И.Г. Дроздов. – Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1925. – С. 184.

Детальніше дивися Первухин В. Комратская республика

/ В. Первухин. – Одесса: Астропринт, 2006. – 66 с.

Предметніше див. Магась В.О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http:// www.stattionline.org.ua/histori/114/21178-selyanskaresp

u b lika - n a -su m s h h in i-v- ro ki-p e rsh o %D 1 %9 7 -

rosijsko%D1%97-revolyuci%D1%97.html; Верховцева І.Г.

Станове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І.Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. – С. 76–78.; Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 ’& 1917–1922 / Т. Шанин. – Москва : Весь мир, 1997. – 560 с.

Цит. за Котляр Ю. Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України

(перша третина ХХ ст.) / Ю. Котляр [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/

naukpraci/history/2008/88-75-41.pdf

Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – К., 1990. – Ч. 2. – 328 с.

Лозовий В. До питання про ідеологію українського селянства в добу революції (1917 – 1921 рр.) / В. Лозовий

// Формування та діяльність українських національних

урядів періоду Української революції 1917 – 1921 рр.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець – Подільський, 6 – 7 грудня 2007. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 105 – 114.

Михайлюк О. Щодо «політичної програми» селянства

України в період революції та громадянської війни /О. Михайлюк // Український селянин. – 2003. – № 7. –С. 103–106.

Коковський Ф. Лемківські республіки в 1918–1919 роках

// Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 рік. – Львів, 1934.; Криницький С. ЗУНР і Лемківщина // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – Вип.6.; Лемківські

республіки 1918-1919 рр. // Лемківщина: земля, люди, історія, культура. Т.1 / Ред. Б. О. Струмінський. – Нью-Йорк – Париж, 1988.; Ольшанський Тадеуш А. Команчанська республіка. Невідома сторінка українського визвольного прориву - листопад 1918 – січень 1919 // Аннали Лемківщини. Ч.5 / Ред. І.Гвозда. – Нью-Йорк: Фундація Дослідження Лемківщини, 1993.; Турчак О. Талергофська трагедія. Лемківські республіки 1918-1920 рр. // Лемківщина: Історикоетнографічне дослідження у 2-х томах. Т.1: Матеріальна культура. ж Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999.; Шпилька П. Визвольні змагання Східної Лемківщини в 1918 році // Аннали Лемківщини. Ч.5 / Ред. І.Гвозда. – Нью-Йорк: Фундація Дослідження Лемківщини, 1993.; Ісаков П. Селянський повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (1919–1921 рр.): динаміка кількісних змін, ідеологія, географія поширення / П. Ісаков // Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – С. 282–316.; Команецька та

Флоринська республіки 1918–1920 років на Лемківщині // Вісник Світової Федерації Українських Лемків, 2013. – № 11–12. – С. 13–16.

Верстюк В.Ф. Перший союз Н. Махна з радянською владою // Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991. –

С. 61–95.

Махно Н. Русская революция на Украине: В 3-х кн. – кн. 2. (июль–декабрь 1918 г.). – Париж, 1937. – 183 с.

Цит. за: Верстюк В.Ф. Махновщина: селянсько-повстанський рух на Україні (1918–1921). – К., 1992. – 368 с.

Цит. за Волковинський В.М. Батько Махно. – К., 1992. –

с.

Семанов С. Махно. Судьба атамана. – М., 2004. – 320 с.

Волковинский В.Н. Нестор Иванович Махно // Вопросы истории. – 1991. – № 9–10. – С. 38–58.

Лобачов В. Был ли батька Махно анархистом? // Наука и религия. – 2001. – № 1. – С.22–24.

Туркевич В., Чубук М. Селянський ватаг із Гуляйполя // Історичний календар. – К., 1999. – С. 200–202.

Цит. за Семанов С. Махновщина и её крах // Вопросы истории. – 1966. – № 9. – С. 37–60.

Ефремов А. Действия против Махно с января 1920 г. по январь 1921 г. // Сборник трудов Военно-научного общества. – 1921. – кн. 1. – С. 195–215.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language