СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ХРОНОЛОГІЯ І ВНУТРІШНЯ ПЕРІОДИЗАЦІЯ**

С. В. Корновенко

Abstract


У статті схарактеризовано хронологічні межі селянської революції. Розкрито особливості історіописання проблеми, методологічні підходи; визначено авторське бачення внутрішньої періодизації; окреслено перспективи подальших дослідницьких пошуків.


Keywords


селянство, селянська революція, хронологія та внутрішня періодизація, аграрна революція, В. Данилов.

References


Дивися, наприклад: Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О. Михайлюк. – Дніпропетровськ, 2007. – 456 с.; Священко З. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ ст. / З. Священко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2012. – 343 с.; Котляр Ю. Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України (перша третина ХХ ст.) / Ю. Котляр [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2008/88-75-41.pdf; Революційний процес 1917 – 1920 років: витоки, зміст,

значення збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників 13 червня 2013 р. / Черкаський нац. ун-т; Наук. тов. істориків-аграрників. – Черкаси: Вертикаль, 2014. – 62 с.; Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект процесса модернизации / Д. Сафонов // Вісник Черкаського університету. Серія історичні наук № 35 (248). – Черкаси, 2012. – С. 15 – 18.; Алексеев Г. Крестьянский вопрос как зеркало трех революций в России / Г. Алексеев // Государственная власть и крестьянство в ХIX – начале XXI века: сборник статей / науч. ред. А. Шевельков. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2011. – С. 137 – 142.; Воейков М. Крестьянский вопрос в России и большевики / М. Воейков // Государственная власть и крестьянство в ХIX – начале XXI века: сборник статей / науч. ред. А. Шевельков. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2011. – С. 146 – 154. Фареній І.А. Про правомірність концепції «Великої селянської революції»

В.П. Данилова / І.А. Фареній // Український селянин. – Вип. 14. – 2014. – С. 162 – 166.; Солдатенко В.Ф. Чинник «українського хліба» в Громадянській війні (1917 – 1920

рр.) / В.Ф. Солдатенко // Український селянин. – Вип. 14.

– 2014. – С. 156 – 162.; Ковальова Н.А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922 рр. / Н.А. Ковальова. – Д.: ЛІРА, 2016. – 368 с.

Данилов В. Аграрные реформы и аграрная революция в России / В. Данилов // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. – М., 1992. – С. 310 – 321.; Данилов В. Крестьянская революция в России, 1902 – 1922 гг. // Крестьяне и власть. – Москва-Тамбов, 1996. – С. 4 – 23. [Электронный ресурс] Режим доступа http: // www.patriotica.ru/history/danilov_rev.html; Кондрашин В. «Крестьянская революция в России. 1902 – 1922 гг.»: научный проект и научная концепция (предварительные заметки) / В. Кондрашин // Український селянин. – 2008. – Випуск 11. – С. 70 – 74.

Див. предметніше Ю. Кононенко Селянська революція 1902 – ? рр. / Кононенко Ю., Корновенко С. // Український селянин. – 2016. – Випуск 16. – С. 73 – 78.

Корелин А.П. Нарастание общенационального кризиса накануне революционного взрыва / А.П. Корелин // Первая революция в России: взгляд через столетие. – М.: Памятники исторической мысли, 2005. – С. 77 – 153. С. 81.

Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны / О.С. Поршнева. – М. : РОССПЭН, 2004. – С.84.

Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902 – 1922 гг. / В.П. Данилов – Електронний ресурс: http: //gorod.tomsk.ru

Див. предметніше Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям / Р. Конквест. – К.: Основи, 2003. – 371 с.

Литвин В. Історія України (у 3-х томах) / В. Литвин. – Том ІІ. Кінець ХVIII – початок ХХ ст. – К., Видавничий дім «Альтерантиви», 2005. – С. 609.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній

і зарубіжній історіографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://issuu.com/history.sumy/docs/82_90/7?e=3773362/6155836/. – Назва з екрану.

Предметніше див. Магась В.О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21178-selyanskaresp

u b lika - n a -su m s h h in i-v- ro ki-p e rsh o %D 1 %9 7 -rosijsko%D1%97-revolyuci%D1%97.html; Верховцева І.Г.

Станове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І.Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. – С. 76 – 78.; Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905-1907 ’! 1917-1922 / Т. Шанин. – Москва : Весь мир, 1997. – 560 с. С. 185 – 191.

Простаков С. Сорок лет после отмены крепостного права понадобилось для того, чтобы крестьяне вновь захотели земельного передела / С. Простаков – Електронний ресурс: http: ruspet.ru/society

Качинський В. Селянський рух на Україні в 1905-1907 рр. – Полтава, 1927. 13. 1905 рік на Україні: Хроніка та матеріали. – Х., 1926.

Олійник Л.В., Гора О.Г. Селянський рух на Чернігівщині у 1905-1907 рр. – К., 1959.

Ковальова Н.А. Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922 рр. / Н.А. Ковальова. – Д.: ЛІРА, 2016. – 368 с. С. 168.

Лось Ф.Є. Класова боротьба в українському селі. 1907 – 1914 рр. / В.Є. Лось, О.Г. Михайлюк. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 236.

Кирьянов Ю.И. Крестьянское движение на Украине в годы первой мировой войны (До Февральской революции 1917 г.) / Ю.И. Кирьянов // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1960 г. – К. : АН УССР, 1962. – С. 537.

Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О. Михайлюк. –Дніпропетровськ, 2007. – 456 с. С. 163.

Абразумова О.М. Громадсько-політична активність українського селянства у період непу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / О.М. Абразумова. – Черкаси, 2013. – 20 с.; Романець Н.Р. Селянство і радянська влада у 1928 – 1933 роках Проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / Н.Р. Романець. – Дніпропетровськ, 1995. – 18 с.; Саричев В.І. Селянство і радянська влада в 1925 – 1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / В.І. Саричев. – Дніпропетровськ, 2000. – 17 с.; Патриляк Б.К. Селянський опір колективізацій ним заходам радянської влади в УСРР у 1931 – 1932 рр. / Б.К. Патриляк // Гілея. – К., 2011. – Вип. 52. – С. 29 – 36.

Кульчицький С.В. Формування компартійної вертикалі влади в УСРР / С.В. Кульчицький // Особа у контексті

часу. Книга на пошану Лариси Нагорної. – К., 2012. – С. 199 – 2012.

Детальніше дивися Корновенко С. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі

у період НЕПу / С. Корновенко, В. Лазуренко. – Черкаси, 2004. – 188 с.; Корновенко С.В. Продподаток та голодуючі райони України / С.В. Корновенко // Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків Міжнар. наук.-теорет.конф. (Київ, 28 листопада,1998 р.). – Київ – Нью-Йорк, 2000. – С. 408 – 421.; Корновенко С.В. До питання прогресивності продподатку 1921 року // Український селянин. – Випуск 4. – 2002. – С. 62 – 70.; Корновенко С.В. Політика державної партії щодо українського селянства в перший період НЕПу (1921 – 1925 рр.) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 45 – 51.

Маркова С.В. Суспільні та політичні трансформації в українському селі в контексті формування тоталітарної системи (1917 – 1933 рр.) / С.В. Маркова. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. – 2015. – 544 с. С. 335.

Детальніше дивися Білан С.О. Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929 – 1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / С.О. Білан. – К., 2014. – 40 с.; Захарченко М.В. Особливості соціокультурного життя українського села у 1920 – 1929 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія України / М.В. Захарченко. – Черкаси, 2012. – 20 с


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language