РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

А. Г. Морозов, Я. А. Федоренко

Abstract


У статті розглянуто окремі аспекти становлення ринкових відносин у сучасному українському селі. Основну увагу зосереджено на питаннях, пов’язаних із формуванням ринкових відносин в індивідуальному та корпоративному секторах економіки держави та аналізу проблем, що заважали їм повноцінно розвиватись.

Keywords


українське село, ринкові відносини, агросектор, кооперативи, агроторгові доми, оптові ринки, ярмарки.

References


Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави [Текст] / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – К., 2005. – №11. – С. 4–12.

Про заходи щодо реформування аграрних відносин [Текст]: указ Президента України від 18 січня 1995 р. № 63/95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 21 січня.

Державний архів Київської області. – Ф. Р-354. – Оп.1. – Спр. 959. – 70 арк.

Березін О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку [Текст] /О. В. Березін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –212 с.

Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку [Текст]: указ Президента України від 6 червня 2000 р.№ 767/ 2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 червня. – Ст.7.

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки [Електронний ресурс]: указ Президента України від 3 грудня 1999 р. // Законодавство України. / Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/ show/1529/99.

Березін О. В. Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України [Текст] / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 193с.

Державний архів Вінницької області. – Ф. Р-6191 – Оп.1. – Спр.738. – 24 арк.

Березін О. В. Вузлові аспекти організації та функціонування гуртових продовольчих ринків світу [Текст] / О. В. Березін // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 1999. – № 5. – С. 56–60.

Державний архів Черкаської області. – Ф. Р-4313. – Оп.9. – Спр.8. – 131 арк.

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація [Текст] : наукова доповідь / під ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, А. О. Гуторова. – К.: НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 56 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language