СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.: ВИСТУПИ, ПОВСТАНСТВО ЧИ БАНДИТИЗМ?

Ю. Г. Пасічна, Є. М. Кирилюк, А. І. Берестовий

Abstract


У статті проаналізовано особливості суспільнополітичної активності селянства під час Української революції 1917 – 1921 рр. Виокремлено її характер, особливості тощо. Показано, що на різних етапах Української революції реакція та дії селянства були різними. Відповідно до змін суспільно-політичної активності селянства в історіографії дії селянства на різних етапах Української революції отримали не лише оцінку, але й певну термінологію: «бунт», «виступи», «повстання», «бандитизм».

Keywords


аграрна політика, аграрне питання, Українська революція, повстання, бунти, виступи, бандитизм.

References


Захарченко П. Селянсько-повстанський рух за доби

Української Держави (квітень–грудень 1918 року): Дис…

канд.. іст. наук: 07.00.01 / П. Захарченко; Київський ун-т ім.

Тараса Шевченка. – К., 1997. – 176 с.

Земзюліна Н. Селянське питання в Україні 1917–

рр. (Історіографічні проблеми): Дис… канд. іст. наук:

00.06 / Н. Земзюліна; Київський ун-т ім. Тараса

Шевченка. – К., 1998. – 208 с.

Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду

Української держави з повстанським рухом / Л. Новікова /

/ Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.

– 2006. – Вип. 87–88. – С. 39–43

Дровозюк С. Селянський самосуд 1917 – 1930-х років

як соціальнопсихологічний феномен (історіографічні

нотатки) / С. Дровозюк // Проблеми історії України: факти

судження, пошуки.– К.: Ін-т історії України НАН України,

– Вип. 10. – С. 284–293.

Лозовий В. Аграрна революція в Наддніпрянській

Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної

Ради (березень 1917р. – квітень 1918 р.): монографія /

В. Лозовий. – Кам’янець-Подільський: ПП «Мошак М.І.»,

– 480 с.

Щербатюк В. Від соціальних протестів до

вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян

України в 1917 – 1919 роках (сучасна вітчизняна

історіографія проблеми) / В. Щербатюк // Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія. – 2010. – Вип. 103. – С. 52–56.

Щербатюк В. Селянський повстанський рух в роки

Української революції 1917 – 1921 років за матеріалами

архівів України / В. Щербатюк // Голодомор 1932 –

років: передумови, причини, наслідки (Пам’яті жертв

голодоморів 1921 – 1922, 1932 – 1933, 1946 – 1947 рр. в

Україні присвячується). Наукові читання. – К.: Київ. нац.

ун-т внутр. справ, 2009. – С. 3–7.

Щербатюк В. Становлення Вільного козацтва в

контексті зростання національної свідомості українських

селян (літо 1917 р. – весна 1918 р.): сучасна історіографія

проблеми / В. Щербатюк // Вісник Черкаського

університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2010. –

Вип. 182. – С. 45– 54.

Корновенко С. Суб’єктний складник аграрного питання

як одна з передумов Української революції 1917–1921 рр.

/ С. Корновенко // Український історичний журнал. 2017. –

№ 4. – С. 83–95.

Словник української мови: в 11 т. – К. : Наукова думка,

–1980.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / ред: Ю. С.

Шемшученко [та ін]. – К. : «Укр. енцикл.», 1998.

Верстюк В. Повстанський рух – прикметна риса

Української революцї / Війна з державою чи за державу? –

Х. : Глобус, 2017. – 399 с.

Куташов І. Селянський рух в Україні (березень

р. - квітень 1918 р.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 /

І. Куташев; Національний педагогічний ун-т ім.

М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 236 с.

Герасименко О. Селянський рух на Лівобережній

Україні (1900 – лютий 1917 рр.) : дис. … канд. іст. наук:

00.01 / О. Герасименко. – Чернігів, 2007. – 285 с.

Миронець Н. Селянські повстання на Поділлі у вересні

– жовтні 1917 р. / Н. Миронець // Український історичний

журнал. – 1965. – № 2. – С. 72–78.

Герасименко О. Селянин-бунтар. Селянська революція

в Україні 1902 – 1917 рр. / Герасименко О., Корновенко С. –

Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 204 с.

Егоров А. Кадеты и выступление генерала

Л. Г. Корнилова: дискуссионные проблемы историографии

/ А. Егоров // Вопросы истории. – 2005. – № 8. – С. 58.

Цветков В. Лавр Георгиевич Корнилов / В. Цветков //

Вопросы истории. – 2006. – № 1.

Хитрина Н. Аграрная политика Временного

правительства в 1917 г. / Н. Хитрина. – Н. Новгород :

Нижегородский гуманитарный центр, 2003. – С. 260.

Котляр Ю. Регіональні аспекти повстанського руху

селян 20-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. – 2005. – 13. – С. 183–201.

ДАРФ, ф. 1797, оп. 1, д. 10.

Октябрьская революция: Мемуары: Керенский,

Милюков, Краснов, Деникин, Станкевич, Соколов и др. /

сост. С. А. Алексеев ; примеч. А. И. Усагина. – М.; Л. : Гос.

изд-во., 1926. – 432 с.

Попов І. Повстанський рух селян на Чернігівщині за

доби Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр.) / І. Попов

// Сіверянський літопис. – 2010. – № 1–2.

Верстюк В. Проблеми вивчення революційних

аграрних перетворень на Україні / В. Верстюк //

Український історичний журнал. – 1983. – № 10. – С. 136–

Антонишин А. Селянсько-повстанський рух на Поділлі

(квітень – листопад 1918 року / А. Антонишин // Історія. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

politics.ellib.org.ua/pages-5233.html

Еткіна І. Селянські повстання в Чернігівській губернії

у 1918 р.: причини та спрямованість / І. Еткіна //

Сіверянський літопис. – 2018. – № 1–2. – С. 363–368.

Щербатюк В. Звенигородське збройне повстання /

В. Щербатюк // Воєнна історія. – 2002. – № 2. – С. 43–53.

Митрофаненко Ю. Отаманщина як суспільний феномен

української революції періоду Директорії 1918-1919 років:

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. Митрофаненко. –

Дніпропетровськ, 2011. – 229 с.

Михайлюк О. Селянське постанство і «соціальний

бандитизм» (1917 – початок 1920-х рр.) / О. Михайлюк //

Гілея. – 2011. – Вип. 44 (2).

Щербатюк В. Сучасна вітчизняна історіографія

селянського повстанського руху за Центральної ради та

Гетьманату: регіональний аспект [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/idp/

vystup_shcherbatiuk_sumy_18092018.pdf

Щербатюк В. Наростання протесту селян України

гетьманській і більшовицькій владі 1918 – 1919 рр.: сучасна

українська історіографія проблеми / В. Щербатюк // Вісник

Черкаського університету. Серія «Історичні науки». –

– Вип. 192. – Ч. 1. – С. 65–71.

Резніков В. Селянський повстанський рух на

Слобожанщині (1918 – 1923 рр.): дис. ... докт. іст. наук :

00.01 / В. Резніков. – Харків, 2016. – 237 с.

Демартино А. Повстанський рух в Середньому

Подніпров’ї України (1918 – середина 1920-х рр.) : дис. …

канд. іст. наук : 07.00.01 / А. Демартино; Національний

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К.,

– 259 с.

Корновенко С. Селянська революція 1917 – 1921 рр.:

ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні /

С. Корновенко // Український селянин. – 2015. – Вип. 15. –

С. 57.

Котляр Ю. Регіональні аспекти повстанського руху

селян 20-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history

.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=

ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P0

=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=pro_2005_13_183

Ленин В. Полное собрание сочинений : в 55 т. М. : Изво политической литературы. 1970. – Т. 43. [Електронний

ресурс]. – Режим доступа: http://uaio.ru/vil/43.htm

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. //

Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Котляр Ю. Селянські повстання на Миколаївщині у

– 1921 рр.: передумови, характер, спрямування / Ю.

Котляр // Краєзнавство. – 2018. – № 1. – С. 46 – 55.

Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух

на Україні (1918 – 1921 рр.) / В. Верстюк. – К. : Наук.

Думка, 1992. – 368 с.

Чуваков О. Поняття на ознаки бандитизму в

кримінальному законодавстві України 1917 – 1922 рр. / О.

Чуваков // Вісник ОНУ. – 2007. – Вип. 11. – Т. 12. – С. 106

– 108.

Максимов П. Политизация бандитизма в советских

политико-правовых актах периода гражданской войны

(1917 – 1922 гг.) / П. Максимов // Вестник Волгоградского

государственного университета. Серия «Юриспруденция».

– 2016. – № 3 (32). – С. 162 – 168.

Кульгавець Х. Поняття «політичний бандитизм» у

нормативно-правових актах СРСР та УСРР (1917 – 1920

рр.) / Х. Кульгавець // Юридичний науковий електронний

журнал. – 2014. – № 6. – С. 20–24.

Ганжа О. Українське село в період становлення

тоталітаного режиму (1917-1927 рр.) / О. Ганжа. – К., 2000.

– 208 с.

Ченцов В. Політичні репресії в радянській Україні в

-ті роки / В. Чернов. – К., 2000. – 482 с.

Вільховик О. Повстанський рух в Україні як наслідок

більшовицьких перетворень на селі та його вплив на

селянський соціум. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Vilkhovyk_Olha/

Povstanskyi_rukh_v_Ukraini_iak_naslidok_bilshovytskykh_

peretvoren_na_seli_ta_ioho_vplyv_na_seliansky.pdf

Компанієць. О. «Куркульський бандитизм» vs

«соціальний бандитизм»: контури нової дослідницької

‘’парадигми у світлі теорії Еріка Гобсбаума / О. Компанієць

// Український селянин. – 2017. – Вип. 17. – С. 88–92.

Подкур Р. Збройний виступ як радикальна форма

опору радянській владі в УСРР в 1920-ті – початку 1930—

рр. (за матеріалами ВУЧК – ГПУ) [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/

Podkur_Roman/Zbroinyi_vystup_iak_radykalna_forma_

oporu_radianskii_vladi_v_USRR.pdf

Ганжа О. Селянський рух на Україні при переході до

НЕПу: бандитизм чи повстанство? / О. Ганжа // Проблеми

історії України: факти, судження пошуки. – 1992. – Вип. 2.

– C. 30.

Троцький В. Історико-правові аспекти боротьби

Кримської надзвичайної комісії з бандитизмом (1920 – 1926

рр.) / В. Троцький // Форум права. – 2013. – №2. – С. 556–

Коцан І. Участь робітничо-селянської міліції

Харківщини в боротьбі з бандитизмом у 20-ті роки ХХ ст.

/ І. Коцман // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 503–509.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language