НОВІТНЯ ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ П. СКОРОПАДСЬКОГО (2000-НІ – 2010-ТІ РР.)*

В. А. Іващенко, О. М. Тараненко

Abstract


У статті проаналізовано новітній етап у розвитку вітчизняної історіографії, присвяченій історії Української Держави. Предметну увагу приділено вивченню вітчизняної історіографії аграрної політики П. Скоропадського. Стаття базована на дослідженнях і розвідках, опублікованих у 2000-х – 2010-х рр.


Keywords


історіографія, Гетьманат, Українська Держава 1918 р., аграрна політика П. Скоропадського.

References


Грибоєдов С. Українська Держава гетьмана

П. Скоропадського : Історіографічне дослідження : дис.

… канд. іст. наук : 07.00.06 / С. Грибоєдов. – К., 2001. –

с.

Гнатюк С. Внутрішня політика гетьманату

П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія

проблеми : дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / С. Гнатюк.

– К., 2002. – 249 с.

Салата Г. Аграрна політика українських національних

урядів (1917 – 1920 рр.): Історіографія : дис. … канд.

іст. наук : 07.00.06 / Г. Салата. – К., 2010. – 201 с.

Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність:

історіографічний нарис української державності доби

національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) /

В. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 608 с.

Житков О. Селянське питання в українській революції

– 1921 рр.: Історіографічне дослідження / О.

Житков. – Х. : видавець Мачулін, 2016. – 592 с.

Любовець О. Напрями історіографічних досліджень

та перспективи вивчення феномену гетьманату

П. Скоропадського / О. Любовець // Національна та

історична пам’ять : зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ

«Пріоритети», 2013. – Вип. 7. – С. 15–23.

Калакура Я. Три образи Гетьманату

П. Скоропадського в українській історіографії /

Я. Калакура // Національна та історична пам’ять : зб.

наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – Вип.

– С. 56–66.

Терела Г. Аграрна політика Української Держави

П. Скоропадського : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Г.

Терела. – Полтава, 2000. – 219 с.

Малиновський Б. Аграрна політика Австро-Угорщини

та Німеччини в Україні, 1918 р. : дис. …канд. іст. наук :

00.02 / Б. Малиновський. – Дніпропетровськ, 2001. –

с.

Пітик Г. Селянське питання в політиці Української

Держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень

– серпень 1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Г. Пітик.

– К., 2008. – 23 с.

Політична історія України ХХ століття : у 6 т. /

редк. І. Курас [та ін.]. – К. : Ґенеза, 2003. – Т. 2: Революції

в Україні : політико-державні моделі та реалії (1917–

– 480 с.

Історія українського селянства : в 2-х т. – К. : Наукова

думка, 2006. – Т. 1. – 632 с.

Ковальова Н. Аграрна політика в Україні періоду

національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.) /

Н. ковальова, С. Корновенко, Б. Малиновський, О.

Михайлюк, А. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007.

Нечитайло В. Задуми П. Скоропадського у сфері

земельного порядкування та їх реалізація / Формування

та діяльність українських національних урядів періоду

Української революції 1917 – 1921 рр. : матеріали

Всеукраїнської наукової конференції. – Кам’янець-

Подільський : Оіюм, 2008. – С. 61–68.

Пиріг Р. Земельна реформа Павла Скоропадського:

німецький вплив / Р. Пиріг // Український селянин. – 2008.

– Вип. 11. – С. 9–15.

Корновенко С. Аграрне законодавство П.

Скоропадського у контексті вітчизняного та

європейського досвіду вирішення земельного питання

(1918–1921 рр.) / С. Корновенко // Український історичний

журнал. – 2008. – № 4. – С. 72–81.

Корновенко С. Аграрне законодавство Гетьманату

П. Скоропадського та білого руху півдня Росії /

С. Корновенко, А. Морозов // Національна та історична

пам’ять : зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети»,

– Вип. 7. – С. 131–140.

Історія України ХХ–ХХІ ст. / П. Панченко,

Н. Барановська, С. Падалка [та ін.]. – К. : Знання, 2004.

– 582 с.

Бойко О. Історія України / О. Бойко. – К. :

Академвидав, 2007. – 688 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language