Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект

Ю. М. Лазуренко

Abstract


Проаналізовано історіографію останнього десятиліття XX століття стосовно висвітлення проблеми розвитку продуктивних сил сільського господарства України доколгоспного періоду в контексті діяльності сільськогосподарської кооперації.


Keywords


історіографія, сільськогосподарська кооперація, селянство, господарство.

References


1. Данилов B. П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР / В. П. Данилов // История СССР. – 1990. – № 5. – С. 7–30.

2. Прокопенко І. П. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880 – поч. 30-х рр. ХХ ст.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук / І. П. Прокопенко. – К., 1992. – 24 с.

3. Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. І. Марочко ; Інститут історії України Національної академії наук України. – К., 1995. – 43 с.

4. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / С. В. Кульчицький. – К. : Вид. Дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

5. Кульчицький С. В. Конц епція «кооперативного соціалізму» / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал (У.І.Ж.). – К. : «Наукова думка», 1995. – № 2. – С. 3–17.

6. Дмитренко В. П. «Военный коммунизм», НЭП… / В. П. Дмитренко // История СССР. – 1990. – № 3. – С. 3–25.

7. Кабанов В. В. Судьбы кооперации в советской России: проблемы, историография / В. В. Кабанов // Судьбы российского крестьянства. – М. : РГГУ, 1995. – С. 212–248; Кабанов В. В. Школа А. В. Чаянова или организационно-производственное направление русской экономической мысли / В. В. Кабанов // История СССР. – 1990. – № 6. – С. 89–98.

8. Файн Л. Е. Советская кооперация в тисках командно-административной системы (20-е годы) / Л. Е. Файн // Вопросы истории. – 1994. – № 9. – С. 35–47; Кабанов В. В. Крестьянская община и кооперация России. XX век / В. В. Кабанов. – М. : ИРИ РАН, 1997. – 156 с.; Серова Е. В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР / Е. В. Серова. – М. : Агропромиздат, 1991. – 161 с.

9. Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – X. : Основа, 1997. – 400 с.; Кульчицький С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921–1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 204 с.; Марочко В. І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 217 с.; Морозов А. Г. Село і гроші: Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 275 с.

10. Морозов А. Г. Село і гроші: Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 275 с.

11. Кульчицький С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921–1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 204 с.

12. Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20 30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К. : «Либідь», 1991. – 340 с.

13. Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921–1928 pp.). – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2000. – 223 с.

14. Кульчицький С. В. Підготовка керівництвом ВКП(б) політичних та економічних передумов для примусової колективізації сільського господарства (1919–1929 pp.) / С. В. Кульчицький // Україна соборна : зб. наук. статей. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 217–248.

15. Кульчицький С. В. Теоретичні аспекти нової економічної політики / С. В. Кульчицький // Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921–1928 pp.). – К. : Ін-т історії України НАН, 2000. – С. 14–28.

16. Кульчицький С. В. Україна в системі загальносоюзного народногосподарського комплексу / С. В. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2004. – № 11. – С. 3–31.

17. Атоян О. Н. Сельскохозяйственная кооперация Украины периода нэпа: проблемы теории, политики, истории в литературе 20-х – начала 30-х годов : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук : спец. 07.00.01 «История КПСС» / О. Н. Атоян ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – К., 1990. – 24 с.

18. Зіновчук В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В. В. Зіновчук. – К. : Логос, 1996. – 224 с.

19. Калініченко В. В. Кооперативна діяльність земельної громади в українському до колгоспному селі 20-х років / В. В. Калініченко // Третій міжнародний конгрес україністів. 1996. – Історія. – Х., 1996. – С. 96–101.

20. Калініченко В. В. Земельна громада / В. В. Калініченко // Історія українського селянства. Нариси : у 2 т. – К., 2006. – Т. 2. С. 44–69.

21. Мацюцький В. М. Кооперативна діяльність земельних громад у селах Лівобережної України (20-ті роки) / В. М. Мацюцький // Вісник Харківського університету. Історія. – Х. : [б. в.], 1997. – С. 115–123.

22. Кривко І. М. Земельні громади Південної України (1922–1930 рр.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. М. Кривко ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.

23. Паршаков Е. А. Экономическое развитие общества (Концепция кооперативного социализма): Историческое исследование / Е. А. Паршаков. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 264 с.

24. Марочко В. І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 217 с.

25. Петрова С. М. Роль частного капитала в развитии производительных сил в годы новой экономической политики (1921–1927 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук : спец. 07.00.01 «Исторические науки» / МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1992. – 24 с.

26. Петренко И. Я. Экономика крестьянского хозяйства / И. Я. Петренко, П. И. Чужинов, С. Б. Исмуратов. – М. : Интерпракс, 1995. – 326 с.

27. Голанд Ю. М. Кризисы, разрушившие нэп / Ю. М. Голанд. – М. : Международный НИИ проблем управления, 1991. – 95 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language