УЧАСТЬ СЕЛЯНСТВА ВОЛИНІ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ

О. А. Бундак

Abstract


У статті проаналізовано радянську та українську історіографію доби незалежності, присвячену участі селянства Волині в революційних подіях початку ХХ століття. Виявлено ступінь наукових розвідок, рівень джерельного забезпечення.

Keywords


історіографія, селянство, українська революція, визвольні змагання, Волинь.

References


Бундак О. Інтеграція селянства прикордонних

територій у громадські організації (спілки, об’єднання) /

О. Бундак // Український селянин. – Черкаси, 2018. – Вип.

– С. 5–12.

Заболотний І. Нескорена Волинь : нарис з історії

революційного руху на Волині 1917–1939 / І. Заболотний.

– Львів : Каменяр, 1964. – 204 с.

Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціальноекономічний, революційний та національно-визвольний рух

трудящих (1861–1939) / Р. Оксенюк. – Львів : Вид-во Львів.

ун-ту, 1970. – 276 с.

Кичий И. Борьба за власть Советов на Правобережной

Украине / И. Кичий. – Львов : Вища шк., 1986. – 148 с.

Дещинський Л. Великий Жовтень на Волині / Л.

Дещинський. – Львів: Вища школа, 1977. – 183 с.

Голуб П. Большевики и армия в трех революциях / П.

Голуб. – М.: Политиздат, 1977. – 356 с.

Ткачук А. Крах спроб Центральної ради використати

українізовані формування в 1917 р. / А. Ткачук //

Український історичний журнал. – 1967. – № 8. – С. 79-84.

Головань В. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу

Рад / В. Головань, Т. Михайлюта. – Львів: Каменяр, 1968.

– 298 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / ред. І. С.

Клімаш. – К.: УРЕ, 1970. – Волинська область. – 748 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / ред.

О.С.Чорнобривцева. – К. : УРЕ, 1973. – Житомирська

область. – 728 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т.. – К.: УРЕ,

– Рівненська область. – 656 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / ред. С. П.

Нечай. – К.: УРЕ, 1973. – Тернопільська область. – 640 с.

Борьба трудящихся Волини за власть Советов (март

г. – декабрь 1920 г.): сборник документов и

материалов. –Житомир, 1957. – 234 c.

Історія селянства Української РСР: в 2 т. К., 1967. – Т.

– 859 с.

Історія Волині. З найдавніших часів до наших днів /

ред. О. Г. Михайлюк, Р. А. Арцишевський, Н. В. Бурчак

[та ін.]. – Львів : Вища школа, 1988. – 240 с.

Дем’янюк О. Волинська губернія під час Першої

світової війни: вивчаючи історію рідного краю / О.

Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2016. – № 2. – С. 71–

Дем’янюк О. Волинь в Українській революції: доба

Української Центральної ради / О. Дем’янюк. – Луцьк :

ПП Іванюк В. П., 2018. – 232 с.

Дем’янюк О. Волинське селянство у початковий період

революції 1917-1921 // О. Демянюк // Український селянин.

– 2010. – Вип. 12. – С. 164 – 172.

Бернадський Б. Волинь у роки Першої світової війни

/ Б. Бернадський, Луцьк, 1999. – 97 с.

Заброварний Б. Українське село в роки Першої світової

війни / Б. Заброварний, О. Михайлюк. – Луцьк : Надстир’я,

– 148 с.

Поліщук Я. Події війни та революції // Поліщук Я.

Рівне. Мандрівка крізь віки : нариси історії міста. – вид 2-

ге, доповн. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – С. 132–157

Власюк О. Волинь в добу Центральної Ради (1917–

/ О. Власюк, В. Цятко. – Рівне : Волинські обереги,

– 96 с.

Комарніцький О. Містечка Волині та Київщини у добу

Української революції 1917–1920 рр. / О. Комарніцький. –

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 312 с.

Ковальчук М. Лютнева революція 1917 р. в

українській провінції / М. Ковальчук // Український

історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 91–102.

Тимошенко В. Волинь в період української революції

і громадянської війни / 1917–1920 рр. / В. Тимошенко //

Велика Волинь: минуле й сучасне : міжнар. краєзн. конф. –

Житомир, 1993. – С. 64–65.

Верстюк В. Українська Центральна Рада / В. Верстюк

// Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 79–

; № 6. – С. 66–78.

Рацілевич А. Організаційне оформлення українського

національного руху на Волині (березень – червень 1917

р.) / А. Рацілевич // Волинські історичні записки. Т.4. –

– С. 20–29.

Бундак О. Діяльність Всеросійського Селянського

Союзу в Україні: регіональний аспект / О. Бундак // Літопис

Волині. Всеукраїнський науковий часопис – 2016. – № 16.

– С. 80–84.

Бундак Е. Политизация сознания украинского

крестьянства в годы революций / Е. Бундак //

Государственная власть и крестьянство в XIX – начале

XXI века / ред. А. И. Шевелькова. – Коломна: Московский

госуд. обл.соц.-гум ин-т, 2013. – С. 229–236.

Бундак О. Вплив загальнодержавних процесів у

Російській імперії на політизацію українського селянства

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Бундак // Науковий

вісник Східноєвропейський національний університет імені

Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк: ВНУ імені Лесі

Українки, 2013. – № 12 (261). – С. 15–20.

Бундак О. Перша світова війна та населення України:

соціально-економічний аспект / О. Бундак // Українське

державотворення: проблеми і сучасність / ред.

Г. В.Бондаренко, О. Й. Демянюк [та ін.]. – Луцьк: ПП

Іванюк В. П., 2014. – Вип. IX. – С. 100–108.

Крижановська М. Висвітлення подій на Волині доби

Української Центральної Ради у газеті «Свобода» / М.

Крижановська // Українське державотворення: проблеми і

сучасність / ред. Бондаренко Г. В., Дем’янюк О. Й., Бундак

О. А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 13. – С. 21–28.

Левшонюк А. Пожвавлення громадського життя на

Волині в добу Української Центральної Ради / А. Левшонюк

// Українське державотворення: проблеми і сучасність /

ред. Бондаренко Г. В., Дем’янюк О. Й., Бундак О. А. [та

ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 13. – С. 28–35.

Лис С. Волинь в українській революції / С. Лис //

Волинь-нова. – 2011. – № 105. – С. 5.

Лис В. Волиняни відстоювали соборну Україну / В.

Лис // Волинь. – 2008. – № 6 – С. 6.

Лис В. Дух і уроки соборності / В. Лис // Волинь. –

– № 7. – С. 10.

Шабала Я. Розвиток Української революції на

Західному Поліссі в період Гетьманату П. Скоропадського

та Директорії / Я. Шабала, А. Шваб // Минуле і сучасне

Волині та Полісся. Волинське Полісся та Маневиччина в

європейській та українській історії. – Луцьк, 2011. – 2011.

– Вип. 38. – С. 271–277.

Сегеда С. Військова преса на Волині як джерело

дослідження бойових дій в краї під час визвольних змагань

– 1920 років / С. Сегеда // Минуле і сучасне Волині та

Полісся. Сторінки воєнної історії краю. – Луцьк, 2009. –

Вип. 30. – С. 177–180.

Пахайчук Н. Українська революція і Волинь : [8 фактів

про наш край у 1917-1921 роках] / Н. Пахайчук // Сім’я і

дім. – 2017. – № 12. – С. 7.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language