ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ФЕРМЕРСЬКОГО ТИПУ ДОБИ НЕПУ – РЕАЛЬНИЙ ВИКЛИК ТОТАЛІТАРИЗМУ

В. М. Лазуренко

Abstract


У статті розкрито склад та питому вагу селянських господарств фермерського типу України в період нової економічної політики (1921–1929 рр.). Зосереджено увагу на кількісному та якісному аналізові селянських фермерських господарств, їх питомої ваги у виробництві сільськогосподарської продукції, насамперед, товарного спрямування. Враховані домінуючі в добу непу критерії віднесення селянських господарств до фермерської групи: характер землекористування, рівень механізації і товарності господарств, ступінь
розвиненості ринкових зв’язків та вартість засобів виробництва.


Keywords


влада, заможні селяни, селянство, селянські господарства, сільське господарство, фермерські господарства.

References


Качинский В. Молодая поросль фермерства в украинской степи / В. Качинский // Хозяйство Украины. – 1925. – № 6. – С. 98 – 106; Гуревич М. Б. Вопросы современнго крестьянского хазяйства Украины / М.Б.Гуревич. – Х.: ЦСУ, 1927. – 191 с.; Альтерман А. Сучасне зернове господарство України та проблеми його товарності / А. Альтерман. – Х.: Радянський селянин, 1929. – 110 с.; Кульчицький С. Соціально-економічний розвиток селянських господарств УРСР напередодні масової колективізації / С. Кульчицький // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – 1982. – Вип.8. – С. 43 – 55; Марочко В. І. Українська селянська кооперація :

історико-теоретичний аспект (1861 – 1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : М.Р. Kots Publishing, 1995. – 224 с.; Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.; Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – Х.: Основа, 1997. – 400 с.; Ганжа О. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927 рр.) /

О. Ганжа. – К.: Ін-т історії НАНУ, 2000. – 208 с.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА, 2006. – 495 с.

Данилов В. П. О характере социально-экономических отношений советского крестьянства до коллективизации сельского хозяйства / Данилов В. П. – М.: Институт истории АН СССР, 1961. – 60 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921 – 1929 рр.) / Калініченко В. В. – Х.: Основа, 1991. – 129 с.

Вісімнадцять селянських бюджетів з Черкащини // Український агроном. Журнал агрономічної секції ВУК профспілки с.-г. та лісових робітників СРСР. – № 2–3. – 1928. – С.24–34.

Державний архів Вінницької області. – Ф. Р – 568. Бюро селянського буряківництва. – Оп. 73. – Спр. 142. Анкети-характеристики селянських господарств призаводських районів. 6 квітня – 15 червня 1925 року. – 342 арк.

Диференціація селянських господарств у районі Харківської філії Цукротресту (за матеріалами дослідження 1926 року) // Український агроном. Журнал агрономічної секції ВУК профспілки с.-г. та лісових робітників СРСР. – №2–3. – 1928. – С. 34–37.

Альтерман А. Сучасне зернове господарство України та проблеми його товарності / А. Альтерман. – Х.: Радянський селянин, 1929. – 110 с.

Два роки роботи Уряду УСРР (1926/1927 – 1927/1928). Матеріали до звіту Уряду Одинадцятому з’їздові Рад. – Х.: Видання Секретаріату ВУЦВК та Управління справами РНК УСРР, 1929. – 228 с.

Литвин В. Історія України / В. Литвин– К. : Наукова думка, 2008. – 814 с.

Из обращения ЦК ВКП (б) «Ко всем организациям ВКП (б)» от 13 февраля 1928 г. // Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927–1932 гг. / Под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого. – М.: Политиздат, 1989. – 364 с.

Державний архів Чернігівської області. – Ф.Р – 72. Виконавчий комiтет Михайло-Коцюбинської районної

ради депутатів трудящих, смт. Михайло-Коцюбинське Михайло-Коцюбинського району Чернiгiвської областi. –

Оп. 14. – Спр. 25. Постановления (копии) ВУЦИКа и Совнаркома УССР о подчиненности органов милиции органам ГПУ, о борьбе с искривлениями налоговой политики, индивидуальным обложением налогом кулацких хозяйств и порядке наделения их землей, об использовании на роботах и выселении раскулаченных… и другие материалы. 25 декабря 1929 г. – 3 февраля 1931 г. – 499 л.

Веселова О. М. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочин проти народу / О. М. Веселова,В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – К.; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 270 с.

Сдвиги в сельском хозяйстве СССР между ХV и ХVІ партийными съездами: Сборник статистических сведений по сельскому хозяйству за 1927 – 1930 гг. – М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. – 128 с.

Ганжа О. І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР / О. І. Ганжа / Серія “Історичні зошити”. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1996. – 42 с.

Очерки развития социально-классовой структуры УССР: 1917–1937 / С. В. Кульчицкий, И. К. Рыбалка, Ф. Г. Турченко и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 238 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language