ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

З. В. Священко

Abstract


У статті проаналізовано переселенську політику російського царизму наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Охарактеризовано основні законодавчі акти, які стосувалися переселень та наслідки їх появи. Зроблено висновок про те, що правила про переселення узгоджували два вектори внутрішньої політики держави: переселенський та аграрний. Попри наявність окремих
недоліків, притаманних законодавчим актам про переселення, вони стали підґрунтям для Столипінських аграрних перетворень. З іншого боку, політику переселення не можна повною мірою, визнати як соціально орієнтований, бездоганний проект, оскільки самовільні селяни-переселенці не отримували державної фінансової підтримки та встановлювався тотальний
контроль держави за переселенськими процесами.


Keywords


аграрне питання, Російська імперія, переселення, переселенське законодавство, селянство.

References


Кабузан В.М. Переселення українців у Далекосхідний край в 1850 – 1916 рр. / В.М. Кабузан // Український історичний журнал. – 1971. – №2. – С.65 – 70.

Кауфман. А.А. Переселение и колонизация. /А.А. Кауфман. – Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Общественная польза», 1905. – 348 с.

Степынин В.А. Из истории переселенческой политики самодержавия в начале ХХ века (Переселенческий закон

июня 1904 г.) / В.А. Степынин // История СССР. – 1960. – №5. – С. 161 – 165.

Селіхов Д.А. Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)./ Д.А. Селіхов. Дис…. канд. юрид. наук. – Харків, 2002. – 210 с.

Шмелев Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения в России в ХХ веке. / Г.И. Шмелев. – Москва: Наука, 2000. – 255 с.

Якименко Н.А. Аграрные миграции в России (1861 – 1917 гг.) / Н.А. Якименко // Вопросы истории. – 1983. – № 1. – С. 17-31.

Ямзин И. Переселенческое движение в России с момента освобождения крестьян. / И. Ямзин. – К.: [б.изд.], 1912. – 198 с.

Яхонтов А.П. Переселение и колонизация. / А.П. Яхонтов. – Харьков: Издание автора, 1925. – 105 с.

Сибирь в составе Российской империи / отв. ред. Л.М.Дамешек, А.В. Ремнев. – Москва: Новое литературное

обозрение, 2007. – 368 с.

Переселенческая политика в Российской империи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gasur.ru/

activity/measures/expo/15_02_2017.php?clear_cache=Y

Горохов С.В. Переселення в Російській імперії: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / С.В.Горохов. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/vaau_2011_2_38.pdf

Полное собрание законов Российской империи. Третье собрание. – Санкт-Петербург: Гос. тип., 1891. – Т. 9: 1889. – № 6198.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 442. – Оп. 521. – Спр. 219.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА). – Ф. 1273. – Оп. 1. – Спр. 83.

Журнал совещания, образованного при МВД для обсуждения предложений Полтавского губернского присутствия о переселении малоземельных крестьян из

Полтавской губернии. Заседания 3, 6, 10 и 12 марта 1903

г. – Санкт-Петербург: [б.изд.], 1903. – 124 с.

РДІА. – Ф. 1273. – Оп. 1. – Спр. 433.

РДІА. – Ф. 391. – Оп. 1. Спр. 909.

РДІА. – Ф. 586. – Оп. 1. Спр. 404.

РДІА. – Ф. 1149. – Оп. ХІІІ. – Спр. 94.

Проскура Н. Л. Переселення селян з Харківської губернії у роки столипінської агарної реформи / Н.Л. Проскура // Український історичний журнал. – 1973. – №6. – С.98–105.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language