Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики республіканських урядів періоду революції та громадянської війни (1917-1920 рр.)

О. М. Тараненко

Abstract


Досліджено джерельну базу, яку можна залучити, вивчаючи історіографію аграрної політики республіканських урядів у роки української революції 1917 – 1921 рр. Виокремлено основні групи історіографічних джерел, з’ясовано характерні риси та інформативну насиченість кожної з них.


Keywords


історіографічне джерело, класифікація джерел, аграрна політика.

References


1. Варшавчик М. Джерелознавство історії України: Довідник / М. Варшавчик. – К., 1998. – 211 с.

2. Колесник І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття) / І. Колесник. – К.: Генеза, 2000. – 254 с.

3. Калакура Я. Класифікація джерел з історії України / Я. Калакура // Історичне джерелознавство / Я. Калакура, І. Войцехівська, С. Павленко та ін. – К.: Либідь, 2004. – 488 с.

4. Клунний Г. Земельне законодавство контрреволюційних урядів за часів революції на Україні / Г. Клунний. – Х., 1926. – 180 с.

5. Конституційні акти України, 1917 – 1920: Невідомі конституції України. – К.: Генеза, 1992. – 269 с.

6. Костів К. Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Торонто, 1964. – 186 с.

7. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції / А. Слюсаренко, М. Томенко. – К., 1997. – 187 с.

8. Велика Українська революція. – Нью-Йорк, 1967. – 112 с.

9. Документи трагічної історії України (1917 – 1927 рр.). – К., 1999. – 640 с.

10. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 1920 рр.: У 3 т. / П. Христюк. – Відень: Український Соціологічний Інститут, 1923.

11. Літопис української революції. Матеріали й документи до історії української революції. – К. – Львів, 1923 – 1924. 

12. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: документи і матеріали.: У 3 т. – Мюнхен, 1983.

13. Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т. – К., 2001.

14. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. – К., 1996, 1997.

15. Директорія, Рада народних міністрів Української Народної Республіки. 1918 – 1920. Документи і матеріали. У 2-х т. – К., 2006, 2007.

16. Західноукраїнська Народна Республіка. Документи і матеріали. У 5-и т. – Івано-Франківськ, 2001 – 2006.

17. Корновенко С. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919– 1920 рр.) : історіографічний процес 1919–2000-х рр. / С. Корновенко. – Черкаси : Ант, 2008. – 238 с.

18. Історія Української РСР. У 8 т. 10 кн. – К., 1977. – Т. 5.

19. История Украинской ССР: В 10 т. Т. 6.: Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война на Украине (1917 – 1920). – К.: Наукова думка, 1984. – 656 с.

20. Історія селянства Української РСР. У 2 т. Т.2. – К., 1967. – 534 с.

21. Історія українського селянства. Нариси в 2-х т. – Т1. – К.: Наукова думка, 2006. – 632 с.

22. Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під ред. В.А. Смолія. – К., 1995. – Т.1. – 351 с.; 1996. – Т.2. – 492 с.

23. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. – К., 2002 – 2003.

24. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана / С. Литвин. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 640 с.

25. Реєнт О. Павло Скоропадський / О. Реєнт. – К.: Альтернативи, 2003. – 304 с.

26. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917 – 1920). – К., 1977.

27. Верстюк В. Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад / В. Верстюк. – К., 1984. – 140 с.

28. Хміль І. Трудяще селянство України в боротьбі за владу Рад / І. Хміль. – К., 1977. – 199 с.

29. Лях Р. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Лях. – К. – Донецьк: Вища школа, 1975. – 118 с.

30. Витанович І. Аграрна політика українських урядів революції 1917–1920 / І. Витанович. – Мюнхен – Чикаго : Українське історичне товариство, 1968. – 60 с.

31. Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914 – 1923 рр.: у 2-х т. – Т.1./ В. Верига. – Львів; Рівне, Видавництво ВАТ ,,Рівненська друкарня”, 2005. – 472 с.

32. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис: Монографія / В. Солдатенко. – К., 1999. – 975 с.

33. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. / О. Рубльов, О. Реєнт. – К.: Альтернативи, 1999. – 319 с.

34. Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920) / В. Литвин. – К.: Альтернативи, 2003. – 488 с.

35. Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.): Монографія / В. Капелюшний. – К.: Олан, 2003. – 608 с.

36. Ковальова Н., Корновенко С., Малиновський Б., Михайлюк О., Морозов А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.) / Н. Ковальова, С. Корновенко, Б. Малиновський, О. Михайлюк, А. Морозов. – Черкаси: Ант, 2007. – 280 с.

37. Ковальова Наталія Анатоліївна. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. Ковальова. – Дніпропетровськ, 1999. – 185 с.

38. Шпекторенко І. В. Державна політика у галузі хлібозаготівель в Україні у роки першої світової війни 1914–1918 рр. (На матеріалах Катеринославської губернії). – Автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / І.В.Шпекторенко. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – 18 с.

39. Пітик Г. А. Селянське питання в політиці Української Держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.). – Автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. А. Пітик. – К., 2008. – 23 с.

40. Борисов В. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917 – 1920 рр. (Зрівняльний аналіз діяльності політичних партій): Автореферат дис… д-ра іст. наук / В. Борисов. – К., 1993. – 48 с.

41. Волкогонов Д. Сталинизм: сущность, генезис, эволюция / Д. Волкогонов // Вопросы истории. – 1990. – №3. – С. 6 – 15.

42. Українська народна республіка – 90 років з дня проголошення. Матеріали наукових читань 25 жовтня 2007 р. – Чернігів, 2007. – 326 с.

43. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Матеріали Міжнародної науково- теоретичної конференції 20-21 листопада 2007 р. – К.: ІПіЕНД НАНУ, 2007. – 513 с.

44. Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917 – 1921 pp.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р.) / Ред. кол.: Смолій В. А. (співголова), Завальнюк О. М (співголова), Реєнт О. П. та ін. НАН України. Інститут історії України. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – 336 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language