МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 1953 – 1964 РР. У ПУБЛІКАЦІЯХ ЧАСІВ «ЗАСТОЮ»

О. О. Карасевич

Abstract


Проаналізовано особливості радянського історіописання функціонування сільського господарства України та життя її селянства другої половини 1960-х –
першої половини 1980-х років. Тогочасні дослідження, що висвітлено в історіографії означеного періоду, попри урахування аспекту заангажованості та ідеологічної упередженості, все ж були й залишаються чинником історіографічного процесу своєї доби. У поєднанні з новітніми дослідженнями це відкриває перспективи об’єктивно із суто наукових позицій проаналізувати проблеми матеріального забезпечення життєдіяльності українського сільського господарства доби «відлиги».


Keywords


селянство, історіографія, науково- технічна революція, матеріальне забезпечення, сільське господарство, «відлига», «застій».

References


Романюк І. Трансформація колгоспів України у другій

половині 50-х – 60-х рр. ХХ ст. / І. Романюк // Український

селянин. – 2003. – Вип. 7. – С. 161–162.

Вайнер М. Материально-техническое снабжение

сельского хозяйства СССР / М. Вайнер, В. Алферьев. – М.

: Издательство экономической литературы, 1963. –

с.

Нікілєв О. Вища сільськогосподарська школа України в

контексті аграрної політики держав середини 1950-х –

середини 1960-х рр. / О. Нікілєв // Український селянин. –

– Вип. 10. – С. 176-180.

Заболотна О. Проблема кадрового забезпечення

сільського господарства у зв’язку зі зміцненням

матеріально-технічної бази села (60-ті роки ХХ

століття) / О. Заболотна // Український селянин. – 2006.

– Вип. 10. – С. 366–368.

Ковпак Л. Соціальна політика М.С. Хрущова /

Л. Ковпак // М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового

семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від

дня народження М.С. Хрущова. – К. : Інститут історії

України НАН України, 1995. – С. 87–92.

Литвин В. Україна у першому повоєнному десятилітті

(1946–1955) / В. Литвин. – К. : Вид. дім “Лі-Терра”, 2004.

– 240 с.

Михайлюк В. Історіографія розвитку аграрних

відносин в Україні (70-ті – початок 90-х рр.) /

В. Михайлюк. – К. : Ред.-вид. рада

Укрдержагроуніверситету, 1992. – 181 с.

Баран В.К. Україна 1950 – 1960-х рр. : еволюція

тоталітарної системи / В.К. Баран. – Львів: Інститут

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996.

– 448 с.

Апологетические теории и их критика в марксистко-

ленинской литературе. Указатель книжной и

журнальной литературы за 1956 – 1964 гг. – М. : Фунд.

библ-ка обществ. наук им. В.П. Волгина АН СССР, 1966.

– 168 с.

Ольсевич Ю.Я. Фактор науки в экономике социализма

: ответ «советологам». – М. : Наука, 1987. – 112 с.

Дерев’янкін Т. Економічний розвиток Радянської

України. 1917–1970 / Т. Дерев’янкін, С. Кульчицький. – К.

: Наукова думка, 1970. – 116 с. (Інститут економіки

Академії наук Української РСР)

Кульчицький С. Народне господарство України за

роки радянської влади і перспективи його розвитку в новій

п’ятирічці / С. Кульчицький. – К. : Тов-во «Знання»

Української РСР, 1967. – 28 с. (На допомогу лектору)

Петренко В. Село на шляхах піднесення. Зміни в складі,

умовах праці і життя колгоспного селянства Української

РСР (1951–1969) / В. Петренко – К. : Наукова думка,

– 348 с.

Тюрина А. Формирование кадров специалистов и

организаторов колхозного производства 1946–1958 гг.

/ А. Тюрина – М. : Издательство «Наука», 1973. – 307 с.

Фтомов Г. Технічне переозброєння сільського

господарства УРСР (1960-1970 рр.) / Г. Фтомов // Історія

народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1974. – Вип. 8. – С. 20–26. 16. Коба І. З історії створення системи машин для

землеробства СРСР / І. Коба // Історія народного

господарства та економічної думки Української РСР. –

– Вип. 10. – С. 13–18.

Городній В. Досягнення сільського господарства

Української РСР (1917-1977 рр.) / В. Городній // Історія

народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1977. – Вип. 11. – С. 23–30.

Грінку І. Співробітництво Української РСР та

Молдавської РСР у розвитку матеріально-технічної бази

сільського господарства (1961-1975 рр.) / І. Грінку //

Історія народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1982. – Вип. 16. – С. 21–25.

Заікін Ю. Співробітництво Української РСР і

Білоруської РСР по зміцненню матеріально-технічної бази

сільського господарства в період розвинутого соціалізму

/ Ю. Заікін // Історія народного господарства та

економічної думки Української РСР. – 1984. – Вип. 18. –

С. 10–15.

Багмут Л. Розвиток тракторного парку сільського

господарства Української РСР у 1960-1980 рр. / Л. Багмут

// Історія народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1985. – Вип. 19. – С. 8–15.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language