Pasichna, Yulia, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine