Piatnytskova, Iryna, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine