Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр.

О. Ф. Нікілєв

Abstract


Розглянуто практично не досліджене питання соціальних результатів ліквідації машинно-тракторних станцій, здійснене в руслі Хрущовських реформ кінця 1950-х – середини 1960-х рр. Подано причини рішення керівництва ліквідувати МТС та передати її до колгоспів. Зазначено, що однією з гострих проблем була відсутність у колективних господарств можливостей оперативно викоритовувати сільськогосподарську техніку через належність її державним структурам і неможливість опертивного впливу на керівників служб та їхніх підлеглих, в підпорядкуванні яких вона перебувала.


Keywords


машинно-тракторні станції, Хрущовські реформи, ліквідація МТС.

References


1. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М.: Политиздат, 1985.– Т. 8.

2. Панченко П.П. Развитие сельского хозяйства Украинской ССР (1959 – 1980) / П.П Панченко. – К.: Наук. думка, 1980. – 280 с.

3. Плющ М. М. Хрущов і проблеми технічного переозброєння народного господарства (1953 – 1964) / М. Плющ // Історія в школі. – 1999. – №7.

4. Ровчак Л.В. Машино-тракторні станції в Україні (50-ті рр.) / Л.В. Ровчак – Атореф. …канд. ист. наук. – Донецьк, 2000 – 19 с.

5. Сай Н.О. К вопросу укрепления колхозов и МТС Украины руководящими кадрами в 1953 – 1959 гг. / Н.Сай // Сб. науч. работ кафедры марксизма-ленинизма. Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х.: Б. и., 1962. – Т. XL.

6. Центральний державний архів вищих органів влади та Управління України (далі – ЦДАВОВУ). – Ф. 27. – Оп. 1. – Спр. 924.

7. ЦДАВОВУ. – Ф. 27. – Оп. 19. – Спр. 4633.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 707.

9. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 997.

10. ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 1256.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ukrainian peasant

2413-8142 (Print)

2788-5364 (Online)


Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2004 8
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23 24

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Developed By

Font Size


Article Tools

Email this article (Login required)
Email the author (Login required)

About The Author

О. Ф. Нікілєв

The series of scientific articles "Ukrainian peasant" maintains a policy of open access to published material, recognizing the priority principles of the free dissemination of scientific information and knowledge exchange for global social progress. Users are free to read, download, copy and distribute the content for educational and scientific purposes with obligatory indication of authorship.