Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр.

В. А. Сливенко

Abstract


Статтю присвячено аналізові маловивченого аспекту організації правоохоронної системи УСРР у 1920 рр. На основі широкого кола джерел схарактеризовано заходи боротьби зі службовою злочинністю в період становлення робітничо-селянської міліції.


Keywords


міліція, службова злочинність, правоохоронна діяльність, правові норми.

References


1. Галкін Д. В. Організаційно-структурна побудова міліції УСРР у 1918–1934 роках : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Галкін Дмитро Вікторович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 211 с.

2. Михайленко П. П. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Генеза, 1997. – Т. 1: 1917–1925. – 504 с.

3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1881. Доповідь про діяльність міліції України, 1923 р. – 152 арк.

4. Кравченко Ю. Ф. Міліція України / Ю. Ф. Кравченко. – К. : Генеза, 1999. – 432 с.

5. Олійник О. І. Народний комісаріат внутрішніх справ України (1917 1941 рр.): структура, функції, діяльність: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Олійник Олександр Іванович ; Університет внутрішніх справ. – Х., 2000. – 213 с.

6. Мартыненко О. А. Историко-криминологический анализ становления системы предупреждения правонарушений в деятельности ОВД Украины (1880–1936 гг.) : учебное пособие / О. А. Мартыненко. – Х., 2002. – 231 с.

7. Державний архів Одеської області. – Ф. Р–1774. – Оп. 1. – Спр. 569. Довідки про події, 1921–1922 рр. – 113 арк.

8. Державний архів Запорізької області. – Ф. Р–641. – Оп. 1. – Спр. 10. Доповіді про діяльність міліції, 1921 р. – 146 арк.

9. Алтуєв В. М. Організаційне зміцнення та підвищення бойової готовності міліції та кримінального розшуку УСРР / В. М. Алтуєв // Науковий вісник ДДУВС. – 2003. – № 2 (11). – С. 81–92.

10. Державний архів Херсонської області. – Ф. Р–407. – Оп. 1. – Спр. 24. Доповіді про діяльність, 1921–1922 рр. – 170 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language