Демографічні наслідки нацистського фізичного терору проти східних слов’ян періоду Другої світової війни

А. П. Іржавська

Abstract


Висвітлено демографічні наслідки політики і практики нацистського фізичного терору проти східних слов’ян у роки Другої світової війни.


Keywords


Друга світова війна, нацистський фізичний терор, окупація, східні слов’яни, демографічні наслідки.

References


1. Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945 / [гол. редкол.: І. О. Герасимов (голова), І. Т. Муковський і П. П. Панченко (заступ.гол.), Р. Г. Вишневський (відпов. секр.)]. – К. : Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 944 с.

2. Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / руков. авт. кол.: А. А. Коваленя; А. М. Литвин, В. И. Кузьменко [и др.]. – Мн. : БЕЛТА, 2005. – 544 с. 

3. Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия / гл. ред. М. М. Козлов, ред. кол.: Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин, В. И. Канатов [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – 832 с.

4. Голиш Г. М. У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 1941–1945 рр. / Г. М. Голиш. – Черкаси: ЦНТЕІ, 2005. – 324 с.

5. Гриник Ю. Ціна війни для України (Історія політики) / Ю. Гриник // Нова політика. – 2002. – № 2.

6. Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф.Р-7021. – Оп. 116. – Спр. 155.

7. ДАРФ. – Ф. Р-7021. – Оп. 116.

8. Коваленя А. А. Беларусь 1939–1945 гг. Война и политика: монография / А. А. Коваленя. – Мн.: Веды, 2001. – 204 с.

9. Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М. В. Коваль // Україна крізь віки : в 15-ти т. – К., 1999. – Т. 12. – 335 с.

10. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. – Париж–Нью-Йорк–Львів, 1993. – 659 с.

11. Кучер В. І. Україна у Другій світовій війні (1939–1945) / В. І. Кучер, П. М. Чернега. – К : Генеза, 2004. – 272 с.

12. Лицкевич О. Людские потери Беларуси в войне / О. Лицкевич // Беларуская думка. – Травень. – 2009.

13. Людские потери СССР в период Второй мировой войны: сб. ст. / ред. Р. Б. Евдокимов. – СПб.: «Блиц», 1995. – 192 с.

14. Марзеев А. Н. Записки санитарного врача / А. Н. Марзеев. – К. : Здоровье, 1965. – 175 с.

15. Національний архів Республіки Білорусь. – Ф. 845. – Оп. 1. – Спр. 68.

16. Население России в ХХ веке : исторические очерки: в 3-х т. – Т. 2. 1940–1959 гг. / отв ред. Ю. А. Поляков; отв. ред. тома В. Б. Жиромская. – М. : РОССПЭН, 2001. – 416 с.

17. Население России: демографические катастрофы ХХ века. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ /www.Russiafederation.ru/general/145.html

18. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: зб. документів і матеріалів / за ред. П. М. Костриби та ін. – К.: Держполітвидав УРСР, 1963. – 488 с.

19. О вкладе Беларуси в Победу во Второй мировой войне. – [Електронний ресурс] . Режим доступу: http:// w w w . b e l e m b a s s y . o r g / u n / 6 4 t h % 2 0 S e s s i o n /Belarus%20vvvvii.pdf

20. Оккупационный режим на территории Беларуси. История Беларуси (ХХ – нач ХХІ в. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovo.ws/urok/historyofbelarus/20/027.html

21. Перехрест О. Г. Нищення житла в українському селі в період німецько-радянської війни 1941–1945 рр. / О. Г. Перехрест // Сторінки воєнної історії: зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 9. 22. Перковський А. Л. Демографічні втрати народонаселення Української РСР у 40-х рр. / А. Л. Перковський, С. І. Пирожков // Український історичний журнал. – № 2. – 1990.

23. Поляков Ю. «Демографическое эхо» войны / Ю. Поляков, В. Жиромская, Н. Араловец // Война и общество, 1941–1945. Книга вторая. – М. : Наука, 2004.

24. Рыбаковский Л. Л. Людские потери СССР в Великой Отечественной войне / Л. Л. Рыбаковский; Академия наук. Институт социально-политических исследований. Центр социальной демографии. – М.: Печ.–множ. лаб. ИСПИ РАН, 1999. – 59 с.

25. Рыбаковский Л. Великая Отечественная: людские потери России. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.gumen.info

26. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : документы и материалы в 3 т. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 3.

27. Украинская РСР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 гг. : в 3-х т. – К., 1975. – Т. 3.

28. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т археології. – Т. 12. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / упор. М. В. Коваль. – К. : Альтернатива, 1999. – 335 c.

29. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 56. – Оп. 1. – Спр. 112.

30. Штрайт К. Советские военнопленные – массовые депортации – принудительные рабочие / К. Штрайт // Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / [пер. с нем., предисл. В. Рана, науч. ред. Е. Н. Кульков, ред. А. П. Фоменко и др.]. – М., 1997.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language