Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст.)

С. В. Маркова

Abstract


Проаналізовано взаємозв’язки між формою володіння землею та особливостями землекористування, з одного боку, і характером суспільно-політичної самоорганізації сільського населення, з іншого. Як фактичний матеріал використовуються обставини еволюції українського села напередодні революційної доби. Виявлено напрям та динаміку змін відносин земельного господарювання та відповідно специфіку ствердження і функціонування елементів українського громадянського суспільства.


Keywords


селяни, громадянське суспільство, земельні відносини, приватна власність, сільська община.

References


1. Пилипенко В. Від експериментів до соціальної практики (П. А. С толипін і його реформа) / В. Пилипенко, В. Тарасенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3. – С. 151–157.

2. Ливи Б. М. Демографическая история Европы / Б. М. Ливи ; [пер. с итал. А. Миролюбовой]. – СПб.: «Александрия», 2010. – 304 с. – (Серия «Становление Европы»).

3. Морозова О. С. Мовна проблема в освітній сфері Наддніпрянської України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. С. Морозова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д. : Вид-во Дніпропетровського національного ун-ту, 2008. – Вип. 6. – С. 232–239.

4. Витанович І. Аграрна політика українських урядів 1917–1920 [Текст] / І. Витанович. – Мюнхен ; Чікаго : [б. в.], 1968 (Друк. «Logos»). – 60 с. – (Сер.: Монографії / Укр. іст. т-во; ч.2).

5. Сельское хозяйство Украины. – Х. : Издательский отдел НКЗ, 1923. – 232 с.

6. Бондар В. Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. в радянській історіографії / В. Бондар / / Історіографічні дослідження в Україні / [гол. редкол. В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод]. – К. : НАН України. Інститут історії України, 2011. – Вип. 21. – С. 238–258.

7. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Т. ХХІ – С.-Петербург, 1897. – 957 с.

8. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Дополнительный том ІІ. – С.-Петербург. Типография Акц. Общ. Брокгауза-Ефрона, 1907. – 934 с.

9. Ольденбург С. С. Царствование императора Николая ІІ / С. С. Ольденбург; предисл. Ю. К. Мейера]. – СПБ.: «Метрополь», 1991. – 672 с.

10. Сельское хозяйство Союза ССР в 1926–1927 году (по данным налоговых сводок по единому сельхозналогу). – М. : Госфин. из-во Союза С.С.Р., 1929. – СХСVІІІ с.+табл. С. 1–607 с.

11. Ковальова Н. А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917–1921 рр.). / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлик, А. Г. Морозов. – Черкаси: Ант, 2007. – 280 c.

12. Історія українського селянства: нариси в 2 т. / НАН України; Інститут історії України / [В. А. Смолій (відп. ред.)]. – К. : Наук. думка, 2006. – Т. 1. – 2006. – 632 c.

13. Сельское хозяйство Украины. – Х. : Издательский отдел НКЗ, 1923. – 232 с.

14. Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVІІІ–ХХ века / Б. Н. Миронов. – М.: Весь Мир, 2012. – 848 с.

15. Стражний О. С. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Стражний – К.: «Книга», 2008. – 368 с.

16.Булдаков В. П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия / В. П. Булдаков. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2010. – 967 с.

17. Бочаров В. В. Соціально-економічне становище селянства України на початку ХХ ст. / В. В. Бочаров // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 2. – С. 3–6.

18. Історія українського селянства: нариси в 2 т. / НАН України; Інститут історії України / [В. А. Смолій (відп. ред.)]. – К. : Наук. думка, 2006. – Т. 2. – 2006. – 653 с.

19. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия: полн. собр. речей в Государственной думе и государственном совете. 1906–1911 гг. / П. А. Столыпин [предисл. К. Ф. Шацилло ; сост., коммент. Ю. Г. Фельштинского]. – М. : Молода гвардия, 1991. – 411 [5] с.

20. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Дополнительный том ІІ. – С.-Петербург. Типография Акц. Общ. Брокгауза-Ефрона, 1907. – 934 с.

21. Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVІІІ–ХХ века / Б. Н. Миронов. – [2- е изд, испр., доп.]. – М.: Весь Мир, 2012. – 848 с.: илл., табл.

22. Лазарович М. В. Економічна історія: навч. посіб. / М. В. Лазарович – К. : Знання, 2008. – 431 с.

23. Шевченко В. М. «Материалы по статистике движения землевладения в России» як джерело вивчення еволюції поземельних відносин в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. М. Шевченко // УІЖ. – № 6 листопад–грудень, 2006. – С. 203–211.

24. Материалы по обложению земель на Украине (Свод данных о сборах казенных, земских и мирских за 1892–1912 гг.) // Статистика Украины. – № 33. Серия VI. Финансовая статистика. – Т.1. Вип. 2. – Харьков, 1923. – 92 с.

25. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. / П. Скоропадський ; гол. ред. Я. Пеленський]. – К.; Філадельфія, 1995. – 493 c.

26. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Дополнительный том ІІ. – С.-Петербург. Типография Акц. Общ. Брокгауза-Ефрона, 1906. – 480 с.

27. Богацький О. Чого нам треба / О. Богацький // Село. – №№ 30, 31. – 1 вересня 1918 р. – С. 13–14. 

28. Від власних дописувачів // Село. – №30, 31. – 1 вересня 1918 р. – С. 24–25.

29. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Б. Кравченко ; [пер. з англ.]. – К.: Основи, 1997. – С. 42.

30. Селянська недоля // Село. – №№ 36, 37. – 28 вересня 1918 р. – С. 21.

31. Коваль М. Наше сучасне завдання / М. Коваль // Село. – № 50. – 30 грудня. 1918 р. – С. 9–11.

32. Лозовий В. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) : монографія / В. Лозовий; Кам’янець-Подільський національний ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошак М. І.», 2008. – 480 c.

33. Береза О. І. Органи більшовицької влади та управління в українському селі в 1917–1920 рр. (державно-управлінський аспект): дис. … канд. наук з держ-го управління: 25.00.01 / О. І. Береза – Львів, 2006. – 224 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2004 8
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language