PEASANT-IDEOMAN IN THE PERIOD OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917-1921) AS AN OBJECT OF THE SOVIET AGRICULTURAL POLICY IN UKRAINE IN THE END OF THE 1920S - THE BEGINNING OF THE 1930S.

S. Kornovenko

Abstract


The article proves that the object of the Soviet agrarian
policy in Ukraine in the late 1920s and early 1930s was a
peasant-ideoman of the period of the 1917-1921Ukrainian
Revolution. It substantiates that the agrarian policy of Soviet
power in the Ukrainian countryside in the late 1920s - in the
early 1930’s, wore an aggressive, “military-communist”
character. It was not compliant with the peasantry. Its
overarching goal was not to objectively improve the socioeconomic
status of the peasantry, its legal status, but to the
destruction of the peasant-ideoman of the period of the
Ukrainian Revolution, to achieve its own political objectives,
which varied, depending on historical circumstances.


Keywords


peasant-ideoman, Ukrainian revolution, Soviet agrarian policy, Soviet totalitarianism.

References


Маркова С. Суспільні та політичні трансформації в

українському селі в контексті формування тоталітарної

системи (1917–1933 рр.) / С. Маркова. – Кам’янець-

Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2015. –544 с.

Капустян Г. «Надзвичайнщина» та селянський опір в

Україні (кінець 1920-х років) / Г. Капустян [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/

histname/31/3.pdf

Бем Н. Політичні настрої селянства в умовах суцільної

колективізації сільського господарства (кінець 1920-х –

рр.): дис. ... канд. іст. Наук / Н. Бем. – К., 2004. – 247 с.

Васильєв В. Чому потрібно вивчати соціальні настрої

суспільства доби сталінізму. (Замість передмови) /

В. Васильєв // Настрої та поведінка населення Чернігівщини

в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938 /

О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв, О. Лисенко. –

Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 464 с.

Васильєв В. Настрої та моделі поведінки керівників

УСРР (1932-1933 рр.) / В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін //

Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору

–1933 рр.: Вожді. Працівники. Активісти:

зб. документів та матеріалів / упоряд. В. Васильєв, Н. Верт,

С. Кокін. – К.: Інститут історії України НАН України,

– С. 9–29.

Корновенко С. «Великий перелом» на селі. Фінал

селянської революції (1929–1933 рр.) / С. Корновенко,

С. Калінкіна, С. Маркова, Н. Романець. – Черкаси :

Черкаський національний університет ім. Б. Хмель-

ницького, 2017. – 300 с.

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской

диктатуры / О. Хлевнюк. – М. : РОССПЭН; Фонд Первого

Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. – 479 с.

Карр Э. История Советской России : в 4 кн. / Э. Карр /

[пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1990. – Т. 1–2.

Большевистская революция. 1917–1923. – Кн. 1. – 771 с.

Пайпс Р. Россия при большевиках / Р. Пайпс /

[пер. с англ. Н. И. Кигай, М. Д. Тименчик]. – М. :

РОССПЭН, 1997. – 662 с.

Пайпс Р. Русская революция: в 2 ч. / Р. Пайпс. – М. :

РОССПЭН, 1994. – Ч. 1. – 398 с.

Пайпс Р. Русская революция: в 2 ч. / Р. Пайпс. – М.:

РОССПЭН, 1994. – Ч. 2. – 584 с.

Stern Ludmilla. Western Intellectuals and the Soviet Union,

– 40 : From Red Square to the Left Bank. – London and

New York, Routledge, 2007. – 269 р.

Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина:

Коллективизация и культура крестьянского сопротивления

/ Л. Виола / [пер. с англ. А. В. Бардина]. – М. : Российская

политическая энциклопедия; Фонд Первого Президента

России Б. Н. Ельцина, 2010. – 367 c.

Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям /

Р. Конквест. – К. : Основи, 2003. – 371 с.

Корновенко С. Суб’єктний складник аграрного питання

як одна з передумов Української революції 1917 –

рр. / С. Корновенко // Український історичний журнал.

– 2017. – № 4. – С. 83–94.

Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття

ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О. Михайлюк. –

Дніпропетровськ, 2007. – 456 с.

Корновенко С. Селянські республіки початку ХХ ст.

як вияв селянської революційності в Україні /

С. Корновенко // Український селянин. – 2017. – № 18. –

С. 26 – 36.

Корновенко С. Українська революція 1917 – 1921 рр.:

селянський фактор / С. Корновенко // Український селянин.

– 2014. – № 14. – С. 142–146.

Архірейський Д. Український повстанець 1918-

рр.: за що та проти чого / Д. Архієрейський // 80-

річчя відродження української державності: минуле і

сучасне: доп. і повід. на всеукр. наук. конф. 14-16 листопада

року: Сімферополь, 1997. – С. 61.

Абразумова О. Суспільно-політична активність

селянства УСРР у роки непу / О. Абразумова,

С. Корновенко. – Черкаси : Черкаський національний

університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 190 с.

ДАЧО, ф. Р-184, оп.1, спр. 3, арк. 72.

Гавриленко О. Правова політика радянської влади щодо

українського селянства у перші роки непу / О. Гавриленко

// Вестник Международного славянского университета

(г. Харьков). – 1999. – Т. 2. – №. 1. – С. 48.

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР.

Большевики и крестьяне. 1917–1933 / А. Грациози / [пер. с англ.

Л. Ю. Пантиной; пер. с фр. В. А. Мильчиной]. – М. : РОССПЭН;

Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – 135 с.

Безансон А. Війна більшовиків проти селян /

А. Безансон // Всесвіт. – 1993. – № 9–10. – С. 129.

Тиліщак В. Селянські повстання і Голодомор. Як

українське село чинило спротив колективізації / В. Тиліщак.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:

antikor.com.ua/articles/138356-seljansjki_povstannja. – Назва

з екрану.

Патриляк Б. Сталін як Путін. Голодомор – реакція на

мільйонний Режим доступу: http: // www.istpravda.com.ua/

articles2014/11/19/145925/ view_print. – Назва екрану.

Ленин В. Объединительный съезд РСДРП. 10–25 апреля

г. / В. Ленин // Полное собрание сочинений. – М.,

– Т. 12. – 567 с.

Ленин В. Аграрная программа социал-демократии в

первой русской революции 1905 – 1907 годов / В. Ленин /

/ Полное собрание сочинений. – М., 1976. – Т. 16. – 691 с.

Сафонов Д. Крестьянство как объект и субъект процесса

модернизации / Д. Сафонов // Вісник Черкаського

університету. Серія історичні науки. – Черкаси, 2012. –

№ 35 (248). – С. 15–18.

Ленин В. Речь об обмане народа лозунгами свободы и

равенства на I Всероссийском съезде по внешкольному

образованию 19 мая 1919 г. / В. Ленин // Ленин о товарном

производстве в период строительства социализма. – М. :

Государственное издательство политической литературы,

– С. 58.

Ленин В. Доклад о замене разверстки натуральным

налогом 15 марта / В. Ленин // Ленин о товарном

производстве в период строительства социализма. – М. :

Государственное издательство политической литературы,

– С. 82.

Зінченко А. Нариси історії Подільського селянства:

–1930 рр. / А. Зінченко. – Вінниця : Держ.

картографічна фабрика, 2008. – 344 с.

Кульчицький С. Сталінська «революція згори» /

С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. – Київ : Інститут історії України НАН

України, 2013. – № 22. – С. 111.

Білан С. Соціально-економічний та національно-

культурний злам українського селянства (1929–1939 рр.):

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. іст. наук:

спец. 07.00.01 історія України / С. Білан. – К., 2014. – 40 с.

Захарченко М. Особливості соціокультурного життя

українського села у 1920–1929 рр.: автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 історія

України / М. Захарченко. – Черкаси, 2012. – 20 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language