ВЕЛИКА ВІЙНА 1914–1918 РР. ЯК ГЛОБАЛЬНЕ ПОТРЯСІННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. П. Реєнт

Abstract


У статті розглянуто Першу світову війну з погляду глобального катаклізму, що вплинув на історію не лише ХХ, а й початку ХХІ ст. Показано вплив цього міжнародного конфлікту на українські землі. Значну увагу сконцентровано на висвітленні найголовніших «українських аспектів» війни у політичній, ідеологічній, військовій, економічній та соціальній площинах. Вказано як на негативні, так і позитивні наслідки подій 1914– 1918 рр. для формування модерної нації та становлення державності.


Keywords


Перша світова війна, Велика війна, глобальне потрясіння, гуманітарна катастрофа, політика, Україна.

References


Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / ред. О. П. Реєнт [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 9. – 332 с.

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / ред. О. П. Реєнт [та ін.]. – К., 2014. – Вип. 23. – 318 с.

Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – 160 с.

Донік О. Україна: хроніка ХХ століття. Роки 1911–1916 : довід. вид. / О. Донік, В. Молчанов, В. Любченко, Б. Янишин. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – 147 с.

Реєнт О. Перша світова війна і Україна : монографія / О. Реєнт, О. Сердюк. – К. : Генеза, 2004. – 480 c.

Реєнт О. Україна у Першій світовій війні (1914–1917) / О. Реєнт // Економічна історія України: Історико-економічне дослідження : в 2 т. / ред. В. М. Литвин, Г. В. Боряк, В. М. Геєць [та ін.]; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – Т. 2. – С. 64–96.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. – К. : ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2014. – Кн. 1: Історичні нариси.

– 784 с.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна / ред. В.А. Смолій, Г.В. Боряк [та ін.]. – К. : ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2015. – Кн. 2: Мовою документів і свідчень. – 800 с.

Головченко В. Українське питання в роки Першої світової війни: Моногр. / В. Головченко, В. Солдатенко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.

Зорик В. Політичні партії України та Росії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) : монографія / В. Зорик, А. Зорик. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 216 с.

Кураєв О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914–1918) : монографія / О. Кураєв. – К., 2006. – 274 с.

Жванко Л. Біженці Першої світової війни: український

вимір (1914–1918 рр.) : монографія / Л. Жванко. – Х. : Віровець: Апостроф, 2012. – 567 с.

Жванко Л. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали (1914–1918 рр.) : моногр. / Любов

Миколаївна Жванко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – 359 с.

Реєнт О. П. Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії / О. П. Реєнт, Б. М. Янишин // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 4–

Любченко В. Б. Спроби формування в роки Першої світової та Громадянської воєн добровольчих військових частин з галичан-українців русофільської орієнтації (1914–1920) / В. Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 123–129.

Лазанська Т. І. Німці-виселенці українських губерній у роки Першої світової війни / Т. І. Лазанська // Проблеми

історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. / НАН

України. Ін-т історії України; Редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 84–110.

Лазанська Т. І. Становище біженців України в роки Першої світової війни / Т. І. Лазанська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 196–240.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21  

User

Information

Journal Content

Browse

Language