Lazurenko, Valentyn, Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine