Otzemko, Olena, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine