Життєвий шлях вченого-природознавця Володимира Крокоса (1889-1936) (історіографічний огляд)

О. Ю. Красікова

Abstract


Розглянуто літературні джерела, що висвітлюють життєвий шлях професора В.І. Крокоса. Для досягнення мети методами історичного та хронологічного аналізів здійснено дослідження періодичних видань: часописів, наукових праць, окремих статей та енциклопедій. Всі ці роботи мають значну історіографічну цінність щодо розкриття визначеної теми.


Keywords


історіографія, історичні дослідження, літературні джерела, біографія, професор В.І. Крокос, наукова спадщина.

References


1. Макаренко Д.Є. Голгофа українських геологів / Д.Є. Макаренко. – К.: Логос, 2007. – 187 с.

2. Воробьев С.О. Современное состояние научно-вспомогательных учреждений Одесского С.-Х. Института / С.О. Воробьев // Вісті Одеського СГІ. – 1925–1926. – Вип.1.– С. 197–212.

3. Курс палеозоології / В.І. Крокос. – Київ: Рад. школа, 1936. – Т. 2. Хребетні. – 320 с.

4. Інститут рукопису НБУ ім. Вернадського. – Ф. 183. – Од. зб. 37. - Арк. 1.

5. Материалы для характеристики четвертичных отложений восточной и южной Украины / В.И. Крокос. – Х., 1927. – 326 с. – (Матеріали дослідження ґрунтів України; вип. 5).

6. Тутковський П. До питання про вік поверхів лесу та похованих ґрунтів України // Тр. Укр. наук-дослід. геол. ін-ту. – К., 1931. – Т. 4. – С. 5–8.

7. Різніченко В. До питання про час і умови утворення українського лесу // Тр. Укр. наук-дослід. геол. ін-ту. – К., 1929. – Т. 3. – С. 48–64.

8. Г.М. Професор В.И. Крокос (некролог) / Г. М. // Почвоведение. – 1938. – № 5. – С. 786–787.

9. Алексєєв А. К. Пам‘яті проф. В.І. Крокоса (26.06.1889–24.11.1936) / А. К. Алексєєв // Праці Рад. Секц. Міжнарод. асоц. вивч. четвертин. періоду. – М.; Л., 1939. – Вип. 4. – С. 180–182.

10. Пидопличка И.Г. Проф. В.И. Крокос (1889–1936) // Бюл. ком. по изучению четвертичного периода. – М.; Л., 1939. – Вып. 5. – С. 5–10.

11. Молявко Г.І. Володимир Іванович Крокос (до 75 роковин з дня народження) / Г.І. Молявко // Геологічний журн. – 1965. – Т. 25, вип. 1. – С. 104–106.

12. Молявко Г.И. Геологи – исследователи территории Украины: Отчет / Г. И.Молявко, В. П. Франчук. – К. : Академия наук УССР. Ин-т геологических наук, 1975. – Т. 2 – 192 с.

13. Історія Київського університету / [відп. ред. проф. О. З. Жмудський].– К.: Київ. ун-т, 1959. – 629 с.

14. Оноприенко В.И. Павел Аполлонович Тутковский (1858 – 1930) – М.: Наука, 1987. – 160 с.

15. Онопріенко В.І. Володимир Іванович Лучицький (1877 – 1949) – К.: Наукова думка, 1991. – 192 с.

16. Оноприенко В.И. Чирвинские / В.И. Оноприенко, М.В. Оноприенко. – М. : Наука, 2008. – 303 с. – (Научно-биографическая литература).

17. Иванов И.В. История отечественного почвоведения: Развитие идей, дифференциация, институциализаця / И.В. Иванов; Ин-т физико-химических и биологических проблем почвоведения. Докучаевское общество почвоведов): Кн. 1 (1870-1947). – М.: Наука, 2003. – 398 с.

18. Агрономічне ґрунтознавство в Україні (1918–1930): Зб. док. і матеріалів / УААН, ДНСГБ; уклад.: В. А. Вергунов, О. А. Пашківська; за заг. ред. В. А. Вергунова ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : Аграр. наука, 2008. – 173 с.

19. Позняк С.П. Картографування ґрунтового покриву : Навч. посіб. / С. П. Позняк, Є. Н. Краєха, М. Г. Кіт. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 500 с.

20. Ґрунтознавство з основами геології : Навч. посіб. / О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький. – К. : Оранта, 2005. – 648 с. 

21. Ґрунтознавство: підручник / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, М.І. Лактіонов [та ін.] ; за ред. Д.Г. Тихоненка. – К. : Вища освіта, 2005. – 703 с.

22. Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук (нарис історії) / Н.Д. Полонська-Василенко. – К.: Наук. думка, 1993. – 414 с. (Репринтне відтворення з видання Н.Д. Полонська-Василенко Українська академія наук (нарис історії) / Н.Д. Полонська-Василенко.– Мюнхен, 1955 – 1958. – Ч. 1–2.).

23. Украинская советская энциклопедия / Гл. ред. Укр. сов. энцкл. - К., 1981. – Т. 5. Кетокислоты–Лахор. – 559 с.

24. Географічна енциклопедія України (в 3-х томах) / Укр. Рад. Енцикл. ім. М.П. Бажана. - К., 1990. – Т. 2 (З–О). – 749 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ukrainian peasant

2413-8142 (Print)

2788-5364 (Online)


Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2004 8
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23 24

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Developed By

Font Size


Article Tools

Email this article (Login required)
Email the author (Login required)

About The Author

О. Ю. Красікова

The series of scientific articles "Ukrainian peasant" maintains a policy of open access to published material, recognizing the priority principles of the free dissemination of scientific information and knowledge exchange for global social progress. Users are free to read, download, copy and distribute the content for educational and scientific purposes with obligatory indication of authorship.