Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр.)

П. В. Киридон

Abstract


У публікації акцентовано увагу на порушеннях законності та зловживаннях владою партійно-державної номенклатури в сільських районах Української РСР протягом 1945 – 1964 рр., cхарактеризовано способи номенклатурного підпорядкування українського села в умовах тоталітарної системи.


Keywords


Українська РСР, сільське господарство, повоєнне двадцятиріччя, партійно- державна номенклатура, порушення законності, зловживання//надуживання.

References


1. Центральний Державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 2277.

2. Нариси історії Комуністичної партії України (видання друге, доповнене). – К. : Видавництво політичної літератури України, 1964. – 696 с.

3. Юрчук В. І. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945 – 1952 рр.) / В. І. Юрчук. – К. : Політвидав України. – 1965. – 256 с.

4. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Тт. 1 – 9. М. : Политиздат, 1967 – 1974. – Т. 2. – 336 с.

5. Хрестоматия по истории КПСС : в 3-х т. – М. : Госполитиздат, 1963. – Т. 3 (1945 г. – апрель 1962 г.). – 804 с.

6. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 2277.

7. Там само. – Оп. 24. – Спр. 1524.

8. Там само. – Спр. 716.

9. Там само. – Спр. 1524.

10. Гапій Д. Г. Підносити рівень організаційної і політичної роботи в масах / Д. Г. Гапій // Радянське слово. – 1955. – 9 грудня.

11. Держархів Полтавської області. – Ф. 15. – Оп.1. – Спр. 1583.

12. Тимцуник В. І. Реформування системи влади та державного управління в УРСР (1953 – 1964 рр.) / В. І. Тимцуник. – К. : вид-во НАДУ, 2003. – 400 с.

13. О задачах партийных и советских организаций по дальнейшему укреплению состава председателей и других руководящих работников колхозов. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б). 9 июля 1950 г. / / КПСС в резолюциях: изд. восьмое, т. шестой. 1941 – 1945. – М. : Политиздат, 1971. – С. 325–326.

14. Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 1. – Оп. 19. – Спр. 5.

15. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2021.

16. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 19. – Спр. 65.

17. Там само. – Спр. 90.

18. Там само. – Спр. 136.

19. Там само. – Спр. 80.

20. Там само.

21. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії. К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – Ч. 3. – 336 с.

22. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4379.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language