Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст.)

О. Б. Комарніцький

Abstract


У статті проаналізовано підготовчу роботу, хід і результати проведення сільськогосподарської практики студентами педагогічних навчальних закладів Правобережної України в 1920–1930 рр., схарактеризовано низку нормативно-правових документів. На конкретних прикладах продемонстровано позитивні й негативні аспекти в організації практики, під час якої студентство в допоміжних господарствах вишів, колгоспах і радгоспах регіону демонструвало вміння застосовувати здобуті знання, допомагало селянам у проведенні весняної посівної кампанії тощо. Повідомлено про організацію екскурсій до сільськогосподарських дослідних станцій, на підприємства сільськогосподарського машинобудування, у колгоспи й радгоспи.


Keywords


сільськогосподарська практика, студенти, інститут, технікум, колгосп, радгосп.

References


1. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / Н. М. Дем’яненко. – К. : ІЗМН, 1998. – 328 с.

2. Дем’яненко Н. Педагогічна парадигма вищої школи України: ґенеза й еволюція / Н. Дем’яненко // Філософія освіти : наук. журн. – К. : Ін-т вищ. освіти АПН України, 2006. – № 2 (4). – С. 256-265.

3. Ясницький Г. І. Розвиток народної освіти на Україні (1921–1932 рр.) / Г. І. Ясницький. – К. : вид-во Київ. ун-ту, 1965. – 256 с.

4. Суровий А. Ф. Технікуми Поділля в 1920-х роках / А. Ф. Суровий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 147–171.

5. Гринько А. І. Вищі навчальні заклади Хмельниччини в роки голодомору 1932 1933 рр. / А. І. Гринько // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 9. – С. 287–300.

6. Вища школа Української РСР за 50 років / [кер. авт. кол., відп. ред. В. І. Пічов]. – К. : Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 1967. – 395 с.

7. Державний архів м. Києва. – Ф. Р. 346. – Оп. 1. – Спр. 2. 8. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). – Ф. 166. – Оп. 11. – Спр. 148.

9. Там само. – Оп. 10. – Спр. 1490.

10. Там само. – Оп. 9. – Спр. 1794.

11. Строкатів З. Сільське господарство в інститутах народньої освіти / З. Строкатів // Записки Ніжинського інституту народньої освіти / [гол. ред. М. Петровський]. – Ніжин, 1930. – Кн. Х. – С. 211–222.

12. Зотін М. Педагогічна освіта на Україні / М. Зотін. – Харків : Держ. вид-во Укр., 1926. – 216 с.

13. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 5. – Спр. 289.

14. Гринюк. До виробпрактики ІСВ / Гринюк // За комуністичні кадри. – К., 1931. – 20 березня. – № 13 (28). – С. 1.

15. Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 302. – Оп. 1. – Спр. 400.

16. Там само. – Спр. 564.

17. Там само. – Спр. 601.

18. Там само. – Спр. 710.

19. Там само. – Спр. 721.

20. Державний архів Житомирської області. – Ф. Р. 344. – Оп. 1. – Спр. 132.

21. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 1488.

22. Там само. – Оп. 6. – Спр. 207.

23. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2930.

24. Державний архів Черкаської області. – Ф. Р. 193. – Оп. 1. – Спр. 2.

25. Держархів Хмельницької обл. – Ф. Р. 300. – Оп. 2. – Спр. 11.

26. Держархів міста Києва. – Ф. Р. 359. – Оп. 1. – Спр. 11.

27. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 1546.

28. Там само. – Спр. 807.

29. Подобєд О. А. Андрій Малишко – знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання / О. А. Подобєд // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 64 (9). – С. 64 69.

30. Виробнича й педагогічна практика в ІПО // За комуністичні кадри. – К., 1931. – 20 березня. – № 13 (28). – С. 1.

31. Держархів Хмельницької обл. – Ф. Р. 302. – Оп. 1. – Спр. 1385.

32. Там само. – Спр. 1631.

33. Там само. – Спр. 1841.

34. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 9. – Спр. 1800.

35. Державний архів Вінницької області. – Ф. П. 136. – Оп. 6. – Спр. 20.

36. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 9. – Спр. 1783.

37. Там само. – Оп. 6. – Спр. 415.

38. Держархів міста Києва. – Ф. Р. 359. – Оп. 1. – Спр. 43.

39. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 1495.

40. Держархів Вінницької обл. – Ф. П. 249. – Оп. 1. – Спр. 15.

41. Там само. – Ф.П. 29. – Оп. 1. – Спр. 620.

42. Держархів Житомирської обл. – Ф. П. 211. – Оп. 1. – Спр. 35.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language