Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр.)

І. М. Лубко

Abstract


Досліджено характер та зміст змін у системі обліку та оплати праці в українському селі у 1953 – 1964 рр. З’ясовано, що запроваджена ще за періоду суцільної колективізації трудова повинність у формі обов’язкового мінімуму вироблених трудоднів продовжувала існувати аж до середини 60-х рр. ХХ ст. Доведено прогресивність грошової форми оплати праці та її очевидні переваги над натуральними формами розрахунку за працю в громадському господарстві. Обгрунтовано висновок про безперспективність примусових форм, суспільно зорієнтованих стимулів та ідеологічно спотвореної свідомості у трудовій діяльності українського селянства.


Keywords


трудодень, селянство, оплата праці, авансування, радянське керівництво, трудові відносини.

References


1. Терлюк І. Я. Історія держави і права України. Доновітній час: навчальний посібник / І. Я. Терлюк; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Київ: Атіка, 2006. – 400 с. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// wedingbook.com/book_345_page_209

2. О мероприятиях по улучшению организации, повышению производительности и упорядочение оплаты труда в колхозах: Постановление Совета Министров СССР от 19 апреля 1948 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1968.

3. Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 40-х – начало 60-х годов / О. М. Вербицкая. – М.: Наука, 1992.

4. Безнин М. А., Димони Т. М., Изюмова Л. В. Повинности российского крестьянства в 1930-1960 годах / М. А. Безнин, Т. М. Димони, Л. В. Изюмова. – Вологда: Вологодский НКЦ ЦЭМИ РАН, 2001.

5. Грищенко І. Ф. Як ми облікуємо працю / І. Ф. Грищенко // Колгоспник України – 1954. – № 1.

6. Донець А. С. Матеріальна зацікавленість селян України в результатах своєї праці в ході проведення реформ 1953 – 1965 рр. / А. С. Донець // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 27. Вип.14. Історичні науки – Миколаїв: Видав. МДГУ ім. П. Могили, 2003.

7. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України) – Ф. 582. – Оп. 24. – Спр. 438.

8. ЦДАВО України – Ф.582. – Оп. 4. – Спр. 1925.

9. ХІХ з’їзд Комуністичної партії України. 17-21 січня 1956 р. Матеріали з’їзду. – К.: Держполітвидав УРСР, 1956.

10. ЦДАВО України – Ф. Р-2. – Оп. 9/2. – Спр.1422.

11. Петренко В. С. Село на шляху піднесення: Зміни в складі, умовах праці і життя колгоспного селянства Української РСР (1951-1969 рр.) / В. С. Петренко. – К.: Наукова думка, 1970.

12. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) – Ф.1. – Оп. 80. – Спр.1158.

13. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 80. – Спр. 1170.

14. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 80. – Спр. 1232.

15. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1971. / Видання 8-е, доповн. і виправл. – Т. 7 (1955-1959). – К.: Політвидав України, 1981.

16. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 31/1. – Спр. 65.

17. Постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1963 р. «Про упорядкування штатної чисельності і оплати праці адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу колгоспів і радгоспів» // Збірник постанов і розпоряджень Уряду УРСР. – № 4. – К.: Держполітвидав УРСР.

18. Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР. – К.: Держполітвидав УРСР, 1964. – №4.

19. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 80. – Спр. 1310.

20. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 22.04.1966 г. № 311 «О повышении материальной заинтересованности трактористов-машинистов совхозов и других государственных предприятий сельского хозяйства в увеличении производства продукции» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.libussr.ru/infdoc4.htm


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language