Система агрономічного обслуговування сільського господарства УСРР в 1920-х роках

О. Є. Литвиненко

Abstract


Розглянуто питання агрономічного обслуговування в УСРР в період 1920-х рр. Автором розкрито стан агрономічної мережі, її організаційні форми та кадрове забезпечення.


Keywords


агроном, УСРР, агрономічне обслуговування, земельні відділи.

References


1. Дедусенко А. Ф. Агрономическая помощь населению / А.Ф. Дедусенко. – Х., 1923. – 138 с.

2. Вербин А.А. У истоков отечественной агрономии. — М.: Сов. наука, 1955. — 122 с.

3. Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. / О. М. Мовчан. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2011. – 312 с.

4. Дорош Т.О. Аграрна інтелігенція Радянської України (20-і рр. XX ст.): соціально-історичний аспект: автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Т.О. Дорош; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. - 20 c.

5. Шарпатий В.Г. Створення Всеукраїнського агрономічного товариства у 20-х рр.: програма, завдання, персоналії / В.Г. Шарпатий // Гілея. – 2011. – № 8.

6. Калініченко В.В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921-1929) / В.В. Калініченко. – Х.: Основа, 1991 . – 131 с.

7. Лазуренко В.М. Українське фермерство: злет і падіння (1921-1929 рр.) / В.М. Лазуренко. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 474 с.

8. Воронін А. Агродопомога на Україні на 10 роковини Жовтня / А. Воронін // Український агроном. – 1927. – №10-11.

9. Бломквіст Б. Селянська агрономія / Б. Бломквіст // Земельник. – 1924. – № 3.

10. Положення про районову агрономію (проект) // Український агроном. – 1925. – № 1.

11. Терниченко А. Шляхи агрономії / А. Терниченко // Агроном. – 1923. – № 1.

12. ДАПО. – Ф. Р-3464. – Оп. 1, Спр. 39. Копия постановления ВУЦИК, циркуляры, инструкции, телеграммы Наркомзема УССР. – 20 декабря 1922 г. – 23 марта 1923 г. – 73 л.

13. Щадилов О. Як агрономія допомагає селянам / О. Щадилов. – К. : Державне видавництво України, 1925. – 54 с.

14. Сябро М. Агрономічна сітка на Україні / М. Сябро // Земельник. – 1925. – № 4-5.

15. ЦДАВО. – Ф. 27. – Оп. 9. – Спр. 158. Матеріали з питань організації агромережі та про агрономічну роботу на селі. – 19 травня 1928 р. – 33 арк.

16. Слісаренко О. Районна агрономія та адміністративні райони / О. Слісаренко // Агроном. – 1924. – № 1.

17. Петришин Т. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів сільського та лісового господарства / Т. Петришин // Український агроном. – 1928. – № 12.

18. Воронін А. Про організацію об’єднаної агрономічної роботина Україні / А. Воронін // Український агроном. – 1929. – № 4.

19. Розвиток сільського господарства України за п’ятиріччя (1928-29 – 1932-33 р.р.). – Х. : Радянський селянин, 1929. – 108 с.

20. Воронін А. Про типи та кількість фахівців і масових кадрів для сільського господарства / А. Воронін // Український агроном. – 1929. – № 10.

21. Машура С. І. До перебудови дослідної справи на Україні (закінчення) / С. І. Машура // Полтавський селянин. – 1929. – № 18.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language