Українське селянство і національний православно-церковний рух у період революції 1917 - 1920 рр.

О. О. Артеменко

Abstract


Висвітлено місце і роль українського селянства в православно-церковному русі періоду національної революції 1917 – 1920 рр. Показано, що селянство було потужною соціальною силою, яка сприяла процесу відродження Української православної церкви. Водночас на початку 1920-х років потреба українізації церковного устрою ще не була переконанням широких селянських мас, які перебували під впливом проросійськи налаштованого духівництва.


Keywords


національно-демократична революція, православно-церковний рух, селянство, православна церква.

References


1. Липківський В. Відродження Церкви в Україні 1917 – 1930 рр. / В. Липківський. – Торонто : «Добра Книжка», 1959.

2. Лотоцький О. Українські джерела церковного права / О. Лотоцький. – Варшава,1931. – Т. V. – (Праці Українського наукового інституту).

3. Огієнко І. Світовий рух за утворення живої народної національної церкви / І. Огієнко. – Тернів, 1921.

4. Біднов В. Церковна справа на Україні / В. Біднов . – Тернів : «Українська автокефальна церква», 1921.

5. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: в 4 т. / І. Власовський [репр. вид. Нью-Йорк, 1966]. – К. : Книга, 1998. – Т. 4, Ч. 2.

6. Дорошенко Д. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу / Д. Дорошенко. – Берлін, 1940.

7. Полонська-Василенко Н. Історичні підвалини УАПЦ / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен, 1964.

8. Андрусишин Б. Церква в Українській Державі 1917 – 1920 рр. (доба Директорії УНР): [навч. посіб.] / Б. Андрусишин. – К. : Либідь, 1997.

9. Ульяновський В. Церква в українській Державі 1917 – 1920 рр. (доба Української Центральної Ради): [навч. посіб.] / В. Ульяновський. – К., 1997.

10. Ульяновський В. Церква в українській Державі 1917 – 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): [навч. посіб.] / В. Ульяновський – К., 1997.

11. Ігнатуша О.М. Українська автокефальна православна церква (1917 – 1930 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.02 / Ігнатуша Олександр Миколайович. – Х., 1993.

12. Ткачук О.В. Український церковно-православний рух 1917 – 1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О.В. Ткачук. – К., 2006.

13. Зінченко А.Л. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. / А.Л. Зінченко ; Краєзнавче товариство «Поділля». – К. : Освіта, 1993.

14. Пилявець Л. Ідея автокефалії Української церкви у 1917 році / Л Пилявець // Людина і світ. – 1999. – № 8.

15. Пилявець Л. Перший Всеукраїнський собор УАПЦ: проблеми розвитку української культури / Л Пилявець // Українське релігієзнавство. – 1996. – № 2.

16. Мартирологія українських церков. – Торонто; Балтимор, 1987. – Т. 1.

17. Про українізацію церкви // Вільне слово. – 1917. – 16 грудня.

18. Зеньковский В. (протопресвитер). Пять месяцев у власти. (15 мая – 19 октября 1918 г.) : воспоминания / В. Зеньковский. – М. : Крутицкое патриаршее подворье, 1995.

19. Українське відродження 1917 – 1920 рр. на Сумщині / авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2010. – Т. 1.

20. Рклицкий С. (священник). Договоры прихожан со священниками в Старой Малороссии (По поводу договорного акта 1789 г.) / С. Рклицкий // Киевская старина. – 1901. – Т. 72, № 1. – Отд. 1.

21. Стебницький П. Поміж двох революцій: Нариси політичного життя за рр. 1907–1918 / П. Стебницький. – К., 1918.

22. Емелях Л.И. Атеизм и антиклерикализм народных масс в 1917 г. / Л.И. Емелях // Вопросы истории религии и атеизма : сб. ст. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – Вып. 5.

23. Селянська думка. – 1918. – 2 січня.

24. Про украинизацию богослужения // Родная страна. – 1918. – 29 марта.

25. Євфимовський І. Українська мова й духовенство / І. Євфимовський // Нова Рада. – 1917. – 2 вересня.

26. Ієромонах Микита. Вперед / Ієромонах Микита // Вільне життя. – 1918. – 5 червня.

27. Ткачук О.В. Український церковно-православний рух 1917 – 1920 років / О.В. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – 2004. – № 74 – 76. – (Серія: Історія).

28. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р-442. – Оп. 1. – Спр. 3.

29. Дописи. с. Лип’янка // Нова Рада. – 1917. – 10 травня. – С. 4.

30. Дописи. с. Пироги // Нова Рада. – 1917. – 13 – 14 квітня. – С. 4.

31. По Україні. На усе «заборонено» // Нова рада. – 1918. – 5 жовтня.

32. Комарніцький О.Б. Ім’я Тараса Шевченка в житті містечок правобережної України (1917 – 1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам’янець-Подільський, 2005. – (Серія: Філологічні науки).

33. Киридон А.М. Час випробування: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917 – 1930-х рр. / А.М. Киридон. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.

34. О религии и церкви: Сборник высказываний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М. : Политиздат, 1977.

35. Декреты Советской власти. – М. : Гос. издат-во полит. лит., 1957. – Т. I.

36. ДАЧО. – Ф. Р-286. – Оп. 1. – Спр. 2.

37. ДАЧО. – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 2.

38. ДАЧО. – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 6.

39. ДАЧО – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 1.

40. ДАЧО. – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 1.

41. Як більшовики розуміють волю віри // Херсонщина. – 1918. – 6 січня.

42. Наш рідний край : Хрестоматія з історії Черкащини / [упоряд.: А.І. Кузьмінський , Г.В. Суховершко, В.Я. Чудновський]. – К. : Молодь, 1995.

43. Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в Україні / І. Майстренко. – Едмонтон: Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту, 1985.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language