Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби

Т. Д. Федоренко

Abstract


Досліджено стан, функціонування, роль та місце сільських осередків культури у повоєнну добу в повсякденному житті української сільської спільноти. Простежено вплив держави на населення через центри культурного споживання. Розкрито, що основними видами дозвілля стали відвідування клубів, бібліотек, читання газет, слухання радіо, в окремих випадках відвідування музеїв. Четвертий п’ятирічний план передбачав відбудову культурно-освітніх закладів. В умовах цілковитого панування авторитарно-командної системи культурно-масові центри не могли повністю виконати свою місію духовного збагачення людей. У повоєнний період осередки культурного життя на селі стали центрами як і для спілкування людей та задоволення морально-естетичних проблем, так і ідеологічного впливу держави.


Keywords


культурні центри, повоєнне сільське співтовариство, культурне споживання, духовне збагачення, ідеологічний вплив.

References


1. Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу / Л. Якубова; НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2011. – 339 с.

2. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.) : колективна монографія / відп. ред. В. М. Даниленко / НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 2], ч. 1–2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 351 с.

3. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): колективна монографія / відп. ред. В. М. Даниленко; НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 2], ч. 3. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 336 с.

4. Повсякдення ранньомодерної України: історичні студії: в 2 т. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / гол. ред. В. Смолій; відп. ред. В. Горобець; ред. колег.: Н. Старченко (заст. відп. ред.), Н. Білоус, В. Зема, О. Романова (відп. секр.) ; НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2012. – 328 с.

5. Юрчук В. І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло й тіні / В. І. Юрчук. – К. : Інститут історії України НАН України, 1995. – 348 с.

6. Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя в 2-й пол. ХХ ст. (1945–2000) / Л. В. Ковпак. – К. : Інститут історії України НАН У, 2003. – 250 с.

7. Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921–1991 рр.) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.

8. Лисак В. Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності 1950–1960-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / В. Ф. Лисак ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 38 с.

9. Мічуда В. В. Побут і дозвілля сільського населення в повоєнний період (1945–1953) : автореф. дис. ... канд. іст. наук спец. / В. В. Мічуда. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 20 с.

10. Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття / І. М. Романюк. – Вінниця: Книга – Вега, 2005. – 256 с.

11. Народне господарство Української РСР. Статистичний збірник. – К. : держстатвидав, 1956. – 535 с.

12. Федоренко Я. А. Розвиток сільських бібліотек в Україні (1953–1964 рр.) / Я. А. Федоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: // www.nbuv.gov.ua / portal /Soc_Gum/ V chu / N133-134/N133p166-169.pdf.

13. Шамрай О. Г. Культурно-освітня сфера українського села в 1943–1950 рр. (за матеріалами центральних областей УРСР) : автореф. дис. ... канд. іст. наук спец. 07.00.01 / О. Г. Шамрай. – Черкаси, 2009. – 20 с.

14. Мічуда В. В. Відбудова мережі культурно-освітніх установ на селі у повоєнні роки (1945–1955) / В. В. Мічуда // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2004.– Вип. 9. – С. 354–359.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language