МІЖНАРОДНИЙ ЧИННИК СПОНУКАННЯ ВЕЛИКОЇ РЕФОРМИ 1861 РОКУ

Ю. С. Земський

Abstract


У статті проаналізовано вплив зовнішньополітичної кон’юнктури, що склалася навколо Російської імперії у середині ХІХ ст. на дії царату по закінченню Кримської війни. Розкрито зміст реформи 1861 р. у контексті проникнення зі Західної Європи в середовище освіченої частини російського суспільства критичних настроїв щодо політики самодержавства

Keywords


реформа 1861 р., європейська громадськість, національні відчуття, міжнародний вплив, російський націоналізм.

References


Інститут Рукопису Національної бібліотеки України імені

В. Вернадського (далі: ІР НБУ), Ф. І, Спр. 6836.

Погодин М. [Без назви] (1838 г.), Арк. 1-18.

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 6836. Второе донесение профессора

Погодина министру народного просвещения о Славянах.

(1842 г.), Арк. 19-45.

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848 – 1875. Ростов на Дону

: Изд-во Феникс, 1999. 480 с.

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 6836. Погодин М. Взгляд на Русскую

политику в нынешнем столетии, Арк. 46-97.

ІР НБУ, Ф. 160, Спр. 265. Аксаков К. Об отношениях

между Россией и Западом (8 февраля 1854 г.), 12 арк.

ІР НБУ, Ф. 160, Спр. 289. Попов А. Записка о войне с

Турцией (1854 г.), 24 арк.

Татищев С. Император Александр II, его жизнь и

царствование : в 2 кн. Москва, 1996. Кн. 1. 608 с.

Захарова Л. Александр ІІ. Российские самодержцы (1801-

. Москва : Международные отношения, 1993. С. 159-

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 13904. Секретные письма кн. Василия

Долгорукова гр. А.А. Закревскому по поводу текста речи,

произнесенной Александром II губернскому и уездным

предводителям дворянства в Москве 30 марта 1856 г. Слова

Государя Императора, сказанные губернскому и уездным

предводителям 30 марта 1856 г, 2 арк.

Пирсон Реймонд. Привилегии, права и руссификация.

Ab imperio. 2003. № 3. С. 35-56.

Міллер О. Політика влади й російського націоналізму

в українському питанні – незроблений вибір між

“французькою” та “британською” стратегією. Схід–Захід.

№4. С. 174-221.

Російський державний історичний архів, м. СанктПетербург, Ф. 908, Оп. 1, Спр. 185. Всеподданейшее

представление Валуева и записка в Западный Комитет о

средствах обрусения Западного края, 29 арк.

Земський Ю. Позиція священиків та офіційної влади

Російської імперії у русі тверезості середини ХІХ ст. на

Поділлі. Історія релігій в Україні. Львів : Логос, 2005. Кн.

С. 256-262.

Маркс К. Промова на польському мітингу в Лондоні

І. 1867 р. Зібрання творів. Київ, 1963. Т. 16. С. 200-

Будницкий О. О сословном и национальном вопросе в

императорской России. Ab imperio. 2001. № 3. С. 275-297.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language