СЕЛЯНСТВО КОВЕЛЬСЬКОЇ ВОЛОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

Т. С. Дубляниця

Abstract


У статті на основі описово-статистичних джерел проаналізовано розвиток селян Ковельщини другої половини XVI ст. Розглянуто категорії селян та їх повинності, розвиток селянського господарства.

Keywords


селянство, аграрна реформа, волока, дворище, городники, бояри, сільське ремесло, грошовий та натуральний податок, відробіткова рента.

References


Гуслистый К. Колонизация Украины и закрепощение

крестьян в XVI и в первой половине XVII столетия / К.

Гуслистый; ред. В. Смольный. – 226 с.

Пичета В. И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа

в Литовско-Русском государстве / В. И. Пичета. – Москва,

– 548 с.

Леонтович Ф. Крестьяне Юго-Западной России по

литовскому праву XV и XVI столетий / Ф. Леонтович. – К.,

– с. 90

Шекера И. М. Усиление закрепощения крестьян и

антифеодальные движения на Правобережной Украине во

второй половине XVI в.: автореф. дисс. на соиск.

учен. степ. канд. ист. наук / И. М. Шикера. – К., 1961. – 16

с.

Дворецька В. А. Польсские крестьяне с конца XVI по

конец XVII века: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.

ист. наук. / В. А. Дворецка. – Л, 1958. – 18 с.

Якубский В. А. Проблемы аграрной истории

позднесредневековой Польщи / В. А. Якубский. –

Ленинград, 1975. – 118 с.

Мишко Д. І. Соціально-економічні умови формування

української народності: становище селян і антифеодальні

рухи на Україні в XV – першій пол. XVI ст. / Д. І. Мишко –

К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – 292 с.

Бойко І. Д. Селянство України в другій половині XVI

– першій половині XVII століття / І. Д. Бойко. – Львів,

– 328 с.

Kula Witold. Problemy i metody historii gospodarczej /

Witold Kula. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 1983. –

s. 786

Rutkowski Jan. Historia gospodarcza Polski (do 1864) /

Jan Rutkowski: y przedm. Witolda Kuli. – Warszawa: Ksi№ka

i Wiedza, 1953. – 568 s.

Wyczaсski Andrzej. Studija nad folwarkiem szlacheckim

w Polsce w latach 1500 – 1580 / Andrzej Wyczaсski. –

Warszawa: Paсstw. Wydawn. Nauk, 1960. – 285 s.

ЦДІАК України (Центральний державний історичний

архів України, м. Київ). – Ф 1 (Скарб коронний). – Оп. 1. –

Спр. 4. – 196 арк.

Ерусалимский К. Ю. Реестр налоговых виплат с

Ковеля и Ковельской волости 1576 г. / К. Ю. Ерусалимский

// Весник университета Дмитрия Пожарского. – № 2 (6). -–

Москва, 2017. – С. 248 – 323

Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела XVI –

XVII ст. з історії Ковельщини / В. Б. Атаманенко // Минуле

і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії

України та Волині. – Луцьк, 2003. – Ч.1. – С. 44 – 46.

Zrуdla dziejowe. – Warszawa, 1889. – T. XIX. – 485 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language