ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗАЙМАЛИСЯ ПІДГОТОВКОЮ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Т. Д. Чубіна, С. І. Коротяєв

Abstract


У статті визначено основні тенденції, напрями,
особливості підготовки інженерно-технічних кадрів
навчальними закладами для сільського господарства
Черкаської області в другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст. закцентовано увагу на історії створення та
розвитку цих навчальних закладів.


Keywords


інженер, технікум, інститут, сільське господарство, промисловість, регіон, інженерно- технічна спеціальність.

References


Терентьєв В. П. Розвиток вищої технічної школи УРСР

в роки першої п’ятирічки / В. П. Терентьєв, Ю. В. Бабко /

/ Український історичний журнал. – К. : Видавництво

Академії наук УРСР, 1959. – №6. – С. 34–45.

Бушин М. І. Черкаси: 1954–2004 / М. І. Бушин,

В. М. Лазуренко, І. Ю. Мащенко, Є. М. Стрижак. –

Черкаси : Вид-во «Черкаський ЦНТЕІ», 2005. – 448 с.

Бушин М. І. Історія Шевченкового краю 1939–

рр. : навч. посіб. з історії Черкащини / М. І. Бушин,

Н. В. Гудачкова, В. М. Лазуренко, А. І. Лисенко / ред.

М. І. Бушина. – Черкаси : «Відлуння-Плюс», 2003. – 233 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область :

У 26 т. / ред. П. Т. Тронько, М. П. Бажан, М. К. Білогуров

[та ін.]; Академія Наук УРСР, Інститут історії. – К. :

Українська Радянська енциклопедія, 1967–1974. – 1972. –

Т. 17. : Черкаська область. – 788 с.

Суховершко Г. В. Пора випробувань і надій :

Черкаській області – 50 років / Г. В. Суховершко. –

Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2006. – 64 с.

Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО), ф. Р-

, оп. 4. спр. 229, 251 арк.

ДАЧО, ф. Р-2674, оп. 3, спр. 2, 48 арк.

Указ Президента України Про основні напрямки

реформування професійно-технічної освіти в Україні за

№322/96 від 8 травня 1996 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http:// http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/322/96 (втратив чинність від 20 грудня 2013 р.)

На шляху до 100-річного ювілею // Златокрай. – 1998.

– 9 вересня. – С. 2.

Чос В. Городище: велика історія маленького міста / В.

Чос. – Черкаси : видавець Ю. Чабаненко. – 2011. – 314 с.

Чос В. Городищенський аграрний коледж – один із

найстаріших навчальних закладів України / В. Чос // Нова

Доба. – 2011. – 11 жовтня. – С. 11.

Минуле і сьогодення коледжу [Електронний ресурс].

– Режим доступу : –HYPERLINK “http://gorkoledj.narod.ru/

history.html” —http://gorkoledj.narod.ru/history.html.

Уманський агротехнічний коледж [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : –HYPERLINK “https://uk.”

—https://uk.

Бородинська Т. Юність ювіляра : [інтерв’ю з

директором коледжу М. М. Яровим] // Уманська зоря. –

– 25 жовтня. – С. 1.

Коваль А. У. Україна незалежна. Літопис міста Умані /

А. У. Коваль. – Умань : АЛМІ, 2007. – 176 с.

ДАЧО, ф. Р-4313, оп. 1, спр. 219, 64 арк.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 1д, спр. 92, 77 арк.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 12, спр. 62, 129 арк.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 16, спр. 16, 200 арк.

Ружицький М. Наука і практика / М. Ружицький //

Уманська зоря. – 1995. – 25 жовтня. – С. 2–3.

Юрко Н. Щоб керувати комбайном, знадобиться

диплом інженера? [інтерв’ю із заступником директора

коледжу з навчальної роботи В. В. Кужельом] // Нова

Доба. – 2003. – 4 листопада. – С. 13.

Деркач В. Без відриву від виробництва / В. Деркач //

Уманська зоря. – 1995. – 25 жовтня. – С. 3.

Історія коледжу // Шевченківський коледж Уманського

національного університету садівництва. [Електронний

ресурс].– Режим доступу : HYPERLINK “http://

www.shevchenkove.org.ua/pronas/history/history.html”

h tt p:/ /w w w. sh e vc h en ko v e. o rg .u a /p r on as / h is to ry/

history.html.

Іщенко Б. Сторінки історії / Б. Іщенко // Шевченків

край. – 1980. – 17 січня. – С. 3.

Смалько С. Шляхом вічної молодості і дерзань /

С. Смалько // Земля Черкаська. – 2004. – 1 жовтня. – С. 4.

Шевченківський сільськогосподарський коледж // Село

і люди. – 1992. – №17. – С. 4.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 12, спр. 170, 187 арк.

Гринюк С. А. Слово до абітурієнтів / С. А. Гринюк //

Молодь Черкащини. – 1991. – 8–14 квітня. – С. 10.

Черкащина : короткий путівник /Ї укл. Я. М. Данилов,

М. Ф. Комарницький, Ф. М. Непийвода,

О. А. Червінський. – К.: : Київське обласне книжково-

газетне видавництво, 1960. – 170 с.

Історія розвитку Тальянківського агротехнічного

коледжу Уманського національного університету

садівництва, ТАК УНУС // Інформаційний центр

KURSOVIKS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

HYPERLINK “http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-cherkaskoio

b l a s t i - s p y s o k / a r t i c l e _ p o s t / 9 - t a l y a n k i v s k i y -

agrotekh nichniy-koledzh-umanskogo-natsionalnogouniversitetu-

sadivnitstva-tak-unus” http://

ua.kursoviks.com.ua/vnz-cherkaskoi-oblasti-spysok/

article_post/9-talyankivskiy-agrotekhnichniy-koledzhumanskogo-

natsionalnogo-universitetu-sadivnitstva-takunus.

Історія розвитку університету // Уманський

національний університет садівництва. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : HYPERLINK “http://

w w w . u d a u . e d u . u a / u a / a b o u t / i s t o r i y a - r o z v i t k u -

universitetu.html” http://www.udau.edu.ua/ua/about/istoriyarozvitku-

universitetu.html .


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language