РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

В.В. Сокирська

Abstract


У статті досліджено організацію радянською
владою продовольчої кризи початку 1920-х рр. та голоду
1921 – 1923 рр. в Україні. З’ясовано чинники, що
спричинили поглиблення продовольчої кризи, висвітлено
заходи радянської влади щодо реквізиції продовольства,
проведення активної політики хлібозаготівель у період
посухи та неврожаю в Україні. Розкрито ключові
принципи радянської продовольчої системи: монополія
заготівель і розподілу продовольства, націоналізація
торгівлі та організаційні форми продовольчих апаратів
як органів реквізиції. Доведено, що «хлібна політика»

радянської влади в Україні на початку 1920-х рр. носила
характер екстериторіальної експансії й безапеляційного
втручання уряду РСФРР в економіку УСРР через систему
органів конфіскації і реквізиції.


Keywords


РСФРР, УСРР, радянська влада, продовольча криза, політика хлібозаготівель, голод 1921– 1923 рр.

References


Поляков Ю.А. 1921-й: победа над голодом /

Ю. А. Поляков. – М., 1975.

Хенкин Е.М. Очерки истории борьбы Советского

государства с голодом (1921- 1922) / Е. М. Хенкин. –

Красноярск, 1988.

Макаренко А.А. Могучая сила пролетарской

солидарности; Поддержка зарубежным пролетариатом

Советской страны в 1921-1925 гг. / А. А. Макаренко. – К.,

Мовчан О.М. Голод 1921-1922 рр. на Україні /

О. М. Мовчан // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. – К. : Інт історії України, 1991. –

Вип. 1. – С. 18–29.

Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921–

рр. в Україні / С. В. Кульчицький, О. М, Мовчан //

Історичні зошити. – К. : Ін-т історії України, 1993.

Кульчицький С.В. Іноземна допомога голодуючим

України. 1921-1923 / С. В. Кульчицький, О. М, Мовчан /

/ Політика і час. – 2000. – №9-10.

Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–

: злочини проти народу / О. М. Веселова,

В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – К. : Ін–т історії України

НАН України, 2000. – 265 c.

Дорошко М. Голодомори в радянській Україні:

організатори та виконавці / М. Дорошко // День. – 2007. –

№205. – 24 листопада.

Драмарецький Б.Б. Голод 1921 – 1923 рр. в Україні :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук:

спеціальність 07.00.01 – історія України /

Б.Б. Драмарецький. – К., 1997. – 20 с.

Кириленко В.П. Голод 1921 – 1923 рр. в Південній

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

іст. наук: спеціальність 07.00.01 – історія України /

В.П. Кириленко. – Миколаїв, 2015. – 20 с.

Турченко Г.Ф. Голод 1921 – 1923 рр. як засіб

державного терору радянської влади на Півдні України /

Г.Ф. Турченко // Наукові праці історичного факультету

Запорізького національного університету, 2012. –

Вип. ХХХІІ. – С. 206–210.

Шлихтер А. Борьба за хлеб на Украине в 1919 году /

А. Шлихтер // Літопис революції. – 1928. – № 2 (29). –

С. 96–135.

Чернов А. Итоги и перспективы внешней торговли

Украины / А. Чернов // Хозяйство Украины. 1926. №8–9.

С. 18–34.

Бут А.Н. «Экономическая контрреволюция» в

Украине в 20–30-е годы ХХ века: от новых источников к

новому осмыслению / А. Н. Бут, П. В. Добров /

ред. А.Н. Бут. – Донецк : КИТИС, 2000. – 314 с.

Работы Харьковского губернського съезда Совета

робочих и крестьянских депутатов от 16 февраля

г. – Х. : Центропечать, 1919. – 212 с.

Малик Я. Тоталітарний напрям продовольчої політики

більшовиків у 1919–1920 рр. в Україні / Я. Малик //

Ефективність державного управління: збірник наукових

праць. – 2013. – Вип. 37. – С. 87–94.

Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921–

рр. в Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. –

К., 1993. – 70 с.

Кононенко К.С. Україна і Росія. Соціально-економічні

підстави української національної ідеї 1917 – 1960. /

К. С. Кононенко. – Мюнхен, 1965. – 431с.

ЦДАГОУ, ф.1, оп. 20, спр. 981, 26 арк.

ЦДАВОУ, ф. 3, оп. 1, спр. 100, 109 арк.

Ленин В.И. Пять лет российской революции и

перспективы мировой революции (Доклад на IV конгрессе

Коминтерна 13 ноября) / В. И. Ленин // Полное собрание

сочинений. Пятое издание. Март 1922 г. – март

г. – М. : Издательство политической литературы,

– Т. 45. – С. 278–294.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language