ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ УСРР

Н. В. Полтавець

Abstract


У статті представлено огляд сучасних напрацювань вітчизняних істориків, що розкривають становище сільської молоді 1920-х років. Висвітлено основні напрями та підходи до дослідження молодого покоління українського села в означений період. З’ясовано, що у більшості наукові праці спрямовані на дослідження лише організованої частини сільської молоді. Доведено, що у сучасній українській історіографії наразі немає підготовленої роботи, яка б комплексно розкрила соціальний портрет молоді. Автором окреслено питання, які потребують подальшого вивчення та наукового пошуку.


Keywords


сучасна історіографія, сільська молодь, молодіжний рух, громадські об’єднання.

References


Прилуцький В. І. Молодіжні організації в УСРР в умовах

становлення тоталітарного режиму (1920-1927 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. І. Прилуцький. – К.,

– 18 с.

Прилуцький В. І. Молодь УСРР в період утвердження

тоталітарної системи (1928-1933 рр.) / В. І. Прилуцький.

– К. : Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 1999.

– 62 с.

Прилуцький В. І. Опір молоді політиці правлячого режиму в УСРР в період утвердження тоталітарного ладу (1928-1936 рр.) / В. І. Прилуцький // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – С. 152–184.

Прилуцький В. І. Молодь у суспільно-політичному житті УСРР (1928-1933 рр.) / В. І. Прилуцький // Український історичний журнал. – К., 2002. – № 4. – С. 60-81.

Коцур В. П. Молодіжні громадські організації в полікультурному просторі радянської України 1920-1930-

х рр. / В. П. Коцур, В. К. Молоткіна. – Переяслав-Хмельницький: КСВ, 2014. – 197 с.

Молоткіна В. К. Молодіжні організації України в полікультурному просторі 1920-х рр. / В.К.Молоткіна // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 41. – К., 2014. – С. 105–111.

Степанчук Ю. С. Комсомольці 20-х : представники молодіжного руху чи бойовий резерв партії ? / Ю. С. Степанчук // Література та культура Полісся: збірник. – Ніжин, 2004. – Вип. 27 – С. 143–146.

Фролов М. О. Комсомол у політичній системі радянської України 1920-1930-х рр. / М. О. Фролов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. XXIX. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С.122-130.

Земзюліна Н. І. Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (1921–1929 рр.) / Н. І. Земзюліна // Український селянин. – Черкаси, 2006. Вип. 10. – 145–148 с.

Стадник О. О. Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (на матеріалах Поділля) / О. О. Стадник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2011. – Вип. 19. – С. 65–70.

Гайдай В. В. Компаративний аналіз діяльності громадських організацій Польщі та України у 20-х рр. ХХ ст. / В. В. Гайдай // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць. Вип. 1. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – С .72–81.

Абразумова О. М. Політична орієнтація української сільської молоді в 1920-х роках / О. М. Абразумова // Історія. Вітчизняна історія. Ключові питання у сучасній

науці – 2014 : матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції. Т. 13. – 2014. – С. 7–12.

Морозов А. Молодіжна політика більшовиків в українському селі у 1920-х рр. / А. Морозов, В. Мотуз // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. праць. – 2009. –

Вип. 3. – С. 380–385.

Чучалін О. П. Антирелігійна політика радянської влади

у сфері освіти та її вплив на виховання молоді у 1920-1930-х рр. / О. П. Чучалін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка – Тернопіль, 2016. – Вип.1. Частина 3. – С.30–33.

Демартино А. П. Повстанський рух в Середньому Подніпров’ї України (1918 – середина 1920-х рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / А. П. Демартино. – К., 2015. – 24 с.

Мушка О. В. Дискусії щодо розбудови системи освіти

в Україні періоду 1920-1932 рр. / О. В. Мушка // Збірник

наукових праць Херсонського державного університету.

– Вип. 57. – Херсон. – 2011. – С. 28-33.

Маркова С. В. Освітньо-виховна система УСРР 20-х

– 30-х рр. ХХ ст. як чинник легітимізації правлячого режиму / С. В. Маркова, К. І. Алілуйко // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – 2011. – Т. 17. – С.340–349.

Маркова С. В. Суспільно-політичні зміни в українському селі у контексті формування комуністичної системи (1917-1933 рр.) : авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук / С. В. Маркова. – Чернівці, 2016. – 34 с.

Білан С. О. Трансформація життя українського селянства (1929-1939 рр.) / С. О. Білан. – Ніжин: ПП Лисенко, 2014. – 455 с.

Білан С. О. Становище сільської молоді України у 30-х рр. ХХ ст. / С. О. Білан // Мандрівець. – 2012. – № 4 (100). – С. 35–38.

Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20–30 рр. XX ст.) / М. А.Журба. – К.: Науковий світ, 2002. – 499 с.

Мотричук Р. Г. Громадські об’єднання національних меншин України у 20– 30 роки XX століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Р. Г.Мотричук. – К., 2015. – 22 с.

Коцур В. П. Відображення в науковій літературі 1920-30-х рр. особливостей функціонування молодіжних організацій в умовах становлення тоталітарної системи в Україні / В. П. Коцур // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. – 2011. – № 30. – С. 57–69.

Зленко А. М. Молодіжні організації в УСРР 1920-х рр.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / А. М. Зленко. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 23 с.

Зленко А. М. Громадські молодіжні організації в боротьбі за вплив на сільську молодь в 1920-х рр. Історіографія проблеми / А. М. Зленко // Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. LXIII (63). – С. 212-219.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language