«СТАРА» УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА РАДЯНСЬКА ВЛАДА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

А. А. Устенко

Abstract


З’ясовано окремі аспекти соціальної політики більшовицької влади УСРР стосовно представників технічної інтелігенції на початку 1920-х рр. Проаналізовано, що у зв’язку з глибокою соціально-економічною кризою в державі після подій революції 1917 р. постала необхідність залучення до співпраці дореволюційних фахівців технічного напряму. Керівництво радянської держави на початковому етапі проводило помірковану політику щодо «старих спеців», яка вирізнялася лояльністю й компромісністю. Проте вже з середини 1920-х рр. висококваліфіковані спеціалісти старої генерації відчули жорстокі утиски з боку радянської влади.


Keywords


технічна інтелігенція, «старі специ», інженерні фахівці, дореволюційні спеціалісти, радянська влада.

References


Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-30-х років : соціальний портрет та історична доля / Г. В. Касьянов. – Київ : «Глобус», «Вік»; Едмонтон : Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту, 1992. – 176 с.

Гнітько С. «Кадри вирішують все...»: до 70-річчя судових процесів над технічною інтелігенцією / С. Гнітько // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1998. – № 1, 2. – С. 80–96.

Струченков О. В. Умови праці інженерно-технічних спеціалістів промисловості Донбасу в добу радянської модернізації (кінець 1920-х–1930-і роки) / О. В. Струченков // Нові сторінки історії Донбасу. – Кн. 13/14. – С. 260–274.

Сліпущенко С. М. Політика більшовицької влади щодо інженерно-технічних працівників Півдня України в другій половині 1920-х років / С. М. Сліпущенко // Науковий вісник Миколаївського національного ун-ту імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – № 3 (38). – С. 64–68.

Міхеєва О. «Спецоїдство» та «спецоманія»: радянська влада та інженерно-технічні фахівці Донбасу на початку 1920-х рр. // Схід. – 2014. – № 2. – С. 96–101.

Федюкин С. А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма / С. А. Федюкин. – М. : Наука, 1972. – 471 с.

Ленін В. І. Успіхи і труднощі Радянської влади / В. І. Ленін // Повне зібрання творів. – Київ : Вид-во політ. літ-ри України, 1973. – Т. 38. – 342 с. 8. Ленин В. И. Неправильные выводы из верных посылок / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. – Издание пятое. – М. : Издательство политической литературы. – 1981. – Т. 41. – 696 с.

Ленин В. И. Успехи и трудности советской власти / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. – Издание пятое. – М. : Издательство политической литературы, 1969. – Т. 38. – 607 с.

Гусєв В. Депортація групи української інтелігенції за кордон 1922 року // Історія України. – 2003. – № 46. – С. 1–6.

Нэп и старые заветы // Красная газета. – 1922. – 14 февраля.

Красильников С. А. Предисловие / С. А. Красильников // Судьбы русской интеллигенции. – Новосибирск, 1991. – 421 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language