СПРОБА СТВОРЕННЯ «СЕЛЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК» НА СЛОБОЖАНЩИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 РР.

О. В. Герасименко

Abstract


У статті йдеться про селянство як про рушій революції 1905 – 1907 рр., під час якої ним уперше була запропонована власна програма суспільних реформ і створена самостійна безпартійна організація – Всеросійський селянський союз. З’ясовано передумови виникнення та особливості буття Сумської, Яструбинської і Люботинської «селянських республік» на Слобажанщині в 1905 р.


Keywords


селянство, селянський рух, революція 1905 – 1907 рр., селянська республіка.

References


Замковий П. В. З історії «селянської републіки» на Сумщині / П. В. Замковий // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 87–94.

Мірошніков І. Я. Люботинська республіка 1905 р. / І. Я. Мірошніков // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 94–97.

Іванущенко Г. Яструбинська республіка: погляд через століття [Електронний ресурс] / Г. Іванущенко. – Режим доступу : http://history.sumynews.com/research/article/79- yastrubynskarespublikapohliadcherezstolittia.html.

Магась В. О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції / В. О. Магась // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. – 2008. – Вип. 11. – С. 44–53.

Верховцева І. Г. Cтанове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І. Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації : матеріали міжн. наук.-прак. конф., 29–30 травня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 76–78.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній і зарубіжній історіографії / Д. В. Кудінов // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 21. – С. 82–90.

Литвин В. Історія України : у 3-х томах / В. Литвин. – Том ІІ : Кінець ХVIII – початок ХХ ст. – Київ : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 760 с.

Дубровский С. М. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. / С. М. Дубровский. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 168 с.

Сенчакова Л. Т. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. / Л. Т. Сенчакова. – М. : [б. и.], 1989. – 264 с.

Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 342 с.

Історія Української РСР : у 8-ми т. – 10-ти кн. – Т. 4. – Київ : Наукова думка, 1978. – 532 с.

Верховцева І. Г. Селянське самоврядування в Російській імперії в умовах революції 1905–1907 рр.: приговорний рух

/ І. Г. Верховцева // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 12–20.

Наумов С. О. «Селяни усієї України, єднайтеся!»: організаторська робота українських партій на селі (1905–1907 рр.) / С. О. Наумов // Український селянин. – Черкаси, 2005. – Вип. 9. – С. 132–138.

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 – 1917–1922 / Т. Шанин. – М. : Весь мир, 1997. – 560 с.

Верховцева І. Г. Селянське самоврядування та «мир»: до питання модернізації аграрного ладу в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Г. Верховц ева // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : матеріали V всеукраїнської наукової конференції. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р. : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 5. – С. 103 – 106.

Кукушкин Ю. С. Самоуправление крестьян России (ХІХ–начало ХХ века) / Ю. С. Кукушкин, Н. С. Тимофеев. – М. : изд-во МГУ, 2004. – 208 с.

Федоренко Г. М. Історія побережжя річки Локні Сумської області (від давніх часів до 1930 року) / Г. М. Федоренко. – Суми : [б. в.], 1965. – 185 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language