АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКО-МАЙНОВИЙ УСТРІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ ХVІІІ СТ.

В.В. Масненко

Abstract


Досліджено адміністративно-територіальну і господарсько-майнову структури Правобережної України ХVІІІ ст. Зокрема, процеси колонізації південної частини Київського і східної частини Брацлавського воєводств, відновлення і трансформації повітового устрою. Охарактеризовано місцеві староства: Черкаське, Чигиринське, Корсунське, Канівське та інших. Виокремлено значення магнатських володінь Потоцьких, Любомирських, Яблоновських, Сангушків.

Keywords


Київське воєводство, Брацлавське воєводство, кордон, колонізація, люстрація, староство, повіт, слобода, фільварок.

References


Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. – СПб., 1830. – Т.ІІ. 1676-1688. – 974+2 с.

Крикун М.Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV-ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. – К, 1993. – 186 с.

Андриевский А.А. Исторические материалы. Из архива Киевского губернского правления / А.А. Андриевский. – К., 1883. – Вып.4.

Солодар О. Нариси з історії Чигиринщини / О. Солодар. – Черкаси: «Відлуння-Плюс», 2003. – 264 с.

Щербина В. Украинские староства по люстрациям ХVІІІ в. / В. Щербина // Архив ЮЗР. –. – Ч. VII. – Т.3: Акты о заселении Южной России XVI- XVII вв.; Люстрации украинских староств XVIII ст. – К., 1905. – С. 1-22.

Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Ч. VII. – Т. 3: Акты о заселении Южной России XVI- XVIIІ вв.; Люстрации украинских староств XVIII в. – К., 1905. – LХХХІ+317+596+140 с.

Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Л. Похилевич. – К. : Тип. Киево-Печерской лавры, 1864. – 771 с.

Rulikowski E. Czerkasy / E. Rulikowski // Sіownik Geograficzny Krуlewstwa Polskiego i innych krajуw Slowiaсskich. – Warszawa, 1880 – T.1. – S. 802-808.

Шамрай С. До історії залюднення Степової України в XVIII ст. (Крилівщина й Лизаветчина) / С. Шамрай // Записки історично-філологічного відділу. – К., 1929. – Кн.24. – С. 207–302.

Маркина В.А. Крестьяне Правобережной Украины. Конец ХVІІ – 60-е годы ХVІІІ ст. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1971. – 175 с.

Мариновський Ю. Документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г.О. Потьомкіна (1787–1796/1797): ще одне трактування / Ю.Мариновський, І.Удовик // Архіви України. – 2008. – Вип.5-6. – С.96-127.

Крикун М.Г. Повітовий поділ Київського воєводства в останній третині ХVІ-ХVІІІ ст. / М.Г. Крикун // Історико-географічні дослідження на Україні: Зб. наукових праць. – К.,1992. – С.68-84.

Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI-XVIII століттях: Статті і матеріали / М. Крикун. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008. – 412 с.

Антонович В. Коротка історія Козаччини / В. Антонович – К., 1991. – 232 с.

Записки о Южной Руси: Издал П.Кулиш: в 2-х т. – К.: Дніпро, 1994. – 719 с.

Смолій В.А. Возз’єднання Правобережної України з Росією / В.А.Смолій. – К.: Наукова думка, 1978. – 192 с.

Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття). – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т», 2001. – 266 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language