РОЗВИТОК РІЛЬНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ

В. В. Вісин

Abstract


У статті проаналізовано діяльність рільничо-торгівельних кооперативів Волинського воєводства в 20–30-х роках ХХ ст. Показано їх кількісну і якісну динаміку. Висвітлено напрями й особливості роботи товариств в
умовах польської державності.

Keywords


кооперація, рільничо-торгівельні кооперативи, Окружний союз рільничих і зарібково- господарських кооперативів, Волинське воєводство, Республіка Польща.

References


Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення : монографія / за заг. ред. С. Гелея. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с. ; 650 ілюстр.

Шабала Я. З історії господарювання волинських селян за Польщі (1921–1939 рр.) / Я. Шабала, Г. Прихода. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 96 с.

Чайковський В. Ф. Сільськогосподарська кооперація в Західній Україні. 1920-1939 рр. : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 – Економіка сільського господарства; 08.01.04 – Економічна історія та історія економічної думки / Володимир Федорович Чайковський ; Терноп. акад. нар. госп. – Тернопіль, 1995. – 24 с.

Струк З. І. Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921– 1939 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України / Зоряна Ігорівна Струк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 18 с.

Голуб Г. М. Кооперативний рух в Західній Україні (1918– 1939 pp.) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством / Галина Миколаївна Голуб ; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.

Вісина Т. М. Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20–30-х роках ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 – історія України / Тетяна Миколаївна Вісина ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2002. – 20 с.

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. – Rok wydania II. 1923. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzęd u Statystycznego, 1924. – 224 s.

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. – Rok wydawnictwa VII. 1929. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1929. – 663 s.

Новий напрямок діяльності рільничо-торговельних кооперативів // Рільник. – 1935. – 10 листоп. – Ч. 21 (34). – С. 347–348.

Sprawozdanie Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-gospodarczych R. P. za 1935 rok. – Warszawa, 1936. – 72 s.

Кооперативний з’їзд у Рівному // Рільник. – 1935. – 25 трав. – Ч. 10 (23). – С. 155–157.

Рільник. – 1936. – 10 трав. – Ч. 18 (509). – С. 4.

Державний архів Волинської області, ф. 46, оп. 9., спр. 4832, 20 арк.

Висліди праці рільничо-споживчих кооперативів на Волині // Рільник. – 1938. – 12 квіт. – Ч. 15 (111). – С. 189– 192.

Sprawozdanie Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-gospodarczych R. P. za 1937 rok. – Warszawa, 1938. – 116 s.

Обороти рільничо-торговельної кооперації на Волині // Рільник. – 1938. – 18 січ. – Ч. 3 (99). – С. 36.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language