Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М. І. Петрова

Ю. М. Михайлюк

Abstract


У статті схарактеризовано трактування М. І. Петровим соціальної структури суспільства Великого князівства Литовського та окреслено практиковані ним основні підходи до з’ясування специфіки розвитку соціальних груп. Також критично проаналізоване бачення вченим окремих аспектів соціальних процесів.


Keywords


М. І. Петров, соціальна структура, Велике князівство Литовське, князі, бояри, земяни, міщани, селяни.

References


1. Бухальська М. А. Наукова діяльність та історико-культурна спадщина Миколи Петрова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / М. А. Бухальська ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К., 2006. – 21 с.

2. Петров Микола Іванович (1840 1921) [Електронний ресурс] // PROSTIR.MUSEUM. – 19 січня 2008 р. – Режим доступу : http://prostir.museum/ua/post/27628.

3. Редин Е. К. К археологической деятельности Н. И. Петрова / Е. К. Редин // Летопись Южной России. – 1905. – № 1.

4. Дурдуківський В. Микола Іванович Петров / В. Дурдуківський // Записки історично-філологічної секції Українського наукового товариства в Києві. – 1918. – Кн. XVII. – С. 5–22.

5. Сохань С. В. Бібліотечно-археографічна діяльність М. І. Петрова (1840–1921) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / С. В. Сохань ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – 21 с.

6. Петров Микола. Скрижалі пам’яті / Упоряд.: В. Ульяновський, І. Карсим. – К. : Либідь, 2003. – 33 с.

7. Микола Петров. Скрижалі пам’яті / Упоряд.: В. Ульяновський. – К. : Прайм, 2003. – 270 с.

8. Каргер М. К. Древний Киев / М. К. Каргер. – М.; Л., 1958. – Т. 2. – С. 46–47.

9. Брайчевський М. Ю. Коли і як виник Київ / М. Ю. Брайчевський. – К. : вид-во АН УРСР, 1963. – 163 с.

10. Україна крізь віки : в 15 т. – Т. 4: Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь / О. П. Толочко. – К. : Альтернативи, 1998. – 351 с.

11. Микитась В. Л. Літературознавець, історик, археолог (М. І. Петров) // Друг читача. – К., 1990. – № 16. – С. 6–7.

12. Микитась В. Л. Літописець Києва (М. І. Петров) // Вечірній Київ. – К., 1990. – 13 квіт.

13. Академік Микола Іванович Петров (1840–1921) [Біобібліографія]. Науково-довідкові видання з історії України. – Вип. 34 / Упоряд. В. Л. Микитась, Н. Д. Микитась. – К. : Інститут української археографії НАН України, 1994. – 78 с.

14. Холмская Русь. Исторические судьбы русского Забужья / издано П. Н. Батюшковым. – СПб., 1887.

15. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края / издано П. Н. Батюшковым. – СПб., 1890.

16. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края / издано П. Н. Батюшковым. – СПб., 1888.

17. Подолия. Историческое описание / издано П. Н. Батюшковым. – СПб., 1891.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language