Чинник "українського хліба" в Громадянській війні (1917-1920 рр.)

В. Ф. Солдатенко

Abstract


Громадянські війни, зокрема й та, що втягнула у свій вир український народ на одному з переломних рубежів історії – феномени надзвичайно складні й багатогранні. Вони інтегрують і «переплавляють» у собі велетенське різноманіття чинників, кожен з яких тією чи іншою мірою впливає на перебіг подій та їх кінцевий результат.


References


1. 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – Харьков, 1928.

2. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К., 1996.

3. Солдат и Рабочий (Херсон). – 1917 – 16 декабря. – №175.

4. Звезда (Екатеринослав). – 1917. – 9 декабря. – № 156.

5. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. – Прага, 1921.

6. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928.

7. Див.: Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины: 5 – 12 июля 1918 года. Протоколы. – К., 1918.

8. Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5-ти томах. – Париж, 1926. – Т. 5.

9. Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918. – К., 1997.

10. Див.: Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти на Украине. Хроника важнейших историко-партийных и революционных историко-партийных и революционных событий. В 2-х ч. Ч 2-я. Большевики во главе трудящихся в период борьбы за установление Советской власти на Украины. Октябрь 1917 г. – февраль 1918 г. – К., 1982.

11. Хліб на Україні / Боротьба. – 1919. – 13 лютого. 12. Хміль І. В. Під гаслом комуни (Аграрна політика РКП(б) у 1919 році. – К., 2012.

13. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 432.

14. Державний архів Російської Федерації (ДАРФ). – Ф.130. – Оп. 2. – Спр. 628.

15. Історія Української РСР. У 8-ми томах., 10 кн. – Т. 5. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917–1920). – К., 1977.

16. Ленін В. І. Повне зібрання творів. – Т. 37.

17. Кондуфор Ю. Ю. До питання про зміцнення союзу робочого класу з селянством на Україні в період громадянської війни // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Збірник. – К., 1973.

18. ДАРФ. – Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 31.

19. История Украинской ССР. В 10-ти т. – Т. 6. – К., 1983. – с. 428; Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украины. – К., 1966.

20. Меры по обеспечению сельського хозяйства средствами производства. Вып. 3.: Машина в сельском хозяйстве. – М., 1920.

21. ЦДАВО України. – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 21.

22. Бюлетень Народного Комиссариата по продовольствию. – М., 1919. – 3 июля. 

23. Див.: Борисов В. І. Продовольча політика на Україні (1917–1920). – Луганськ., 1991.

24. Кондуфор Ю. Ю. Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році. – Харків, 1959.

25. Гражданская война на Украине 1918 – 1920 гг.: Сборник документов и материалов. В 3-хт., 4 кн. – К., 1967. – Т. 1. – Кн. 1.

26. Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 17 – 23 березня 1920 р. Стінограма. – К., 2003.

27. Комітети незаможних селян України (1920 – 1933): Збірник документів і матеріалів. – К., 1968.

28. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 368.

29. ЦДАГО України. – Ф. 340. – Оп. 1. – Спр. 2809.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language