Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії початку XX ст.

Т. Р. Кароєва

Abstract


У статті наголошено на необхідності посередника для удоступнення видань, друкованих рідною мовою, для більшості українських селян на початку ХХ ст. Така особа мала бути обізнаною в україномовному книго-видавничому репертуарі та каналах поширення книг, а також здатною консультувати читачів-селян, сприяючи задоволенню їхніх потреб у читанні.


References


1. Низовий М. А. Українська книжка на початку ХХ ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901–1917 рр.) / М. А. Низовий // Вісн. Харків. держ. академії художеств. – Х., 2011. – Вип. 34. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhdak/2011_34/V34-28.pdf.

2. Енциклопедія історії України : в 10 т. – К., 2009. – Т. 6. – С. 212.

3. Корф Н. А. Образовательный уровень взрослых грамотных крестьян / Н. А. Корф // Русская. мысль. – 1881. – № 10. – С. 1–33 (паг. 2).

4. Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения : в 3 т. / сост. Алчевская Х. Д. [и др.]. – СПб., 1884–1906.

5. Анский С. А. Очерки народной литературы / С.А.Анский // Русское богатство. – 1892. – № 7.– С. 146–175; № 8. – С. 139-175; № 9. – С. 173–206; № 10. – С. 39–74.

6. Л. Р. [Русов А. А.]. Книжная торговля на Воздвиженской ярмарке 1895 г. в Чернигове / Л. Р. // Земск. сб. Чернигов. губернии. – 1896. – № 2/3. – С. 38–68.

7. Грінченко Б. Книга на селі // Перед широкім світом / Б. Грінченко. – К., 1907. – С. 1–256.

8. Статистический ежегодник Полтавского губернского земства за 1903 год. – Полтава, 1903. – С. 67–149.

9. Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.) / Т. В. Новальська. – К., 2005. – 252 с.

10. Тимошенко І. В. Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900 – 1930-ті рр. XX ст.): автореф. дис. … канд. іст. наук / І. В. Тимошенко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 19 с.

11. Балика Д. Вивчення українського читача / Д. Балика // Бібл. журн. ВБУ. – 1925. – № 8–10. – С. 68–76.

12. Іванушкін В. Проблема читачівства та її вивчення: форми орг. та методи роботи Каб. вивч. кн. та читача / В. Іванушкин. – К., 1926. – 31, [2] с.

13. Михайлюк О. В. Книга й читання у житті селян Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі : міжвузів. зб. наук. пр. / ред. кол.: А. Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. – Д., 2012. – С. 303–315.

14. Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Подольская губерния. – СПб., 1904. – ХІІ, 285 с.

15. Обзор Подольской губернии за 1912 год: прил. ко Всеподданнейшему отчету губернатора / Подол. губ. стат. ком. – Каменец-Подол., 1913. – 254 с.

16. Соломонова Т. Р. Реклама книжкового світу у повсякденному житті подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова // Наук. пр. Кам’янець- Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділ., 2013. – Вип. 3. – С. 181–187. – (Бібліотекознавство. Книгознавство).

17. Костюк Г. Зустрічі і прощання : в 2 кн. / Г. Костюк. – Едмонтон, 1997. – Кн. 1. – 743 c.

18. Агентурна записка про український рух у Подільській губернії, підготовлена для губернського жандармського управління // Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914) : зб. док. і матеріалів. – К., 2013. – LХII; 810 с.

19. Приходько В. Під сонцем Поділля: спогади / В. Приходько. – 4-е вид. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1967. – 201 с.

20. Приходько В. О лубочной литературе / В. Приходько // Православ. Подолия. – 1907. – № 7. – С. 177–185.

21. Дорошенко Д. Культурно-просвітня діяльність українського громадянства за останні два роки / Д. Дорошенко // Україна. – 1907. – № 11–12. – С. 17–34.

22. Хроніка // Рада. – 1912. – № 89.

23. В книгарні І. Волошиновського // Світова зірниця. – 1907. – № 26–27.

24. Листи Андрія Дуляка до Михайла Коцюбинського // Листи до Михайла Коцюбинського : в 4 ч. / Чернігів. літ.-мемор. музей-заповідник М.М. Коцюбинського. – Ніжин, 2002. – Ч. 4. – С. 170–186.

25. Статистическо-экономический очерк Винницкого уезда и обзор деятельности упрощенного земского управления за 1905–1910 гг. / сост. Д. Ф. Гейден. – К., 1910. – 45 с.

26. У подільській «Просвіті» // Рада. – 1906. – № 16. – 3 жовтня.

27. З діяльності могилівської «Просвіти» // Рада. – 1907. – 25 січ. – С. 11.

28. Андрійчук М. Т. З історії видавничої діяльності в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Т. Андрійчук // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць / КПІ. – 2009. – № 3. – С. 132–149. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Titd/2009_3/22.pdf

29. Лотоцький О. Сторінки минулого / О. Лотоцький. – Варшава, 1932. – 287 с. – Ч. 1 (Пр. Укр. наук. ін-ту. Т. 6; Сер. мемуарів. Кн. 2).

30. Чикаленко Є. Х. Спогади (1861–1907) / Є. Х. Чикаленко. – К. : Темпора, 2003. – 416 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language