THE STRUGGLE AGAINST OPPORTUNISM IN THE GRASSROOTS PARTY-SOVIET INSTITUTIONS OF THE UKRAINIAN COUNTRYSIDE DURING THE SECOND “COMMUNIST ASSAULT” (1928–1933)

V. Motuz

Abstract


In the context of the issue of internal-party confrontation between the Communists in the late 1920s – early 1930s, regarding the need to change the model of economic development of the Soviet Union, and on the basis of a comprehensive approach in the work, the features of combating the “right tendency” in the local authorities and self-government in the Ukrainian countryside during the first five-year plan, as well as the attitude of the Ukrainian peasantry to the subjects of political conflict.

Keywords


totalitarianism, early Stalinism period, opportunism, right-leaning movements in the CPSU (b) and CP(b)U, grassroots party-Soviet apparatus, grassroots Soviet institutions in the countryside.

References


Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР:

динаміка відносин центр–субцентр влади (1917–1938). Київ:

Інститут історії України НАН України, 2014. 376 с.

Греченко В. Завершення боротьби з «правою

опозицією» (1930 р.). Вісник Харківського національного

університету внутрішніх справ. 2006. Вип. 33, С. 124–132.

Історія Української РСР: Українська РСР у період

побудови та зміцнення соціалістичного суспільства (1921–

: у 8 т. / ред. П. Гудзенко. Київ : Наук. думка, 1977.

Т. 6. 543 с.

Дорошко М. Ротація керівних кадрів у радянській

тоталітарній державі у 1920–1930-ті роки: український

«досвід». Проблеми історії України: факти, судження,

пошуки. 2007. №16(1), 445–455.

Житков О. Кіровоградський державний педагогічний

університет ім. В. Винниченка, кафедра історії України

Політика ВКП(б)–КП(б)У щодо селянства (І928–І929 рр.).

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

ena.lp.edu.ua/bitstream/6. Єфіменко Г. Національні аспекти у формуванні

компартійно-радянського апарату в УРСР (1932–1938).

Український історичний журнал. 2000. №6. С. 184–200.

Капустян Г. Комітети незаможних селян у системі

радянсько-більшовицької політики, Український селянин.

Вип. 9. С. 203–207.

Кульчицький С. Сталінська диктатура в період другого

комуністичного штурму (1929–1938 рр.). Проблеми історії

України: факти, судження, пошуки. 2012. Вип. 21, С. 118–

Лисенко О. Сільські активісти Чернігівщини (кінець

–1930-ті рр.): типологія поведінки. З архівів ВУЧК,

ГПУ, НКВД, КГБ. 2013. № 1–2. С. 255–284.

Прилуцький В. Опір молоді політиці правлячого

режиму в УСРР в період утвердження тоталітарного ладу

(1928–1936 рр.). Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки. 2000. Вип. 5. С. 152–184.

Історія українського селянства: у 2 т. / ред. В. Смолій.

Київ : Наук. думка, 2006. Т. 2. 653 с.

Степанчук Ю. Соціальні особливості кадрової політики

КП(б)У (20-ті – початок 1930-х рр. ХХ ст.). Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського. 2004. Вип. 7. С. 45–49.

ЦДАВОУ, Ф. 1, Оп. 4, Спр. 9. Протоколи й стенограми

засідань бюро комуністичної фракції ІV сесії ВУЦВК Х

скликання. Протокол і стенограма засідань голів

окрвиконкомів про політичний стан на селі, проведення

шляхового будівництва і хлібозаготівельної кампанії на

Україні. – 25.11.1928. – 25.01.1929, 200 арк.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 7, Спр. 467. Матеріали до

протоколів № 101–102 засідань Оргбюро та Секретаріату

ЦК КП(б)У. – 19.04. – 21.04.1937, 203 л.

ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп, 20. Спр. 2824. Огляди № 9, 16, 17, 20,

, 27, 28 інфрмаційного відділу ЦК КП(б)У про політичні

настрої робітників, селян і червоноармійців. – 23.02. –

10.1928, 104 л.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language