AGRICULTURAL ISSUES IN UKRAINE: THE EXPERIENCE OF THE UKRAINIAN STATE IN 1918 AND IN THE MODERN PERIOD

V. Ivashchenko, O. Taranenko

Abstract


The article is devoted to the study of the solution of the agrarian question in the Ukrainian State in 1918 and in modern Ukraine. The authors analyzed the content of the agrarian legislation in the Hetmanate period and on the basis of the study of sources and scientific literature, it was found out the common and different from the current agrarian legislation in Ukraine

Keywords


agrarian question, Hetmanate in 1918, Council of Ministers, peasantry, agrarian reform, State Land Bank.

References


Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Земельний Кодекс України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Проданюк Ф. Внутрішня політика Української

Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) : дис. ...канд. іст.

наук : 07.00.01. Київ, 1997. 217 с.

Мякота С. Економічна політика уряду Української

Держави (травень–грудень 1918 р.) : дис. ...канд. іст. наук

: 07.00.01. Київ, 1997. 224 с.

Ковальова Н. Аграрна політика українських

національних урядів (1917–1921 рр.) : дис. …канд. іст. наук

: 07.00.01. Дніпропетровськ, 1999. 185 с.

Терела Г. Аграрна політика Української Держави

П. Скоропадського : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01.

Полтава, 2000. 219 с.

Папакін Г. Павло Скоропадський : патріот,

державотворець, людина. Історико-архівні нариси. Київ :

Держ. ком-т архівів України, 2003. 282 с.; Терещенко Ю.

Гетьманат П. Скоропадського. Гетьманський альманах.

Київ : ВЦ КНЛУ, 2003. Ч. 2. 188 с.; Корновенко С. Аграрна

політика гетьманату: теоретичний аспект. Український

селянин. 2004. Вип. 8. С. 211–214.

Солдатенко В. Україна в революційну добу : Іст. есехроніки : у 4 т. Київ : Світогляд, 2009. Т. 2 : Рік 1918. 411 с.;

Політична історія України ХХ століття : у 6 т. Київ : Ґенеза,

Т. 2 : Революції в Україні : політико-державні моделі

та реалії (1917–1920). 480 с.; Литвин В. Україна : доба війн

і революцій (1914–1920). Київ : Альтернативи, 2003. 488 с.

Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського : між

Німеччиною і Росією. Київ : Інститут історії України НАН

України. 2008. 209 с.; Пиріг Р. Земельна реформа Павла

Скоропадського: німецький вплив. Український селянин.

Вип. 11. С. 9–15.; Пиріг Р. Земельна реформа гетьмана

Павла Скоропадського : спроби проведення та причини

невдачі. Український історичний журнал. 2006. № 3.

С. 68–84.

Корновенко С. Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду

вирішення земельного питання (1918–1921 рр.).

Український історичний журнал. 2008. № 4. С. 72–81.

Корновенко С. Колокольцев і аграрна реформа

П. Скоропадського. Гетьманат Павла Скоропадського:

історія, постаті, контроверсії: Всеукраїнська наукова

конференція 19–20 травня 2008 р. Київ : Видавництво

Олени Теліги. 2008. С. 196–203.

Конституційні акти України 1917 – 1920: Невідомі

конституції України. Київ : Ґенеза, 1992. 272 с.

Українська революція і державність (1917–1920 рр.).

Київ : Парлам. вид-во, 1998. 247 с.

Літопис української революції. Матеріали й документи

до історії української революції. Київ ; Львів : Без вид.,

–1924. 400 с.

Солдатенко В. Україна в революційну добу : у 4 т.

Київ : Світогляд, 2009. Т. 2 : Рік 1918. 411 с.

Терлюк І. Аграрне питання як фактор правової

політики українських державних формацій (1917–1921 рр.):

започаткування національного земельного законодавства.

Вісник Національного університету «Львівська

політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 850. С. 461–

Бурдін М. «Земельне питання»: підходи до вирішення

часів національної революції в Україні (1917-1921рр.). Тези

виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до

Дня Соборності України (Харків, 20 січня 2017 р.). Харків

: ХНУВС, 2017. С. 14–20.

Українська Держава (квітень – грудень 1918 року) : у

т. Київ : Темпора, 2015. Т. 2. 412 с.

Ковальова Н., Корновенко С. Аграрна політика в

Україні періоду національно-демократичної революції

(1917–1921 рр.). Черкаси : Ант, 2007. 280 с.

Державний вісник. 1918. 14 вересня.

Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 : у 2 т. Київ

: Темпора, 2002. – Т. 2 : Українська Гетьманська Держава

р. 352 с.

Гай-Нижник П. Український державний земельний банк

в світлі офіційних документів гетьманату 1918 р.

Український селянин. 2008. Вип. 11. С. 27–29.

Пиріг Р. Земельна реформа гетьмана Павла

Скоропадського : спроби проведення та причини невдачі.

Український історичний журнал. 2006. № 3. С. 68–84.

Ковальова Н. «Гострі кути» аграрного законодавства

Української Держави, або чиї інтереси відображала земельна

реформа П. Скоропадського. Український селянин. 2008.

Вип. 11. С. 29–32.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо обігу земель

сільськогосподарського призначення» [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1?pf3511=67059

Ринок землі: що зміниться у законопроекті до другого

читання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://

www.epravda.com.ua/news/2019/11/20/653927/


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language