РОЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ ЄПАРХІЙ)

І. М. Петренко

Abstract


Статтю присвячено з’ясуванню значення органів
селянського самоврядування у розвитку
церковнопарафіяльних шкіл українських лівобережних
єпархій, які в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
перебували в складі Російської імперії. На основі виявлених
і проаналізованих фактів зроблено висновок про значну
роль селянського самоврядування у матеріальній
підтримці церковних шкіл та їх педагогічних кадрів.
Органи селянського самоврядування приймали рішення
про допомогу громади щодо облаштування шкіл,
влаштування приміщення для них та забезпечення
необхідною навчально-методичною літературою.


Keywords


волосний схід, волосне правління, сільська громада, церковна школа, благодійництво.

References


Драч О.О. Розвиток початкової освіти в Україні

(1861-1917 рр.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 /

О. О. Драч. – Х., 2001. – 280 с.

Степаненко Г.В. Освітня діяльність православного

духовенства в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) : дис... канд.

іст. наук : 07.00.01 / Г. В. Степаненко. – К., 2002. – 225 с.

Перерва В.С. Історія шкільництва в містах і селах

Київщини ХІХ – початку ХХ ст. / В. С. Перерва. – Біла

Церква : Вид. О. Пшонківський, 2008. – 672 с.

Бричок С.Б. Церковнопарафіяльні школи в системі

початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті

рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та

історія педагогіки» / С.Б.Бричок. – Житомир, 2005. – 26 с.

Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи

Лівобережної України в системі освітньої політики уряду

Російської імперії (1884-1917 рр.) / І. М. Петренко. –

Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – 161 с.

Янчук М.М. Церковно-шкільний журнал Київської

єпархії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: інформаційний

потенціал джерела / М. М. Янчук // Емінак: науковий

щоквартальник. – 2016. – № 2. – (Т.3). – С. 90-96; Янчук

М.М. Відкриття церковних шкіл в Уманському повіті у

-х роках / М. М. Янчук // Емінак: науковий

щоквартальник. – 2016. – № 3 (15). – Т. 3. – С. 10–15;

Янчук М.М. Освітній процес у початкових церковних

школах ХІХ ст. / М. М. Янчук // Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету імені

Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24. /За заг.

ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун

Д.Ю., 2016. – С. 37–42.

Новые дни в жизни церковной школы // Полтавские

епархиальные ведомости. – 1910. – № 31. – С. 2050–2062.

Из епархиальной хроники // Полтавские

епархиальные ведомости. – 1864. – № 7. – С. 92–94.

Центральний державний історичний архів України

у м. Київ (далі – ЦДІАУК), ф. 442, оп. 615, спр. 268,

арк.

Церковно-приходские школы в 1885 г. //

Черниговские епархиальные известия. Часть

неофицыальная. – 1887. – № 24. – С. 674–679.

Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по

начальному народному образованию. – СПб., 1904. –

с.

ЦДІАУК, ф. 442, оп. 631, спр. 474, 44 арк.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО),

ф. 636, оп.1, спр.45, 26 арк.

ДАХО, ф. 40, оп.103, спр.22, 13 арк.

ДАХО, ф. 40, оп.103, спр.104, 5 арк.

Светлая страничка из жизни церковно-приходских

школ // Черниговские епархиальные известия. Часть

неофициальная. – 1893. – № 24. – С. 998–1006.

Приказ Черниговского губернатора волостным

старшинам 3 мая 1888 года за № 1821 // Черниговские

епархиальные известия. Часть официальная. – 1888. –

№ 9. – С. 390–391.

Державний архів Полтавської області, ф. 512, оп. 1,

спр. 2, 5 арк.

ЦДІАУК, ф. 707, оп. 296, спр. 37, 22 арк.

Светлая страничка из жизни церковно-приходских

школ // Черниговские епархиальные известия. Часть

неофициальная. – 1893. – № 24. – С. 998–1006.

Журналы Глуховского уездного земского собрания

года. – Глухов, 1915. – 431 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language